Pozostałe produkty - Synthos S.A.

Pozostałe produkty

 • /A

Rafinat 1

Rafinat 1 jest uzyskiwany jako produkt uboczny w produkcji butadienu z frakcji pirolitycznej C4. Rafinat 1 jest mieszaniną węglowodorów z pierwszej sekcji destylacji ekstrakcyjnej.

Przeznaczenie

Rafinat 1 jest stosowany jako surowiec do produkcji MTBE (eter metylowo-tert-butylowy). Związek ten jest dodawany do benzyny silnikowej w celu zwiększenia liczby oktanowej.

  • Specyfikacja techniczna
  • Właściwości
  • Wskazówki
  WłaściwośćMetodaJEDNOSTKASpecyfikacja
  Węglowodory C2/C3ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 1,00
  Metyloacetylen (MAC)ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,50
  Butany w sumieASTM-D 4424-90% wag.5 - 20
  Buteny w sumieASTM-D 4424-90% wag.75 - 95
  IzobutenASTM-D 4424-90% wag.35 - 50
  Butadien-1,3ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,3
  Węglowodory C5ASTM-D 4424-90% wag.Maks. 0,1
  Woda(H2O)Karl FischerppmMaks. 300
  Siarka (S)ASTM-D 3246ppmMaks. 5

  Rafinat 1 jest w fazie ciekłej bezbarwną, klarowną cieczą o charakterystycznym zapachu. Niektóre właściwości fizyczne są podane poniżej, ale z powodu zmiennego składu wyrobu liczby są podane w najczęściej występującym zakresie:

   

   Temperatura wrzenia 33  -  42 °C 
   Temperatura krzepnięcia  -145 – 180 °C
   Gęstość (przy 20 °C) 600   kg/m3
   Granice wybuchowości:   1,5 – 11,0 % obj. (w powietrzu)
   Gęstość względna fazy gazowej (powietrze = 1)  1,4 – 2,0 (faza gazowa jest cięższa od powietrza)

   

  Pakowanie, transport i składowanie

  Do ekspediowania do klientów są stosowane specjalne ciśnieniowe cysterny kolejowe. Transport cysternami samochodowymi nie jest możliwy.

   

  Przerób i recykling

  Przerób Rafinatu 1 zależy od sposobu użycia przez odbiorcę i musi być w pełni kontrolowany przez przetwórcę. Recykling Rafinatu 1 nie jest możliwy.

   

  Kontakt

  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Butadien

  Butadien jest produktem końcowym przerobu frakcji pirolitycznej C4 : destylacji ekstrakcyjnej i rektyfikacji. Jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest użyty dimetyloformamid (DMF) .

  Butadien jest stosowany do produkcji kauczuków butadienowych, butadienowo-styrenowych i terpolimerów ABS.

  Butadien nie jest przeznaczony do stosowania ani do sprzedaży do napędu silników lub produkcji ciepła.

   

  • Specyfikacja techniczna
  • Właściwości
  • Wskazówki
  ParametrJednostkaMetodaSpecyfikacja
  Butadien - 1,3% wt.ASTM-D 2593min. 99,6
  Buteny% wt.ASTM-D 2593max.0,4
  Zw. karbonylowe (jako acetaldehyd)ppmASTM-D 4423Maks. 20
  Siarka (S)ppmMetoda wewnętrznaMaks. 5
  Winylo-Cykloheksen (Dimer BTD)ppmASTM-D 2426Maks. 1000
  Pozostałość nielotnappmASTM-D 1025Maks. 50
  Nadtlenki (jako H2O2)ppmASTM-D 5799Maks. 5
  Butadien - 1,2ppmASTM-D 2593Maks. 30
  Dimetyloformamid (DMF)ppmASTM-E 1140Maks. 1
  Tlen (O2) w poduszce powietrznejppmASTM D 2504Maks. 3000
  Woda (H2O) – oddzielona faza-ASTM D 1744nieobecna
  Inhibitor (TBC)ppmASTM-D 115750 - 120
  Wyglądppmwzrokowoklarowny
  PropadienppmASTM-D 2593Maks. 10
  Acetyleny w sumieppmASTM-D 2593Maks. 50
  MetyloacetylenppmASTM-D 2593Maks. 20
  EtyloacetylenppmASTM-D 2593Maks. 20
  WinyloacetylenppmSTM-D 2593Maks. 20

  W normalnych warunkach butadien jest gazem o charakterystycznym zapachu, jego faza ciekła jest klarowną cieczą.

