Raport bieżący nr 11

14.03.2018

Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że na podstawie komunikatu z 383 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dnia 13 marca 2018 r., opublikowanego na stronie internetowej KNF w tym samym dniu, Emitent powziął wiadomość, że w dniu 13 marca 2018 r. KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 3 kwietnia 2018 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 10

02.03.2018

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) informuje, że Zarząd Emitenta powziął informację o podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 02 marca 2018 roku uchwale, powołującej z dniem 06 marca 2018 r. na Członka Zarządu Emitenta Pana Laurent Guillermin.


Pan Laurent Guillermin w 1991 r. ukończył Ecole Superieure de Commerce de Touluse z tytułem magistra w zakresie finansów i księgowości. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 r. od stanowiska Kontrolera Finansowego w firmie Merlin Gerin Vertesz w Budapeszcie. Od 1993 r. pracował w Paryżu jako Zastępca Dyrektora Finansowego w Schneider Electric, natomiast od 1997 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Schneider Electric Polska w Warszawie, gdzie był m.in. odpowiedzialny za wdrożenie systemu SAP oraz procesy łączenia i przekształcania spółek. W roku 2002 r. związał się z Elektrownią Rybnik S.A. jako Dyrektor Finansowy. W 2008 r. rozpoczął pracę w EDF Polska S.A. na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF Polska. Od 2010 r. kontynuował karierę w EDF Polska S.A. jako Business Transformation Officer odpowiedzialny za proces przekształcenia Grupy EDF w Polsce. W latach 2013 - 2017 był Przewodniczącym Rad Nadzorczych w PGE Paliwa sp. z o. o. oraz w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A. Od września 2013 r. do lutego 2018 r. był Członkiem Zarządu EDF Polska S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., odpowiedzialnym za obszar finansowy, zakupowy, IT i zarządzania ryzykiem rynkowym.

Pan Laurent Guillermin nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Synthos S.A. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z póżn. zm.).

Raport bieżący nr 9

02.03.2018

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 02.03.2018 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Zbigniewa Lange - Członka Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 05.03.2018 r.
Pan Zbigniew Lange nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.).

Raport bieżący nr 8

13.02.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %                                                                                       

Zarząd Synthos S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 06 lutego 2018 roku posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie – 1 179 609 103 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 89,14%, udział w ogólnej liczbie głosów: 89,14%,

2. FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie - 143 640 897 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu: 10,86%, udział w ogólnej liczbie głosów: 10,86%.

Akcjonariusze biorący udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 06 lutego 2018 roku reprezentowali łącznie 1 323 250 000 akcji, co przedstawia 100% kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Synthos S.A. na dzień 06 lutego 2018 roku wynosił 39 697 500 zł i dzielił się na:

- 854 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł każda o numerach od A 000.000.001 do A 854 250 000.

- 469 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 zł każda, o numerach od B 000.000.001 do B 469.000.000.

Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1 323 250 000. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi, na okaziciela

Raport bieżący nr 7

06.02.2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 6 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 6 lutego 2018 r. roku _treść podjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu_. Ponadto Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.

Raport bieżący nr 6

31.01.2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ("Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje o zamiarze przekazywania w 2018 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku, zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd Emitenta na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości następujące daty publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

1. Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 kwietnia 2018 r.

2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 30 maja 2018 r.

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. - 01 października 2018 r.

4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 29 listopada 2018 r.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 5

