Raport bieżący nr 28

15.11.2017

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Synthos S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15.11.2017 r. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej zwane "Wezwaniem") ogłoszonego przez FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanego: "Wzywający") w dniu 26 października 2017 roku.

Stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania (Stanowisko), wraz z uzyskaną opinią Rothschild Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Rothschild), w przedmiocie wysokości ceny zaproponowanej w Wezwaniu (Opinia), stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Zarząd zdecydował o publikacji Stanowiska i Opinii zważywszy na fakt, że w ocenie Zarządu mogą one być użyteczne dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)].

Raport bieżący nr 27

15.11.2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportem nr 26/2017 z dnia 09.11.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości aktywów w obszarze instalacji do wytwarzania kauczuków typu SSBR.

Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz przewidywań co do perspektyw produkcji i sprzedaży kauczuków SSBR i LiBR z instalacji uruchomionej w zakładzie produkcyjnym w Oświęcimiu w trzecim kwartale 2015 r. Zarząd Spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie inwestycji oraz w pierwszych latach funkcjonowania poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych w najbliższym czasie. Proces dochodzenia do pełnej zdolności produkcyjnej wydłuża się ze względu na konkurencję rynkową, słaby popyt na rynkach dalekowschodnich oraz czas uzyskiwania akceptacji klientów. Równocześnie marże odbiegają od poziomu pozwalającego uzyskać zakładany zwrot z inwestycji. 

W okresie od rozpoczęcia projektu miało miejsce istotne zmniejszenie popytu i spadek cen produktów standardowych SSBR. Spółka realizuje prace wdrożeniowe dla nowych asortymentów, a rozwijane produkty są obecnie w procesach badania i homologacji u wiodących producentów opon. W związku z brakiem walidacji testowanych produktów, Zarząd nie może zagwarantować, że tempo prac wdrożeniowych pozwoli w krótkim czasie istotnie podnieść wykorzystanie zdolności produkcyjnych. 

Należy zaznaczyć, że pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie istotnych nakładów na środki trwałe.
W konsekwencji powyższego zidentyfikowano przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów na dzień 30 września 2017 roku. 

Dla celów przeprowadzonych testów, wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa do produkcji kauczuków rozpuszczalnikowych w Oświęcimiu, zgodnie z MSR 36 – Utrata wartości aktywów.

Na etapie założeń do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów, zgodnie z MSR 36 – utrata wartości aktywów, rozważano zasadność oraz faktyczną możliwość oszacowania wartości godziwej oraz wartości użytkowej poszczególnych aktywów. Wycena wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia nie jest możliwa ze względu na brak podstaw do wiarygodnego szacunku ceny, po której odbyłaby się transakcja sprzedaży analizowanych aktywów. W rezultacie przyjęto, iż najlepszym odzwierciedleniem wartości odzyskiwalnej analizowanych aktywów jest ich wartość użytkowa, zgodnie z zapisami MSR 36.20.

Model wyceny został przygotowany w oparciu o analizę średnioterminową w okresie 2017- 2027 z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Prognozowane przepływy pieniężne dyskontowane były do ich wartości bieżącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej wynoszącej 8,5%, z uwzględnieniem skutków opodatkowania, odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka typowe dla analizowanego ośrodka generującego przepływy pieniężne. 

Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2017 roku wynosi 119 milionów złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1_].

Raport bieżący nr 26

09.11.2017

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Synthos S.A. informuje, iż w wyniku przeglądu efektów ekonomicznych inwestycji w instalację do wytwarzania kauczuków typu SSBR, uruchomionej w trzecim kwartale 2015 roku w Oświęcimiu, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości aktywów utworzonych w wyniku tej inwestycji.

Spółka podjęła działania mające na celu określenie potencjalnej utraty wartości i poinformuje o wynikach tych działań w terminie do dnia 15 listopada 2017 roku _tj. do publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 roku_. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Raport bieżący nr 25

09.11.2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że zmienia datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r., wskazaną uprzednio w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 
Jako nową datę publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Emitent wskazuje dzień 15 listopada 2017 roku [poprzedni termin: 29 listopada 2017 r.]

Raport bieżący nr 24

26.10.2017

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. 

1. FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie - 682 918 112 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 68,62%, udział w ogólnej liczbie głosów: 51,61%,
2. FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie - 143 640 897 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 14,43%, udział w ogólnej liczbie głosów: 10,85%,
3. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie - 80 000 000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 8,04%, udział w ogólnej liczbie głosów 6,04%
Akcjonariusze biorący udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku reprezentowali łącznie 995 156 070 akcji, co przedstawia 75,21% kapitału zakładowego. 

Kapitał zakładowy Synthos S.A. na dzień 20 października 2017 roku wynosił 39 697 500 zł i dzielił się na: 
- 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł każda o numerach od A 000.000.001 do A 854 250 000. 
- 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000. 

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 323 250 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela.

Raport bieżący nr 23

20.10.2017

Rezygnacja osób nadzorujących.

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 20.10.2017 r. do Emitenta wpłynęły oświadczenia Panów Mariusza Gromka i Wojciecha Ciesielskiego - Członków Rady Nadzorczej Synthos S.A. o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Synthos S.A.

Pan Mariusz Gromek nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Pan Wojciech Ciesielski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

Raport bieżący nr 22

20.10.2017

Powołanie osób nadzorujących.

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._, informuje, że w dniu 20 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. trwającej IX Kadencji Panów: Rafała Pierzchlewicza, Michała Rumińskiego, Adama Zygułę.