  Wybrane właściwości fizyczne butadienu są podane poniżej:

  Temperatura wrzenia -4,7 oC
  Temperatura krzepnięcia-108,7 oC 
  Gęstość fazy ciekłej (przy 21 °C) 620,5 kg/m3
  Gęstość fazy gazowej 2,42 kg/m3
  Rozpuszczalność w DMF 82,0  %
  Rozpuszczalność wody w butadienie 0,50 %
  Granice wybuchowości:  1,1 –  12,5 % obj. (w powietrzu)

  Pakowanie, transport i składowanie
  Do ekspediowania do klientów są stosowane specjalne ciśnieniowe cysterny kolejowe. Do transportu jest do butadienu dodawany inhibitor, ponieważ temperatura przewożonego w ten sposób butadienu powoli wzrasta, zwłaszcza w miesiącach letnich.


  Przerób i recykling
  Przerób butadienu zależy od sposobu użycia przez odbiorcę i musi być w pełni kontrolowany przez przetwórcę. Recykling butadienu nie jest możliwy.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Bentol

  Bentol jest mieszaniną benzenu i toluenu o zmiennym składzie. Przeźroczysta ciecz nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych.

  • Specyfikacja techniczna
  • Wskazówki
  ParametrJednostkaWartośćMetody badań
  Zawartość benzenu% wag.20 ÷ 60Własna producenta
  Zawartość toluenu% wag.40 ÷ 80Własna producenta

  OPAKOWANIE
  Cysterny kolejowe lub autocysterny.

  TRANSPORT
  Opakowanie i transport podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).
  Nr UN 3295.

  PRZECHOWYWANIE
  Bentol zaleca się przechowywać w temperaturze poniżej 25 0C w zbiornikach emaliowanych, ze stali zwykłej lubnierdzewnej.

  ZASTOSOWANIE
  Bentol może być wykorzystany w przemyśle farbiarskim, chemicznym, petrochemicznym lub rozdestylowany naskładniki mieszaniny.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal K

  Emtal K jest wodnym roztworem potasowego mydła dysporcjowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 80%. Emtal K jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu.

  • Specyfikacja techniczna
  • Wskazówki
  Parametr Jednostka Wartość Metody badań
  Stężenie%78-82metoda własna
  Liczba kwasowa (dla kalafonii)mg KOH/gmin 156metoda własna
  Zawartość kwasów abietynowych%max 1,5metoda własna
  Liczba kwasowamg KOH/g10 - 14metoda własna

  Opakowanie
  Cysterny kolejowe lub autocysterny wyposażone w wężownice grzejne. Zalecany rozładunek w temperaturachokoło 70 do 80oC. Możliwe jest stosowanie innego opakowania po uprzednim uzgodnieniu między producentema klientem, pod warunkiem zapewnienia właściwej jakości produktu.

  Transport
  Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

  Przechowywanie
  Przechowywać w bębnach ustawionych najwyżej w dwóch warstwach lub zamkniętych zbiornikach stalowychz mieszadłem i ogrzewaniem. Dla ułatwienia wszelkich operacji zaleca się temperaturę produktu 70-80oC. Okresprzechowywania produktu w podanych warunkach wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty produkcji.

  Zastosowanie
  Emtal K jest stosowany jako emulgator w procesie polimeryzacji emulsyjnej kauczuków: butadienowo-styrenowych,nitrylowych i innych syntetycznych elastomerów. Emtal K jest efektywnym emulgatorem pozwalającym naosiągnięcie prawidłowej kinetyki procesu polimeryzacji oraz stabilności lateksu.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emulgator kalafoniowy sodowy

  Emulgator kalafoniowy sodowy jest wodnym roztworem mieszaniny mydeł sodowych, bazujących na modyfikowanych kwasach zawartych w kalafonii talowej.


  Emulgator kalafoniowy sodowy w temperaturze około 60 ⁰C jest przezroczystą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. W niższych temperaturach następuje zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu barwy białej do ciemnożółtej. 

