Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

15.11.2017

Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

29.08.2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. 01.01.2017 DO 30.06.2017 WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 709 2 123 873 240 485...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SYNTHOS S.A. 01.01.2017 DO 30.06.2017

 

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys.EUR
 półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 7092 123873 240485 000
IZysk (strata) z działalności operacyjnej38221389 93749 000
Zysk (strata) brutto41914198 64932 000
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej32910877 45925 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej28519767 10045 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 105)( 76)( 24 721)( 17 000)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 702)( 37)( 165 278)( 8 000)
Przepływy pieniężne netto, razem( 522)84( 122 899)19 000

Dane bilansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2016)

    
Aktywa, razem5 1985 6361 229 8591 273 960
Zobowiązania razem3 7003 753875 429848 327
Zobowiązania długoterminowe2 8933 000684 491678 119
Zobowiązania krótkoterminowe807753190 938170 208
Kapitał własny1 4981 883354 430425 633
Kapitał zakładowy40409 4649 042

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

    
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów808218 83518 719
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7( 17)1 648( 3 881)
Zysk (strata) brutto36512285 93527 851
Zysk (strata) netto32910877 45924 655
Przepływy pieniężne netto, razem( 336)( 96)( 79 107)( 21 915)

Dane bilansowe z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej (okres porównawczy 31.12.2016)

    
Aktywa, razem3 0943 555732 048803 571
Zobowiązania długoterminowe1 4911 558352 774352 170
Zobowiązania krótkoterminowe11612727 44628 707
Kapitał własny1 4871 870351 828422 694

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

28.04.2017

za I kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

za I kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

 

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

07.03.2017

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

26.10.2016

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2016-07-01 do 2016-09-30

za III kwartał roku obrotowego obejmujący okres 2016-07-01 do 2016-09-30

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

12.05.2016

za I kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

za I kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Raport roczny R 2015

07.03.2016

za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.