Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo

 • Zintegrowany System Zarządzania funkcjonujący w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  jest kontynuacją systemów budowanych od 1993 roku.

  Firma posiada certyfikat na zgodność z PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-EN ISO 45001.

  Spółka określiła Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie doskonalenia jakości, środowiska i bhp, która jest wsparciem dla realizacji Misji, Wizji oraz Strategii Grupy Synthos.

 • Zarządzanie środowiskowe w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynika z realizowanej w spółce polityki stałego zmniejszania oddziaływania na środowisko. Efekt działań został potwierdzony już w 2001 roku przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę, kiedy to firma otrzymała certyfikat zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001.

  Główna koncepcja zarządzania środowiskowego opiera się na koncentrowaniu sił i środków na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, a dopiero w sytuacji gdy nie da się ich w sposób racjonalny wyeliminować – minimalizacji negatywnego ich wpływu na środowisko poprzez odzysk lub ostatecznie unieszkodliwienie. Realizacja tej koncepcji w spółce to zakup nowych technologii, w których zastosowano rozwiązania przyjazne środowisku oraz, w przypadku wciąż funkcjonujących starszych rozwiązań technologicznych, inwestycje w urządzenia ochronne. Emisje do środowiska, których nie da się wyeliminować lub zneutralizować u źródła (w postaci ścieków lub niektórych odpadów), przekazujemy wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym. W zakresie emisji do powietrza atmosferycznego wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia są w takim stopniu minimalizowane, aby nie powodowały przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu poza terenem przemysłowym, do którego takie oddziaływanie staramy się ograniczać.

  Źródła zanieczyszczeń:

  Działalność Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością koncentruje się na produkcji:

  kauczuków (KER®) i lateksów syntetycznych
  tworzyw styrenowych (Owipian®, Owispol®, XPS)
  dyspersji winylowych i kopolimerowych (Winacet®, Osakryl®)

  Powyższe produkty powstają z wykorzystaniem czterech instalacji produkcyjnych:

  Instalacji Styrenu i Przygotowania Monomerów,
  Instalacji Produkcji Tworzyw Styrenowych,
  Instalacji Polioctanów i Kopolimerów,
  Instalacji Produkcji Kauczuków i Lateksów

  Dodatkową, piątą instalacją jest Instalacja Spalania Paliw, zaopatrująca Spółkę energetycznie.

  Podstawowe surowce wykorzystywane w firmie to etylobenzen, butadien i pentan, a procesy chemiczne oparte są w głównej mierze o polimeryzację. Główne zanieczyszczenia emitowane do powietrza z takiego profilu produkcji, tj. styren czy węglowodory alifatyczne, redukowane są w znacznym stopniu poprzez urządzenia katalitycznego dopalania odgazów oraz inne urządzenia ochronne.

  Oddziaływanie na środowisko wodne poprzez zrzut ścieków – po wstępnym podczyszczeniu ścieków bezpośrednio na instalacjach (łapaczki, neutralizatory itp.) kierowane są one do miejsko – przemysłowej oczyszczalni ścieków, gdzie zostają oczyszczone do poziomu wymaganego standardami prawnymi.

  Powstające odpady w zależności od ich rodzajów trafiają do uprawnionych odbiorców, przy czym w pierwszej kolejności poddawane są odzyskowi, a dopiero ostatecznie unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach danego typu.

  O stopniu zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony środowiska świadczą liczne inwestycje proekologiczne realizowane z dużym nasileniem od lat 90.:
  W 1994 roku została oddana do użytku Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, dzięki której bez szkody dla środowiska firma może odprowadzać oczyszczone ścieki z procesów technologicznych i komunalnych z miasta Oświęcimia i sąsiednich gmin do rzeki Macochy a stamtąd do rzeki Wisły. Koszt budowy oczyszczalni wyniósł ponad 30 mln zł.

  W latach 1997-98 w Synthos wstrzymana została produkcja trójchloroetylenu, octanu winylu, karbidu i acetylenu, co uczyniło produkcję spółki bardziej czystą i bezpieczną dla środowiska. Wraz z uruchomieniem nowej instalacji styrenu, zamknięta została dotychczasowa wytwórnia pracująca w oparciu o starszą technologię. Pracująca dla potrzeb miasta i spółki elektrociepłownia wyposażona została w elektrofiltry o sprawności 99%, co oznacza znaczną redukcję pyłów powstających w procesie spalania.
  W roku 2007 wyłączono produkcję chloru opartą o technologię elektrolizy rtęciowej. Wyeliminowano w ten sposób szkodliwe oddziaływanie niebezpiecznej substancji – rtęci.

  W 1998 roku oddano do użytku nowoczesną instalację, służącą do katalitycznego dopalania odgazów z instalacji produkcji kauczuku (instalacja REGENOX). Obecnie projektowana jest nowa bardziej wydajna jednostka dopalania w tym miejscu. Jej uruchomienie przewidziane jest na I połowę 2013.