19.01.2018

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Synthos S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Michała Sołowowa zawiadomienie sporządzone na podstawie art. art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 185, poz. 1439, dalej jako: "Ustawa o Ofercie"_:
"Działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Pana Michała Sołowowa, zamieszkałego w Kielcach, ul. Żeromskiego 1a/3, na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 185, poz. 1439_ _"Ustawa o Ofercie"_, niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981, kod LEI: 259400WX4QZCOHJVWM18 _"Spółka"_ ogłoszonego na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie przez FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989 _"FTF Galleon"_ w dniu 16 stycznia 2018 roku _"Przymusowy Wykup"_, będącą spółką zależną od Pana Michała Sołowowa, w dniu 19 stycznia 2018 roku Pan Michał Sołowow pośrednio nabył 80.717.790 _słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt_ akcji Spółki, uprawniających do 80.717.790 _słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 6,10% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, w wyniku Przymusowego Wykupu, Pan Michał Sołowow pośrednio uzyskał 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu, Pan Michał Sołowow posiadał pośrednio, poprzez podmioty zależne tj. FTF Galleon oraz FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441371 _"FTF Columbus"_, łącznie 1.242.532.210 _słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziesięć_ akcji Spółki uprawniających do 1.242.532.210 _słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście dziesięć_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 93,90% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki zależne od Pana Michała Sołowowa przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu prezentował się następująco:
• FTF Columbus posiadała 143.640.897 _słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Spółki uprawniających do 143.640.897 _słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 10,86% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
• FTF Galleon posiadała 1.098.891.313 _słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście_ akcji Spółki, uprawniających do 1.098.891.313 _słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 83,04% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, Pan Michał Sołowow posiada pośrednio, poprzez podmioty zależne tj. FTF Galleon oraz FTF Columbus, łącznie 1.323.250.000 _słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji Spółki uprawniających do 1.323.250.000 _słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Szczegółowy stan posiadania akcji Spółki poprzez spółki zależne od Pana Michała Sołowowa, po pośrednim nabyciu akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu, prezentuje się następująco:
• FTF Columbus posiada 143.640.897 _słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Spółki uprawniających do 143.640.897 _słownie: sto czterdzieści trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 10,86% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
• FTF Galleon posiada 1.179.609.103 _słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy_ akcji Spółki, uprawniających do 1.179.609.103 _słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 89,14% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarówno Pan Michał Sołowow, ani inne podmioty od niego zależne, nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. _c_ Ustawy o Ofercie tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

Pan Michał Sołowow, ani inne podmioty od niego zależne, nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają podobne skutki ekonomiczne, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne."

Raport bieżący nr 4

19.01.2018

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Synthos S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał od FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 185, poz. 1439, dalej jako: "Ustawa o Ofercie"_:
"Działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez FTF Galleon S.A., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa, spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440989 _"FTF Galleon"_, na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 185, poz. 1439_ _"Ustawa o Ofercie"_, niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038981, kod LEI: 259400WX4QZCOHJVWM18 _"Spółka"_ ogłoszonego na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie przez FTF Galleon w dniu 16 stycznia 2018 roku _"Przymusowy Wykup"_, w dniu 19 stycznia 2018 r. FTF Galleon nabyła bezpośrednio 80.717.790 _słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt_ akcji Spółki, uprawniających do 80.717.790 _słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 6,10% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym, w wyniku Przymusowego Wykupu, FTF Galleon bezpośrednio uzyskała 89,14% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed bezpośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Przymusowego Wykupu, FTF Galleon posiadała bezpośrednio 1.098.891.313 _słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście_ akcji Spółki, uprawniających do 1.098.891.313 _słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzynaście_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 83,04% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, FTF Galleon posiada bezpośrednio 1.179.609.103 _słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy_ akcje Spółki, uprawniających do 1.179.609.103 _słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy sto trzy_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 89,14% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia, podmiotem dominującym wobec FTF Galleon jest Pan Michał Sołowow, który posiada 3.772.648.359 _słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć_ akcji w FTF Galleon, uprawniających do 3.772.648.359 _słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć_ głosów na walnym zgromadzeniu FTF Galleon, stanowiących _w zaokrągleniu do jednej setnej procenta_ 87,24% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu FTF Galleon.
Zarówno FTF Galleon, ani podmioty z nią powiązane, nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.
FTF Galleon ani inne podmioty z nią powiązane, nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają podobne skutki ekonomiczne, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne."

Raport bieżący nr 3

19.01.2018

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Synthos S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_, informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku Emitent otrzymał od FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Panem Jarosławem Grodzkim _Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta i Prezesem FTF Galleon S.A._ oraz Panem Robertem Oskardem _Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta i Wiceprezesem FTF Galleon S.A._, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o nabyciu akcji Emitenta przez FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Raport bieżący nr 2

09.01.2018

Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm._. Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Oświęcimiu informuje, że zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień 06 lutego 2018 roku, jego przedmiotem będzie m.in. zmiana Statutu Synthos S.A.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu oraz tekst Statutu uwzględniający treść proponowanej zmiany.

© 2017 Synthos. All rights reserved.