Pan Rafał Pierzchlewicz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 
Doświadczenie menadżerskie zdobywał w korporacjach międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Karierę rozpoczął w 1993 roku w zakładzie Forda w Płońsku. W kolejnych latach odpowiadał za politykę cenową samochodów marki Ford na rynku Polskim, po czym objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2001 do 2003 roku pracował w centrali Forda w Niemczech, gdzie odpowiadał za planowanie i marketing projektu B&R samochodu elektrycznego TH!NKcity produkcji norweskiej. Po zakończeniu projektu rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii w dziale Treasury Ford Motor Co., gdzie odpowiadał za planowanie płynności finansowej grupy Forda w Europie, następnie w latach 2004 - 2008 był członkiem zespołu koordynującego projekty strategiczne w Europie. Od 2009 do 2016 roku pracował w Polsce w instytucjach rynku finansowego _ING TUNŻ S.A., później NN TUNŻ S.A._, gdzie odpowiadał za nadzór nad aktywami finansowymi towarzystwa. 
Pan Rafał Pierzchlewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Rafał Pierzchlewicz spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Rumiński jest absolwentem MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim. 
W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Corporate Finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V.W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., Prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners, Wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2010-2015 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w grupie Lotos S.A., od roku 2015 jest Członkiem Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Pełni bądź pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w Grupie Lotos S.A. i KDPW_CCP S.A.
Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures Sp. z o.o. - firmie zajmującej się działalnością doradczą i inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska.Autor publikacji "Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej" _INFOR, 2000_ oraz "Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej" _Narodowy Bank Polski, 2004_.
Pan Michał Rumiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Rumiński spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Adam Zyguła jest twórcą przedsiębiorstwa Biomedic S.A. i Promedic sp. z o. o. Absolwent Politechniki Krakowskiej, z doświadczeniem w korporacji międzynarodowej New Zealand Railways Corporation, w 1981 roku nostryfikował dyplom Politechniki Krakowskiej _pierwszy polski, techniczny dyplom nostryfikowany w Nowej Zelandii _.
Angażując własne wypracowane w międzynarodowych korporacjach środki finansowe, otworzył i zbudował jako CEO w 1990 roku jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw zaopatrzenia farmaceutycznego Biomedic S.A.
W roku 2000 jako CEO i główny akcjonariusz doprowadził do fuzji firmy Biomedic S.A. ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW PWF S.A. _obecnie Pelion S.A._. W latach 2000 – 2007 doprowadził do założenia spółki Promedic sp. z o.o., która na skutek podejmowanych przez niego działań jako Członka Rady Nadzorczej została połączona ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Torfarm _ obecnie Neuca S.A._ W latach 2008 – 2016 CEO spółki Domed S.A.
Pan Adam Zyguła nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Adam Zyguła spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 21

20.10.2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku.

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_ podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku _treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu_. Ponadto Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 20

22.09.2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 października 2017 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz.133 z późn. zm._ Synthos S.A. niniejszym przekazuje ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 20 października 2017 roku oraz wymagane przepisami dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego raportu.

Raport bieżący nr 19

18.08.2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportami nr 17/2017 z dnia 04.08.2017 r. i 18/2017 z dnia 09.08.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego nabytych w 2016 r.Na podstawie...

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportami nr 17/2017 z dnia 04.08.2017 r. i 18/2017 z dnia 09.08.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego nabytych w 2016 r.

Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz przewidywań co do perspektyw biznesu EPS przejętego z dniem 31 sierpnia 2016 r. od Grupy INEOS _dalej "Styrenics West"_, Zarząd Spółki ocenia, że nie jest w stanie zagwarantować zakładanego w procesie akwizycji poziomu marż na produktach oferowanych przez Styrenics West. Założenia odnosząca się zarówno do uzyskiwanych cen sprzedaży i możliwości negocjacyjnych po stronie zakupu, nie mają odzwierciedlenia w realizowanych wynikach oraz nie są możliwe do utrzymania w dłuższej perspektywie.

Analizowany biznes jest niezintegrowany pionowo, czego konsekwencją jest silna podatność na niestabilne otoczenie rynkowe. W analizowanym okresie miała miejsce istotna zmienność cen styrenu _podstawowego surowca_, która nie mogła być odzwierciedlona w cenach EPS sprzedawanych przez Styrenics West. Grupa Synthos podjęła działania zmierzające do poprawy konkurencyjności tej grupy produktów, ale pełne wdrożenie nowych rozwiązań będzie wymagało dodatkowego czasu i potencjalnie nakładów.

W dłuższej pespektywie Zarząd Spółki zauważa również ryzyko spadku popytu na EPS w segmencie opakowaniowym na rzecz substytucyjnych materiałów i w konsekwencji zagrożenie dla utrzymania marż i wolumenów sprzedaży lub ich wzrostu w tym segmencie. W Europie około 21% zużycia EPS przypada na opakowania. Pozostałe 79% to głównie segment izolacji termicznych, gdzie EPS ma mocną i ugruntowaną pozycję. W związku z polityką poszanowania i oszczędności energii oraz rozwojem budownictwa segment izolacyjny ma nadal duże perspektywy wzrostu.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez aktywa Styrenics West. Wpływ wartości odpisu, po uwzględnieniu efektu podatkowego, na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku wynosi 112 milionów złotych.

Przedstawiona powyżej wartość ma charakter szacunkowy i może podlegać korektom. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1_].

© 2017 Synthos. All rights reserved.