Synthos S.A.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy z Kontrahentem . Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

  4. Źródło pozyskania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy lub udostępnione przez Kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. W związku z realizacją umowy, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia).

  5. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Kontrahentem, a po jej wygaśnięciu przez okres do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa, m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

  7. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

  8. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  9. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz identyfikacją osób przebywających w obszarze działalności Administratora, a także bezpieczeństwa mienia znajdującego się w obszarze działalności Administratora, a także ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadku ich zaistnienia – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO).

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W sytuacji, w której nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowań.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

  7. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  8. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  a) realizacji procesu rekrutacyjnego,w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:

  1. art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

  2. art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imię / imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.

  b)ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;

  Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.

  W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (niezależnie od wybranego procesu rekrutacji), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celach administracji personalnej w grupie przedsiębiorstw, w szczególności w celu realizacji działań operacyjnych w zakresie planowania i polityki kadrowej (np. planowanie zatrudnienia w Grupie Synthos, planowanie budżetu itd.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.

  Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które:

  1. są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub
  2. świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:
   • agencje rekrutacyjne;
   • podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
  3. podmiotów należących do tej samej Grupy przedsiębiorstw, tj. SYNTHOS S.A. oraz jej podmiotów zależnych, a także MS Galleon AG z siedzibą we Wiedniu oraz Black Forest Sicav Sif Societe Anonyme z siedzibą w Luksemburgu, w oparciu o motyw 48 RODO – w celu umożliwienia osobom zatrudnionym w spółkach powiązanych z SYNTHOS S.A. uczestnictwa w procesie rekrutacji w zakresie przewidzianym wewnętrznymi procedurami (administracja personalna w Grupie Synthos);

  lub

  1. są objęte zakresem zgody, która Pani/Pan udzielił/-a.

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.

  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

  7. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  8. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora bądź za pośrednictwem ogólnodostępnych skrzynek e-mail Administratora – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych środków elektronicznych pytanie.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem dostępnych elektronicznych środków pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla ustalenia, obrony bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

  7. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  8. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981 posiadającą numer REGON 070472049, NIP 549-000-21-08, kapitał zakładowy, w całości wpłacony, w wysokości: 39 697 500,00 zł. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: .

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: .

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

  a) realizacji procesu rekrutacyjnego, w tym podejmowania działań rekrutacyjnych zmierzających do wyłonienia spośród kandydatów osób do pracy, w szczególności na podstawie:

  • art. 6 ust 1 lit. b RODO – tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO – w zakresie realizacji uprawnień pracodawcy wynikających z art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imię/ imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, a także gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, która może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku podania przez Panią/ Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia Administratora Kodeks pracy.

  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią /Panem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  Administrator będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/ Pan no to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być w cofnięta w dowolnym czasie.

  W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym (niezależnie od wybranego procesu rekrutacji), Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach administracji personalnej w grupie przedsiębiorstw, w szczególności w celu realizacji działań operacyjnych w zakresie planowania i polityki kadrowej (np. planowanie zatrudnienia w Grupie Synthos, planowanie budżetu itd.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie danych osobowych wskazanych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe będą udostępniane pracownikom i podmiotom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom Administratora.

  Dane osobowe będą/ mogą być przekazywane innym podmiotom które:

  a) są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

  b) świadczą na rzecz Administratora usługi wymagające uzyskania dostępu do danych, takie jak:

  • agencje rekrutacyjne – wyłącznie w określonych przypadkach;
  • serwisy internetowe za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenie o pracę, a także podmioty tworzące oprogramowanie służące do składania aplikacji i prowadzenia procesu rekrutacji, współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • podmioty świadczące usługi z zakresu przeprowadzenia testów rekrutacyjnych;
  • są podmiotami należącymi do tej samej Grupy przedsiębiorstw SYNTHOS, a także MS Galleon AG z siedzibą we Wiedniu oraz Black Forest Sicav Sif Societe Anonyme z siedzibą w Luksemburgu – w oparciu o motyw 48 RODO – w celu umożliwienia uczestnictwa w procesie rekrutacji w zakresie przewidzianym wewnętrznymi procedurami (administracja personalna w Grupie Synthos);
  • FTF Columbus Sp. z o.o. – na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

  lub/ oraz

  są objęte zakresem zgody, która Pani/ Pan udzielił/ -a.

  Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia danego procesu rekrutacyjnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od jego zakończenia, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i do momentu ich przedawnienia.

