Struktura akcjonariatu Synthos S.A. (Emitent) sporządzona została na podstawie informacji złożonych przez akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na podstawie informacji przekazanej Emitentowi:

w dniu 08 stycznia 2016 r., podanej przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 1/2016, 

w dniu 17 maja 2017 r., podanej przez Emitenta do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 16/2017

Pan Michał Sołowow posiada pośrednio – poprzez podmioty zależne – 826.559.009 akcji spółki SYNTHOS S.A., co stanowi 62,46 % w kapitale zakładowym oraz daje 826.559.009 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 62,46% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SYNTHOS S.A.

  • poprzez Spółkę FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada 682.918.112 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią ok. 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.
  • poprzez Spółkę FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka ta posiada 143.640.897 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią ok. 10,85% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.

 

Na podstawie informacji przekazanej Emitentowi w dniu 03 października 2016 r., podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 40/2016:

  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK z siedzibą w Warszawie posiada  66.803.137 akcji SYNTHOS S.A., które stanowią 5,05% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA SYNTHOS S.A.

 

Łącznie liczba akcji i głosów w spółce Synthos S.A. wynosi 1 323 250 000.

  • Michał Sołowow, 62,46%
  • Pozostali, 32,49%
  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A., 5,05%

© 2017 Synthos. All rights reserved.