  Nowe instalacje, jak powstała w 2008 roku instalacja produkcji ekstrudowanych płyt polistyrenowych tzw. XPS, na etapie projektowym już zostają technologicznie przystosowane do wymogów środowiska. Aby działać, musimy spełniać wymagane Dyrektywami UE normy, które na bieżąco są implementowane do prawa polskiego. Powstaje w ten sposób nowoczesny, ekologiczny produkt.

  Podobną zasadę Synthos realizuje przystępując do kolejnych działań inwestycyjnych.

  Zdarzenia proekologiczne w najnowszej historii spółki:

  1. Modernizacja i rozbudowa elektrociepłowni (1994 r.)
  2. Powstanie miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków (1994 r.)
  3. Zlikwidowanie ponadnormatywnej emisji chlorku winylu, chloru, benzenu, acetylenu, metanolu, octanu winylu i octanu metylu (1992-98 r.)
  4. Instalacja dopalania katalitycznego odgazów po suszeniu kauczuków REGENOX 1998 r.
  5. Rozpoczęcie wymiany tłumików na upustach pary wodnej w Elektrociepłowni (ograniczenie hałasu) (2000 r.)
  6. Rozpoczęcie wymiany palników na niskoemisyjne w kotłach Elektrociepłowni (2000 r.)
  7. Uzyskanie certyfikatu na zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001 (2001r.)
  8. Rozbudowa sieci piezometrów kontrolnych jakości gleb i wód gruntowych na terenie Firmy (2002 r.)
  9. Skreślenie firmy z „Listy 80” (2002 r.) – w uznaniu dla działań w kierunku poprawy i minimalizacji oddziaływań na środowisko – Firma nowocześniejsza, bezpieczniejsza
  10. Uregulowanie gospodarki substancjami niebezpiecznymi tj, azbest i PCB oraz substancjami kontrolowanymi (zubożającymi warstwę ozonową) (2004 r.) – podjęcie planów działań długoterminowych w tym zakresie; realizacja w kolejnych latach (azbest)
  11. Uzyskanie Pozwoleń Zintegrowanych IPPC dla 7 instalacji (2006 r.)
  12. Uzyskanie pozwolenia na zrzut wód pochłodniczych i deszczowych do rzeki Wisły poprzez tzw. ”Kaskadę” (styczeń 2007 r.)
  13. Wyłączenie z eksploatacji uciążliwej środowiskowo instalacji do produkcji chloru metodą rtęciową (2007r.),
  14. Wygaszenie Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji Produkcji Chloru – w tym realizacja wszystkich warunków tego wygaszenia nałożonych przez Urząd Marszałkowski w Krakowie (ostatni etap – prace demontażu i zagospodarowania złomu oraz zabezpieczenie obiektów wykonano w I kwartale 2009.)
  15. Nowa instalacja produkcji XPS – spełnia ostre wymagania prawne w zakresie oddziaływania na środowisko już od etapu projektowego – 2008, w kolejnych latach 2010, 2011, 2012 wprowadzono jeszcze bezpieczniejsze dla środowiska rozwiązania technologiczne produkcji płyt XPS
  16. Wymiana urządzenia redukującego emisję wolnych związków organicznych w odgazach emitowanych z produkcji kauczuku SBR na urządzenie o dwukrotnie większej wydajności. Utrzymanie zawartości VOC na poziomie poniżej 20 mg/m3, ograniczenie emisji niezorganizowanej – 2013.
  17. Zabudowa systemu monitoringu jakości wód pochłodniczych i deszczowych wraz z możliwością ich awaryjnego przepompowania do kanalizacji wód chemicznie zanieczyszczonych 2014
  18. Wymiana skraplaczy płaszczowo-rurowych oraz sprężarek tłokowych na bezemisyjne sprężarki śrubowe w instalacji produkcji amoniaku, mająca na celu obniżenie strat i emisji amoniaku do atmosfery – 2013-2016
  19. Budowa urządzenia redukującego emisję wolnych związków organicznych w odgazach emitowanych z produkcji kauczuku rozpuszczalnikowego SSBR. Obniżenie zawartości VOC do poziomu poniżej 20 mg/m3 – 2016.
  20. Budowa kotła fluidalnego o mocy 115 MWt i wydajności 140 t/h mająca na celu ograniczenie emisji do poziomu NOx (200 mg/m3), SO2 (200 mg/m3) i pyłu (10 mg/m3) – 2016.
  21. Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, mająca ce celu ograniczenie emisji SO2 i NOx do poziomu wymaganych standardów 200 mg/m3 – 2016

  Obecnie najważniejszymi dokumentami kompleksowo określającymi uwarunkowania środowiskowe dla funkcjonujących w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) instalacji są Pozwolenia Zintegrowane. Już w roku 2003 przystąpiono do prac nad wnioskiem o ich otrzymanie. Ostatecznie Pozwolenia dla wszystkich funkcjonujących instalacji otrzymano w roku 2006, a w 2011 roku urząd wydający pozwolenia (Urząd Marszałkowski w Krakowie) poddał je wymaganej prawem okresowej analizie. Ponadto, spełnianie wymagań prawnych, jak również zapisów poszczególnych Pozwoleń jest sprawdzane przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, która co najmniej raz w roku kontroluje zakład.

