Klasa Chemiczna

Pragnąc zatrudniać osoby przygotowane do pracy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, objęliśmy patronatem klasę chemiczną w Powiatowym Zespole Numer 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Większy wymiar czasu przeznaczanego na naukę chemii oraz ukierunkowanie edukacji na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy umożliwiają uczniom pogłębianie zainteresowań w dziedzinie chemii.

Indeks Synthos

Program Indeks Synthos skierowany jest do uczniów klasy o profilu technik technologii chemicznej. Celem programu jest promowanie w środowisku szkolnym postaw uczniów uzyskujących jak najwyższe wyniki w nauce. Stypendium jest formą nagrody za pracowitość i umiejętność kreatywnego wykorzystywania swoich zdolności oraz formą wsparcia w działaniach zmierzających do podjęcia studiów w dziedzinie chemii. Stypendium przyznaje komisja, w skład której wchodzą Mentorzy będący opiekunami podczas praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele szkoły.

Młody Inżynier

Projekt skierowany do absolwentów uczelni technicznych, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem. Celem projektu jest wykształcenie odpowiedniej kadry, która w przyszłości obejmie kierownicze stanowiska na poszczególnych wydziałach produkcyjnych.

Konkurs Synthos

Konkurs Synthos dla chemików to możliwość wygrania płatnego stażu w Pionie Badań i Rozwoju lub w Działach Technologicznych Zakładu Produkcyjnego. Celem konkursu jest dotarcie do studentów, którzy – angażując się w kreatywne rozwiązanie zadań – wykażą rozległą i bogatą wiedzę merytoryczną.