Projekt eea Grants - Synthos S.A.

Projekt eea Grants

  • /A

Ograniczenia emisji gazów i płynów:

Tytuł ProjektuOgraniczenie emisji gazów i pyłów w Synthos Dwory 7
Nr umowy o dofinansowanie66/2014/Wn06/OA-XN-04/D
Wartość kosztów kwal.52 000 000 PLN
Wartość dofinansowania15 600 000 PLN


Celem budowy obu instalacji DESOX (odsiarczania) oraz DENOX (odazotowania) jest ograniczenie emisji tlenków azotu i tlenków siarki ze spalin pochodzących z istniejącego kotła pyłowego nr 9 (OP-140), w celu przystosowania go do pracy ciągłej w całym zakresie obciążeń kotła po 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z wymogami Dyrektywy IED 2010/75/UE.

 

Odsiarczanie (DESOX)

Zastosowana technologia odsiarczania spalin to tzw. technologia „na mokro” polegająca na absorpcji SO2 w wodnej zawiesinie tlenku magnezowego powstała w latach 1978¸1990 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. W wyniku procesu odsiarczania powstają dwa produkty: krystaliczny siarczan magnezowy (sól gorzka) oraz chlorek magnezu (ekologiczna sól drogowa).

Na dzień dzisiejszy instalacja DESOX jest na końcowym etapie montażu mechanicznego (orurowanie oraz instalacje HVAC). Równolegle, trwają prace wykończeniowe w budynku procesowym. Po kompletacji mechanicznej i odbiorach pomontażowych poszczególnych urządzeń, Generalny Wykonawca przystąpi do rozruchu,  optymalizacji oraz ruchu próbnego instalacji.
 

Odazotowanie (DENOX)

Odazotowanie realizowane będzie za pomocą metody SNCR (selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu), polegającej na wtrysku reagenta (wody amoniakalnej), za pomocą lanc wtryskowych, do komory paleniskowej kotła OP-140.

Na dzień dzisiejszy, instalacja DENOX jest kompletna i trwa jej optymalizacja przed ruchem próbnym.
 

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com