  Podstawowym narzędziem do nadzoru spełniania określonych w Pozwoleniach, jak również bezpośrednio w aktach ustawodawstwa, ograniczeń w zakresie wpływu działalności spółki na środowisko jest jednak prowadzona na bieżąco samokontrola. Spółka zdefiniowała liczne wewnętrzne wymagania dla działań mających wpływ na środowisko tak, aby możliwe było spełnienie wymagań zewnętrznych. Bezpośrednia kontrola poszczególnych komponentów środowiska realizowana jest na podstawie pomiarów wykonywanych przez wewnętrzne laboratorium środowiskowe w zakresie poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz jakości ścieków. Badaniom jakościowym poddawane są również powstające odpady, celem określenia właściwego sposobu postępowania z nimi. W obrębie Spółki funkcjonuje sieć stałych punktów pomiarowych imisji, za pośrednictwem których kontroluje się wpływ firmy na zanieczyszczenie powietrza oraz sieć piezometrów dla oceny ewentualnego wpływu na wody gruntowe.

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

  W Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001 certyfikowany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Jest on jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego również Zarządzanie Jakością oraz Zarządzanie Środowiskiem.

  W strukturach spółki działa komórka organizacyjna Kierownika ds. BHP, która realizuje zadania z zakresu nadzoru nad warunkami pracy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, oraz wdrażania wymagań prawnych tj. Dyrektywy „ATEX”, Dyrektywy „Maszynowej”.

  Systemowe podejście do zagadnień BHP, pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów technologicznych, ochrony życia i zdrowia pracowników stanowiące jeden z podstawowych celów firmy.
  Cel ten osiągany jest poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznych środków zabezpieczających, tj. urządzeń i instalacji gaśniczych, instalacji detekcji stężeń wybuchowych i toksycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej składających się na wielowarstwowy system zabezpieczeń. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa rozpatrywane są zarówno na etapie projektowania jak i zamykania instalacji.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy mogą wykonywać laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie. Laboratorium Środowiskowe Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  posiada akredytację, której udzielono dnia 15.04.2010. Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji nr AB 1168 (link do strony PCAhttp://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201168,podmiot.html ). Posiadany Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1168 potwierdza, że Laboratorium Środowiskowe spełnia wymagania aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

   

  Zapobieganie poważnym awariom – bezpieczeństwo procesowe

  Ze względu na ilość magazynowanych w zakładzie substancji niebezpiecznych spółka została zaliczona do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Wynikiem zakwalifikowania do ZDR było opracowanie dokumentacji określonej przez Ustawę „Prawo Ochrony Środowiska”, tj.: Programu Zapobiegania Awariom, Raportu o Bezpieczeństwie, Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

                           

  Wyżej wymienione dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Na ewentualność wystąpienia awarii przemysłowej, gaszenia pożarów oraz minimalizacji skutków awarii spółka dysponuje Zakładową Służbą Ratowniczą oraz Rezerwowym Oddziałem Ratownictwa Chemicznego, który rekrutuje się z pracowników firmy.

  Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzi i na środowisko – promieniowanie jonizujące.

  Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U.2019 poz.1792) Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że prowadzona przez spółkę działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na stosowaniu na jej terenie urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

  W wyniku prowadzonej działalności nie występują uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

 • Rozporządzenie REACH (1907/2006) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych. Wdrażanie jego postanowień postępuje sukcesywnie od 1 czerwca 2007 roku. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

  W rozumieniu Rozporządzenia REACH Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest producentem, importem oraz dalszym użytkownikiem substancji i mieszanin chemicznych, jak również producentem wyrobów. Spółka na bieżąco prowadzi prace pozwalające na zapewnienie, iż wszelkie obowiązki związane z wyżej wymienionymi rolami są wypełniane przez nią na czas oraz z należytą starannością.

  Przed 1 grudnia 2008 Spółka dokonała rejestracji wstępnej wszystkich wytwarzanych i importowanych substancji, dla których było to wymagane przepisami rozporządzenia.

  Z kolei przed 1 grudnia 2010 Spółka uzyskała decyzje Europejskiej Agencji Chemikaliów o rejestracji wszystkich wytwarzanych i importowanych przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością substancji, dla których termin rejestracji właściwej upływał 1 grudnia 2010.

  Ponadto, od dnia 1 grudnia 2010 substancje dostarczane klientom przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  są sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Wytwarzane przez Spółkę mieszaniny zostaną sklasyfikowane i oznakowane w myśl wyżej wymienionych przepisów przed 1 czerwca 2015.

  Również od 1 grudnia 2010 Spółka dostarcza swoim klientom karty charakterystyki opracowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010.

  Informacje o numerach rejestracyjnych substancji zarejestrowanych przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również o zastosowaniach zidentyfikowanych wprowadzanych do obrotu przez Spółkę substancji i mieszanin znajdują się w dostarczanych dla nich kartach charakterystyki.

  Dodatkowe informacje ws. REACH można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej:
  reachSD(małpa)synthosgroup(kropka)com