  • Specyfikacja techniczna
  • Wskazówki
  Parametr Jednostka Wartość Metody badań
  Stężenie%min 30metoda własna
  Liczba kwasowamg KOH/gmin 156metoda własna
  Zawartość kwasów abietynowych%max 1,5metoda własna

  Pakowanie
  Cysterny kolejowe lub autocysterny wyposażone w wężownice grzejne.Możliwe jest stosowanie innego opakowania po uprzednim uzgodnieniu między producentem a klientem, podwarunkiem zapewnienia właściwej jakości produktu.

  Transport
  Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

  Przechowywanie
  Przechowywać w bębnach ustawionych najwyżej w dwóch warstwach lub zamkniętych zbiornikach stalowychz mieszadłem, w temperaturze 20-70oC, najwyżej 6 miesięcy od daty wysyłki.

  Zastosowanie
  Jako emulgator, między innymi do produkcji kauczuków syntetycznych oraz do modyfikowania kompozycjilateksowych używanych do wyrobu samochodowych wykładzin tłumiących hałas.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal Na

  Emtal Na jest wodnym roztworem sodowego mydła dysproporcjonowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 70%. Emtal Na jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu.

  • Specyfikacja techniczna
  • Wskazówki
  ParametrJednostkaWartośćMetody badań
  Stężenie%68-72metoda własna
  Liczba kwasowa (dla kalafonii)mg KOH/gmin 156metoda własna
  Zawartość kwasów abietynowych%max 1,5metoda własna
  Liczba kwasowamg KOH/g10 - 14metoda własna

  Opakowanie
  Cysterny kolejowe lub autocysterny wyposażone w wężownice grzejne. Zalecany rozładunek w temperaturachokoło 70 do 80oC. Możliwe jest stosowanie innego opakowania po uprzednim uzgodnieniu między producentema klientem, pod warunkiem zapewnienia właściwej jakości produktu.

  Transport
  Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

  Przechowywanie
  Przechowywać w bębnach ustawionych najwyżej w dwóch warstwach lub zamkniętych zbiornikach stalowychz mieszadłem i ogrzewaniem. Dla ułatwienia wszelkich operacji zaleca się temperaturę produktu 70-80oC. Okresprzechowywania produktu w podanych warunkach wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty produkcji.

  Zastosowanie
  Emtal Na jest stosowany jako emulgator w procesie polimeryzacji emulsyjnej kauczuków: butadienowostyrenowych,nitrylowych i innych syntetycznych elastomerów. Emtal Na jest efektywnym emulgatorempozwalającym na osiągnięcie prawidłowej kinetyki procesu polimeryzacji oraz stabilności lateksu.


  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  Emtal K 85

  Emtal K 85 jest wodnym roztworem potasowego mydła dysproporcjonowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 85%. Emtal K 85 jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu.

  • Specyfikacja techniczna
  • Wskazówki
  ParametrJednostkaWartośćMetody badań
  Stężenie%83-86metoda własna
  Liczba kwasowa (dla kalafonii)mg KOH/gmin 156metoda własna
  Zawartość kwasów abietynowych%max 1,5metoda własna
  Liczba kwasowamg KOH/g10 - 14metoda własna

  Opakowanie
  Cysterny kolejowe lub autocysterny wyposażone w wężownice grzejne. Zalecany rozładunek w temperaturachokoło 70 do 80oC. Możliwe jest stosowanie innego opakowania po uprzednim uzgodnieniu między producentema klientem, pod warunkiem zapewnienia właściwej jakości produktu.

  Transport
  Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID).

  Przechowywanie
  Przechowywać w bębnach ustawionych najwyżej w dwóch warstwach lub zamkniętych zbiornikach stalowychz mieszadłem i ogrzewaniem. Dla ułatwienia wszelkich operacji zaleca się temperaturę produktu 70-80oC. Okresprzechowywania produktu w podanych warunkach wynosi dwanaście (12) miesięcy od daty produkcji.

  Zastosowanie
  Emtal K 85 jest stosowany jako emulgator w procesie polimeryzacji emulsyjnej kauczuków: butadienowostyrenowych,nitrylowych i innych syntetycznych elastomerów. Emtal K 85 jest efektywnym emulgatorempozwalającym na osiągnięcie prawidłowej kinetyki procesu polimeryzacji oraz stabilności lateksu.

