Historia firmy 1959 - Synthos S.A.

Historia firmy 1959

  • /A

1959 - 1994


1959

Zjednoczenie Przemysłu Syntezy Chemicznej w Gliwicach. W firmie trwał proces organizowania produkcji i zaopatrzenia w surowce, sprowadzane były środki transportu drogowego i kolejowego.

Prowadzone byty prace naukowo-badawcze z zakresu chemii organicznej. Początkowo w zakładowym laboratorium, potem we własnym Zakładzie Naukowo-Badawczym. Pracowało także Biuro Projektowo-Konstrukcyjne.

Głównym wykonawcą prac przy odbudowie i rozbudowie Zakładów było specjalnie powołane do tego celu Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Chemicznych Oświęcim. Z jego udziałem wybudowane zostały ciągi produkcyjne karbidu, acetylenu i acetylenopochodnych oraz chloru, chlorku winylu, PCW, piece do wytlewania węgla, instalacje do wytwarzania metanolu i styrenu oraz polistyrenu.

Rozbudowa infrastruktury objęła Siłownię, wodociągi, kanalizację, drogi, kolej. Rozpoczęła się budowa i montaż instalacji w Wytwórni Kauczuków Syntetycznych i Lateksów.1959

czerwiec

Uruchomiono Produkcję kauczuku


1960

Z końcem roku, ze względów ekonomicznych wstrzymana została produkcja benzyny syntetycznej.

By rozszerzyć ofertę handlową zgodnie z ówczesnymi potrzebami firma zaczęła wytwarzać tworzywa polimetakrylanowe, butanol i oktanol, polimery winylowe, katalizatory, octan etylu, kwas solny i detergenty.

By zrealizować funkcje społeczne przypisane ówcześnie Zakładom, powstawały obiekty socjalne i wypoczynkowe.

W 1964 roku wstrzymana została produkcja butadienu z alkoholu etylowego, a w 1968 roku etylenu z acetylenu. Decyzje te podyktowane były względami ekonomicznymi oraz procesem doskonalenia technologii wytwarzania kauczuków syntetycznych i lateksów.

Coraz większego znaczenia w produkcji nabierały surowce petrochemiczne, kupowane od dostawców, tańsze od stosowanych dotychczas, powstających w trakcie chemicznego przetwarzania węgla. 1971-1980

dalsza rozbudowa

Modernizacja i zwiększanie mocy wytwórczych istniejących instalacji. Modernizacji poddane zostały m. in. instalacje produktów styrenopochodnych i kauczuków.

Efektem tych działań był znaczący przyrost produkcji. Niezależnie od tego w firmie powstały nowe instalacje, wytwarzające styren, polistyren i kopolimery chlorku winylu i octanu winylu.

W krajobraz firmy wpisał się nowy budynek administracyjny przedsiębiorstwa. Dekada lat siedemdziesiątych to okres osiągania pełnych zdolności produkcyjnych i najwyższego poziomu zatrudnienia. Zmodernizowana została instalacja tlenowo-azotowa. Zamknięte zostały natomiast, głównie ze względów ekonomicznych instalacje wytwarzające etylobenzen, chlorobenzen, fenol syntetyczny i bezwodnik kwasu octowego.

Z końcem dekady w firmie rozpoczął się proces racjonalizacji zatrudnienia. 


1982

Początkowy okres dekady to prawie całkowite wstrzymanie inwestycji i spadek wielkości produkcji. Najbardziej niekorzystny był 1982 rok. W kolejnych latach gospodarkę Polski cechowało ograniczenie systemu nakazowego i centralnego planowania, co w konsekwencji spowodowało stopniowy wzrost produkcji i zwiększenie nakładów na inwestycje.Przedsiębiorstwo powoli przystosowywało się do nowych reguł ekonomicznych, w których znaczenia nabierać zaczęły osiągane wskaźniki ekonomiczne, ochrona środowiska, jakość produktów wspierana przez elektroniczne systemy sterowania produkcją. W ofercie handlowej przedsiębiorstwa pojawił się nowy produkt: polistyren do spieniania (Owipian®) pochodzący z nowo wybudowanej instalacji.


W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na ten produkt zwiększono moc produkcyjną instalacji poprzez dobudowanie nowego reaktora.

W latach tych priorytet zyskały zagadnienia związane z ochroną środowiska. Modernizacji poddana została Elektrociepłownia (1986-1993) poprzez wdrożenie komputerowego systemu sterowania pracą kotłów węglowych oraz instalację elektrofiltrów pochłaniających pyły w 99%. W oparciu o potencjał zakładowej Elektrociepłowni poszerzony został obszar zasilania ciepłem Oświęcimia, co pozwoliło oszczędzić ok. 40 tys. ton węgla rocznie.

Na przełomie lat 80- i 90-tych wspólne przedsięwzięcie firmy i miasta pozwoliło uporządkować lokalną gospodarkę ściekami, dzięki wybudowaniu nowoczesnej oczyszczalni miejsko-przemysłowej. Powstało również składowisko odpadów niebezpiecznych, wyposażone w tzw. geomembranę.

W trosce o spełnienie wymogów ochrony środowiska oraz ze względów ekonomicznych w firmie zaniechana została produkcja wapna i oktanolu. W technologii i zarządzaniu coraz szersze zastosowanie znajdowała technika komputerowa.Lata 90-te

Początek lat 90-tych przyniósł zakończenie głównych inwestycji proekologicznych. W gospodarce kraju rozpoczął się proces przemian ustrojowych. Rachunek ekonomiczny, zasady gospodarki rynkowej, konkurencja pomiędzy firmami krajowymi i zagranicznymi wymusiła zmiany w sposobie zarządzania firmą. Z przyczyn ekonomicznych oraz ze względów proekologicznych trwale wyłączonych z eksploatacji zostało kilka wytwórni m. in. półkoksu, metanolu i butanolu.

W 1992 roku zostało wybudowane i oddane do eksploatacji nowoczesne, ekologicznie bezpieczne składowisko odpadów. Specjalna geomembrana posiadająca certyfikat szczelności uniemożliwia przedostawanie się substancji szkodliwych do gleby.
 


1994

W 1994 roku oddana do użytku została Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, dzięki której bez szkody dla środowiska firma może odprowadzać oczyszczone ścieki z procesów technologicznych i komunalnych z miasta Oświęcimia i sąsiednich gmin do rzeki Wisły. Koszt budowy oczyszczalni wyniósł ponad 30 mln zł.Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com