Synthos Green Energy - Synthos S.A.

Synthos Green Energy S.A. (dawniej: Synthos Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 13 października 2020 r.


Adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
KRS: 0000863394
REGON: 382634800, NIP: 5492454116
Kapitał zakładowy: 5.000.000 zł


Akta rejestrowe spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Synthos Green Energy S.A. (dawniej: Synthos Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)


Synthos Green Energy S.A. (dawniej: Synthos Green Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) została powołana w celu rozwijania i wdrażania w ramach Grupy Kapitałowej Synthos technologii zeroemisyjnych oraz produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Celem prowadzonych działań jest głęboka dekarbonizacja polskiego przemysłu i energetyki. Dwa kluczowe obszary w których Spółka realizuje projekty to obecnie morskie farmy wiatrowe oraz energetyka jądrowa oparta o małe reaktory. 

W latach 2019-2020 roku Spółka złożyła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej łącznie cztery wnioski o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich o całkowitej powierzchni obszaru wynoszącej 126 km kw. oraz maksymalnej łącznej mocy zainstalowanej 1260 MW. 

W obszarze energetyki jądrowej Spółka koordynuje prace związane z nawiązaniem współpracy z firmą General Electric Hitachi Nuclear Energy Americas LLC dotyczącym możliwości budowy w Polsce reaktora BWRX-300. We wrześniu 2019 roku Grupa Synthos - jako pierwszy prywatny podmiot na świecie - podpisała porozumienie (Memorandum of Understanding), a następnie w sierpniu 2020 r. Spółka na mocy zawartej umowy została Strategicznym Partnerem GE Hitachi w obszarze rozwoju technologi BWRX-300.

Reaktor BWRX-300 o mocy 300 MWe należy do kategorii reaktorów SMR (ang. Small Modular Reactor - małe reaktory modułowe) nad którymi toczą się intensywne prace na całym świecie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej szacuje, że w różnych fazach rozwoju jest obecnie ponad 50 projektów. Technologia BWRX-300 jest oparta na wcześniejszych, licencjonowanych reaktorach firmy GE Hitachi (ESBWR) i jest obecnie przedmiotem analiz organów nadzoru jądrowego w Stanach Zjednoczonych (Nuclear Regulatory Commission), oraz w Kanadzie (Canadian Nuclear Safety Commission).

Realizując swoje zadania, Synthos Green Energy współpracuje z szeregiem światowych koncernów energetycznych i inżynieryjnych z doświadczeniem w energetyce jądrowej. Przy wsparciu partnerów projektowych rozpoczęto dialog regulacyjny z Państwową Agencją Atomistyki (PAA), którego celem jest dopuszczenie technologii BWRX-300 w Polsce i umożliwienie budowy elektrowni atomowej w oparciu o nią w drugiej połowie bieżącej dekady.

Ponadto, w maju 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Synthos Green Energy a amerykańską firmą Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) dotyczące rozwoju technologii mikroreaktorów modułowych (MMR - Micro Modular Reactor).

Spółka pracuje również nad rozwiązaniami dotyczącymi pozyskiwania wodoru z wysokotemperaturowej pary.

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com