  Kontakt
  E-mail: monomers@remove-this.synthosgroup.com

  UNIESTROL

  Postać - Ciecz

  Rozpuszczalnik nieutwardzonych żywic poliestrowych, epoksydowych i poliuretanów. Składnik kompozycji zdzieraczy farb i lakierów. Znajduje zastosowanie jako: rozpuszczalnik estrowy o wysokiej temperaturze wrzenia ( > 195 0C ), składnik kompozycji nieutwardzonych żywic o śladowej zawartości wody, ekologiczny rozpuszczalnik do mycia sprzętu i urządzeń z nieutwardzonych żywic w ich przetwórstwie, zastępuje szkodliwe lub łatwopalne rozpuszczalniki, doskonały koalescent wodnych farb emulsyjnych.

  Kontakt: +48 17 240 79 40

  UNIESTROL A

  Postać - Ciecz

  Rozpuszczalnik nieutwierdzonych żywic poliestrowych, epoksydowych i polluretanów.  Rozpuszczalnik estrowy; rozpuszczalnikowy impregnat do ochronnodekoracyjnego malowania drewna; rozcieńczalnik do druku; do konserwacji i czyszczenia narzędzi zanieczyszczonych kompozytem poliestrowo-szklanym; podczas produkcji wyrobów akrylowych; do produkcji farb drukarskich oraz środków pomocniczych.

  Kontakt: +48 17 240 79 40

  POLLUX 6

  Składnik kąpieli elektrochemicznego cynowania z połyskiem

  Środek pomocniczy do wybłyszczania powłoki elektrochemicznego cynowania. Środek pozwala na otrzymanie lustrzanej powłoki cienkowarstwowej cyny o doskonałej lutowalności po długim okresie czasu  i odpornej na korozję. Zastępuje w praktyce kąpiele "Culmo" i "Stannostar".

  • Przydatny do cynowania powłok na wyrobach do bezpośredniego kontaktu z żywnością np. naczyń kuchennych;
  • Wykorzystywany dla elektroniki, elektrotechniki, galwanotechniki;
  • Do powlekania przewodów miedzianych;
  • Wytwarzania płytek drukowanych;
  • Produkcji wyrobów dekoracyjnych;
  • Skutecznie zastępować powierzchnie srebrne lub ze stali kwasoodpornej.


  Nadaje się do zastosowania pokryć cynowych zarówno metodą zawieszkową jak bębnową.

  • Parametry fizyko-chemiczne
  • Opakowania oraz Przechowywanie
  • Toksyczność i środki ostrożności

  Pollux jest mieszaniną składników:  benylidenoacetonu, akrylanu metylu oraz hydrochinonu, z dodatkiem metanolu.
   

  Wygląd: Ciecz Brązowa lub brunatna
  Zapach:Zbliżony do zapachu akrylanu
  Temperatura wrzenia:ok. 75°C (Pollux 6). ok. 103°C (Pollux 7)
  Temperatura zapłonu:ok. 100°C
  Temperatura samozapłonu:ok. 450°C
  Temperatura topnienia:(-20°C)
  Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C:rozpuszczalny
  Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:aceton, etanol
  Gęstość w 20 °C:0,920 ÷ 1,040 g/cm3
  pH w 20°C:8,9
  • Kanistry PE, V=30 L.


  Dopuszcza się również inne rodzaj opakowań gwarantujących bezpieczeństwo podczas transportu na życzenie klienta.

  Pollux 6 oraz Pollux 7 należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w przewiewnych pomieszczeniach magazynowych w temp. do 25°C.  Pojemniki z produktem chronić przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury. Unikać nasłonecznienia oraz temperatury powyżej 30°C.  

  Okres trwałości: 12 miesięcy. Stosowanie substancji po tym czasie wymaga uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

  Produkt toksyczny i wysoce łatwopalny. Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.  Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać zrzutów do środowiska.

  POLLUX 7

  Składnik kąpieli elektrochemicznego cynowania z połyskiem

  Środek pomocniczy do wybłyszczania powłoki elektrochemicznego cynowania. Środek pozwala na otrzymanie lustrzanej powłoki cienkowarstwowej cyny o doskonałej lutowalności po długim okresie czasu i odpornej na korozję. Zastępuje w praktyce kąpiele "Culmo" i "Stannostar".

