Obrót Energią Elektryczną - Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/300/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300A/3273/W/2/2004/MS z dnia 04.08.2004r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300B/3273/W/OKR/2006/JP z dnia 14.07.2006r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300C/3273/W/2/2009/UA z dnia 18.12.2009r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010r. ważną na okres do dnia 31.12.2030 r. 

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Po czynnościach związanych z przyłączeniem podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSD Synthos Dwory Sp. z o.o. należy zwrócić się do Działu Obrotu Energią w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Do zawarcia umowy wymagane jest podanie następujących informacji i dokumentów:

 • dla spółek kapitałowych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, podanie NIP, REGON oraz wielkość kapitału zakładowego, a także składu Zarządu i osób reprezentujących podmiot przy zawieraniu umowy;
 • dla spółek cywilnych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, NIP, REGON, wielkość kapitału zakładowego, imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych powołujących spółkę, a także konieczne jest złożenie przez wszystkich wspólników indywidualnych wypisów z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • dla osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą - pełna nazwa firmy, jej siedziby oraz imię i nazwisko kontrahenta wraz z jego adresem zamieszkania, a także wypis z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Dział Obrotu Energią:

 • Tel.: 33 847 3512 lub 2650, 3871
 • Fax.: 33 847 3860

Taryfy dla energii elektrycznej

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) sprzedaje energię elektryczną głównie dla klientów instytucjonalnych na potrzeby produkcyjne, administracyjne i socjalne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSD Synthos Dwory Sp. z o.o. oferuje sprzedaż w sześciu grupach taryfowych. W zależności od napięcia na jakim jest przyłączony Odbiorca do sieci i zapotrzebowania na moc oraz profilu zużycia energii elektrycznej oferujemy następujące grupy taryfowe. 

 

Grupa taryfowa B23 

Dedykowana wyłącznie dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 30kV lub 6KV, bez względu na moc umowną.
Grupa B23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „pozostałych godzinach doby”, czyli w porze nocy oraz kilku godzinach dziennych.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 

 Strefa

 

 

  LATO

   ZIMA

 

1 IV - 30 IX

1 X - 31 III

Szczyt przedpołudniowy

A   

 7:00 - 13:00

 7:00 - 13:00

Szczyt popołudniowy

B

19:00 -  22:00

16:00 -  21:00

Pozostałe godziny doby

C

13:00 -19:00 i 

22:00 - 7:00

13:00 -  16:00 i

 21:00 - 7:00

 

Grupa taryfowa C23

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną większą niż 40kW.
Grupa C23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „pozostałych godzinach doby”, czyli w porze nocy oraz kilku godzinach dziennych.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 

Strefa

 

 

     LATO

    ZIMA

 

1 IV - 30 IX

1 X - 31 III

Szczyt przedpołudniowy

A  

 7:00 - 13:00

 7:00 - 13:00

Szczyt popołudniowy

B

19:00 -  22:00

16:00 -  21:00

Pozostałe godziny doby

C

13:00 -19:00 i 

22:00 - 7:00

13:00 -  16:00 i 

 21:00 - 7:00

 

Grupa taryfowa C22

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną większą niż 40kW.
Grupa C22 jest grupą opartą na dwóch strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „strefie nocnej”.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 

 Strefa

 

Godziny w strefach

Dzienna

WT

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

Nocna

NT

13:00 -  15:00 i 22:00 - 6:00

 

Grupa taryfowa C12

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną mniejszym niż 40kW.
Grupa C12 jest grupą opartą na dwóch strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „strefie nocnej”.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 

Strefa

 

Godziny w strefach

Dzienna

WT

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

Nocna

NT

13:00 -  15:00 i 22:00 - 6:00

 

Grupa taryfowa C11

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną mniejszym niż 40kW.
Grupa C11 jest grupą opartą na jednej strefie rozliczeniowej - cena energii elektrycznej jest niezmienna w każdej godzinie doby.
Strefa czasowe stosowana w rozliczeniach.

 

Strefa

Godziny w strefach

Całodobowa

00:00 - 24:00

 

Grupa taryfowa G11

Dedykowana dla Odbiorców niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej, pobierających energię elektryczną na potrzeby o których mowa w obowiązującej dystrybucyjnej Taryfie dla energii elektrycznej.
Grupa G11 jest grupą opartą na jednej strefie rozliczeniowej - cena energii elektrycznej jest niezmienna w każdej godzinie doby.
Strefa czasowe stosowana w rozliczeniach.

 

Strefa

Godziny w strefach

Całodobowa

00:00 - 24:00

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku „Cennikiem dla energii elektrycznej Nr 19/SD/OEE dla odbiorców grup taryfowych B i C” zatwierdzonym Uchwałą nr I/21/2019 Zarządu Synthos Dwory 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 listopada 2019 roku. Załączony cennik jest również „Cennikiem Sprzedawcy z Urzędu”.

 

 

Komunikaty

Przedstawiamy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzania tej energii elektrycznej na środowisko.

1. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w 2019 roku.

 • Tabela 1
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%] 
Odnawialne źródła energii, w tym: -
biomasa 
geotermia 
energetyka wiatrowa 
energia słoneczna 
duża energetyka wodna 
mała energetyka wodna 
Węgiel kamienny 92,78
Węgiel brunatny -
Gaz ziemny -
Energetyka jądrowa -
Inne - gaz z  odmetanowania kopalń7,22
RAZEM 100,00

 

2. Informację o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w 2019 roku.

 • Tabela 2
Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWh
1węgiel kamienny0,3936410,0006490,000363 0,0000160
2gaz z odmetanowania kopalń0,2985870,0000090,000363  0  0

 

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę dostępna jest także na - http://synthosgroup.com/

Informacje

Przedstawiamy przeciętne zużycie energii elektrycznej za rok 2019 przez odbiorców przyłączonych do sieci Synthos Dwory 7 spółka z o.o. spółka jawna z uwzględnieniem danych grup przyłączeniowych.

Obecnie obowiązujące przepisy dzielą podmioty przyłączane do sieci na następujące grupy przyłączeniowe:

 1. Grupa II podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu 110 kV, lub posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią lub wymagające dostaw energii o niestandardowych parametrach,
 2. Grupa III podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej średniego napięcia (1 kV< Un < 110 kV),
 3. Grupa IV podmioty przyłączane bezpośrednio sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub zabezpieczeniu przedlicznikowym większym od 63 A,
 4. Grupa V podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym nie większym od 63 A,
 5. Grupa VI podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które zostanie zastąpione przyłączem docelowym lub są przyłączane na czas określony nie dłużej niż 1 rok.
 • Tabela
L.p.Grupa przyłączeniowaPrzeciętne zużycie energii [MWh]
1II-
2III683,491
3IV131,991
4V11,072
5VI-

 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com