Struktura akcjonariatu Synthos S.A. (Emitent) sporządzona została na podstawie informacji złożonych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie informacji przekazanej Emitentowi w dniu 19 stycznia 2018 r., podanej przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 5/2018:

Pan Michał Sołowow posiada pośrednio, poprzez podmioty zależne tj. FTF Galleon oraz FTF Columbus, łącznie 1.323.250.000 (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki uprawniających do 1.323.250.000 (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki zależne od Pana Michała Sołowowa, po pośrednim nabyciu akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu, prezentuje się następująco:

 

  • FTF Columbus posiada 143.640.897 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki uprawniających do 143.640.897 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 10,86% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
     
  • FTF Galleon posiada 1.179.609.103 (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy) akcji Spółki, uprawniających do 1.179.609.103 (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 89,14% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

100% Michał Sołowow
poprzez podmioty zależne:

 

  • 10,86% FTF Columbus
  • 89,14% FTF Galleon

© 2017 Synthos. All rights reserved.