  • Przydatny do cynowania powłok na wyrobach do bezpośredniego kontaktu z żywnością np. naczyń kuchennych;
  • Wykorzystywany dla elektroniki, elektrotechniki, galwanotechniki;
  • Do powlekania przewodów miedzianych;
  • Wytwarzania płytek drukowanych;
  • Produkcji wyrobów dekoracyjnych;
  • Skutecznie zastępować powierzchnie srebrne lub ze stali kwasoodpornej.


  Nadaje się do zastosowania pokryć cynowych zarówno metodą zawieszkową jak bębnową.

  • Parametry fizyko-chemiczne
  • Opakowania oraz Przechowywanie
  • Toksyczność i środki ostrożności

  Pollux jest mieszaniną składników: benylidenoacetonu, akrylanu metylu oraz hydrochinonu, z dodatkiem metanolu.
   

  Wygląd:Ciecz Brązowa lub brunatna
  Zapach:Zbliżony do zapachu akrylanu
  Temperatura wrzenia:ok. 75°C (Pollux 6). ok. 103°C (Pollux 7)
  Temperatura zapłonu:ok. 100°C
  Temperatura samozapłonu:ok. 450°C
  Temperatura topnienia:(-20°C)
  Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C:rozpuszczalny
  Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:aceton, etanol
  Gęstość w 20 °C:0,920 ÷ 1,040 g/cm3
  pH w 20°C:8,9
  • Kanistry PE, V=30 L.


  Dopuszcza się również inne rodzaj opakowań gwarantujących bezpieczeństwo podczas transportu na życzenie klienta.

  Pollux 6 oraz Pollux 7 należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w przewiewnych pomieszczeniach magazynowych w temp. do 25°C. Pojemniki z produktem chronić przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury. Unikać nasłonecznienia oraz temperatury powyżej 30°C.

  Okres trwałości: 12 miesięcy. Stosowanie substancji po tym czasie wymaga uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

  Produkt toksyczny i wysoce łatwopalny. Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Unikać zrzutów do środowiska.

  Koncentraty do fosforanowania

  • KL-72 U
  • KL-72 B
  • KL-73 U
  • KL-73 B

  Koncentraty do fosforowania KL-72 U, KL-72B, KL-73 U,KL-73 B, są płynnymi preparatami do sporządzania kąpieli fosforanujących powierzchnię drutów stalowych, przed i po obróbce plastycznej na zimno. Struktura warstwy fosforanowanej chroni podłoże stalowe przed korozją. Fosforanowanie jest korzystnym i wysokowartościowym procesem, który wykorzystany jest jako:

  1. warstwa podkładowa pod powłoki malarskie polepszające własności antykorozyjne i mechaniczne w zestawie z powłoką malarską,
  2. warstwa ułatwiające obróbkę plastyczną stali na zimno - przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie,
  3. warstwa przeciwcierna, zmniejszająca współczynnika tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
  4. warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych,
  5. do ochrony czasowej wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji, po uprzednim nasyceniu powłoki różnego rodzaju środkami ochrony czasowej,
  • Parametry fizyko-chemiczne
  • Opakowanie oraz przechowywanie
  • Toksyczność i środki ostrożności

  Koncentrat do sporządzania kąpieli fosforanującej na bazie  kwasów azotowego oraz  fosforowego. 
   

  Stan skupienia / Postać:Gęsta ciecz
  Barwa:Niebieskozielona
  Zapach:Ostry- charakterystyczny dla kwasów
  Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C:rozpuszczalny
  Gęstość w 20 °C:1,50 ÷ 1,70 g/cm3
  pH w 20°C:< 3
  • bęben PE, V=200 L
  • kontener, V=1000 L


  Dopuszcza się również inne rodzaj opakowań gwarantujących bezpieczeństwo podczas transportu na życzenie klienta.

  Koncentraty do fosforanowania KL-72U, KL-72B, KL-73U, KL-73B należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych przewiewnych lub na otwartej przestrzeni w temp. do 30°C. Unikać nasłonecznienia oraz podwyższonej temperatury > 30°C. Okres trwałości: 12 miesięcy. Stosowanie substancji po tym czasie wymaga uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

  Produkt żrący Zachowywać ogólne środki ostrożności . powoduje oparzenia, przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci, nie wdychać pary, w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską, nosić odpowiednią odzież ochronną, w przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skontaktuj się z lekarzem.

  Synthos Spółka Akcyjna
  ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com