  W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy liczony od końca roku, w którym przekazano dane osobowe. Administrator może przetwarzać dane osobowe dłużej o ile przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/ Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/ Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

  8. Profilowanie

  Synthos S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

  ZGODY

  Obecne rekrutacje

  e-Recruiter:

  Klikając w przycisk „Aplikuj” zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją cofnąć w każdym momencie.

  Przyszłe rekrutacje

  Treść zgody na przyszłe rekrutację (wiele rekrutacji) dla jednego podmiotu:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Synthos S.A. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

  Treść zgody na rekrutacje dla wielu podmiotów z Grupy Kapitałowej Synthos:

  Wyrażam zgodę na udostępnienie, przez podmiot do którego aplikuję na stanowisko w niniejszym procesie rekrutacji (Administratora wskazanego powyżej), spółkom z nim powiązanym, w tym jego podmiotom dominującym i ich podmiotom zależnym (wskazane poniżej) moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych tych podmiotów. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Wyrażając tę zgodę akceptuję możliwość wykorzystania dotyczących mnie danych w celach związanych z prowadzeniem działań rekrutacyjnych przez spółki z Grupy Kapitałowej Synthos: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Synthos Agro sp. z o.o., Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o., S 54 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a także SyVento sp. z o.o. (dawniej: SYNTHOS CARE Synthos Dwory 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) (informacja na temat zasad przetwarzania danych przez podmioty jako Administratorów danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.synthosgroup.com/rodo w zakładce konkretnej spółki).

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się z pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie prowadzenia działań marketingowych, wykonywanych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celu budowania marki, obsługi newslettera, a także wysyłki informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia działań marketingowych usług własnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie przesyłania informacji handlowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  4. Źródło pozyskania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy i/lub udostępnione przez Kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. W związku z realizacją umowy, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane inne (miejsce zatrudnienia).

  5. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją powyższego celu będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania w przysługujących praw do cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt na adres: 

  7. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

  8. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  9. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się z pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja czynności związanych z zawarciem umowy oraz jej późniejszej realizacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona wzajemnych roszczeń w przypadku ich zaistnienia – czynności przetwarzania danych osobowych dokonywane są jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.

  4. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, a po jej wygaśnięciu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe zawarte w umowie będę również przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych oraz sprawozdawczości finansowej.

  6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane które dostarczył Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

  7. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  8. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym ich profilowaniu.

 • 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038981, REGON: 070472049, NIP: 549-000-21-08, kapitał zakładowy 39 697 500 zł w całości wpłacony. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 

  2. Inspektor Ochrony Danych

  SYNTHOS S.A. jako Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

  3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  W związku z realizacją projektu Odpowiedzialny Dostawca, organizowanym przez Synthos SA, i zaproszeniem do udziału w nim podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla poprawnej realizacji powyższego celu, w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zaproszenie do udział oraz kontakt w projekcie oceny dostawców Synthos SA, pod kątem zrównoważonego rozwoju podmiotu, którego Pani/Pan reprezentuje, a który współpracuje z Administratorem. Na potrzeby realizacji powyższego celu, wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe, którymi dysponujemy w związku z realizacją współpracy biznesowej. Dane osobowe mogą być również przetwarzane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań administratora danych, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  4. Źródło pozyskania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe, w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska przetwarzane przez Administratora, dla celów wskazanych w pkt 3 powyżej, mogły zostać pozyskane przez Administratora z umowy o współpracy lub udostępnione przez Kontrahenta, z którym łączy Panią/Pana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

  5. Odbiorcy danych osobowych

  Administrator informuje, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty z grupy Synthos;
  • podmioty spoza grupy Synthos współpracujące w zakresie realizowanych umów na podstawie zawartych umów powierzenia i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

  Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. W niektórych sytuacjach, ze względu na współpracę administratora danych z dostawcami usług w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych, może jednakże dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku administrator danych zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

  6. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla celów wskazanych w pkt 3 powyżej i przez okres niezbędny do ich realizacji, tj. realizacji zaproszenia oraz kontaktowania się z Panią/Panem w ramach realizacji projektu Odpowiedzialny Dostawca. Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w związku z roszczeniami, okres przetwarzania danych osobowych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów odnoszących się do przedawnienia roszczeń.

  7. Prawa osób, których dane dotyczą

  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”);
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Prawo dotyczy również profilowania opierającego się na wskazanych wyżej przesłankach.

  8. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

  9. Profilowanie

  SYNTHOS S.A. jako Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.