Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania na temat pracy w naszej firmie lub chcesz dowiedzieć się więcej o aktualnych rekrutacjach?

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32600), przy ul. Chemików 1. 1. Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, zwana dalej „Synthos” lub „Administratorem”. 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą dedykowanego formularza kontaktowego, znajdującego się w serwisie w zakładce „Kontakt” lub poprzez adres mailowy: . 3. W celu zagwarantowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos Inspektorem pod adresem: . 4. Warunki przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.