Obrót Energią Elektryczną - Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/300/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300A/3273/W/2/2004/MS z dnia 04.08.2004r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300B/3273/W/OKR/2006/JP z dnia 14.07.2006r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300C/3273/W/2/2009/UA z dnia 18.12.2009r., zmieniona Decyzją Prezesa URE nr OEE/300-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010r. ważną na okres do dnia 31.12.2030 r. 

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej

Po czynnościach związanych z przyłączeniem podmiotu do sieci dystrybucyjnej OSD Synthos Dwory Sp. z o.o. należy zwrócić się do Działu Obrotu Energią w celu zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Do zawarcia umowy wymagane jest podanie następujących informacji i dokumentów:

 • dla spółek kapitałowych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, podanie NIP, REGON oraz wielkość kapitału zakładowego, a także składu Zarządu i osób reprezentujących podmiot przy zawieraniu umowy;
 • dla spółek cywilnych - pełna nazwa oraz siedziba podmiotu, numer KRS, NIP, REGON, wielkość kapitału zakładowego, imiona, nazwiska oraz adresy osób fizycznych powołujących spółkę, a także konieczne jest złożenie przez wszystkich wspólników indywidualnych wypisów z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • dla osoby fizycznej prowadzącą działalność gospodarczą - pełna nazwa firmy, jej siedziby oraz imię i nazwisko kontrahenta wraz z jego adresem zamieszkania, a także wypis z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Dział Obrotu Energią:

 • Tel.: 33 847 3512 lub 2650, 3871
 • Fax.: 33 847 3860

Komunikaty

Przedstawiamy informację o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko.

1. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w 2020 roku.

 • Tabela 1
Lp. Źródło energii Udział procentowy [%] 
Odnawialne źródła energii, w tym: -
biomasa 
geotermia 
energetyka wiatrowa 
energia słoneczna 
duża energetyka wodna 
mała energetyka wodna 
Węgiel kamienny 84,62
Węgiel brunatny -
Gaz ziemny 5,09
Energetyka jądrowa -
Inne - gaz z  odmetanowania kopalń10,29
RAZEM 100,00

 

 

2. Informację o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z o. o. spółka jawna w 2020 roku.

 • Tabela 2
Lp.Rodzaj paliwaCO2SO2NOxPyłyOdpady radioaktywne
Mg/MWh
1węgiel kamienny0,4052370,0004240,000279 0,0000110
2gaz z odmetanowania kopalń0,2502050,0000050,000179 0,0000030
3gaz ziemny0,2502050,0000050,000179 0,0000030

 

Informacja o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę dostępna jest także na - http://synthosgroup.com/

Informacje

Przedstawiamy przeciętne zużycie energii elektrycznej za rok 2020 przez odbiorców przyłączonych do sieci Synthos Dwory 7 spółka z o.o. spółka jawna z uwzględnieniem danych grup przyłączeniowych.

Obecnie obowiązujące przepisy dzielą podmioty przyłączane do sieci na następujące grupy przyłączeniowe:

 1. Grupa II podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu 110 kV, lub posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią lub wymagające dostaw energii o niestandardowych parametrach,
 2. Grupa III podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej średniego napięcia (1 kV< Un < 110 kV),
 3. Grupa IV podmioty przyłączane bezpośrednio sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub zabezpieczeniu przedlicznikowym większym od 63 A,
 4. Grupa V podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym nie większym od 63 A,
 5. Grupa VI podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które zostanie zastąpione przyłączem docelowym lub są przyłączane na czas określony nie dłużej niż 1 rok.
 • Tabela
L.p.Grupa przyłączeniowaPrzeciętne zużycie energii [MWh]
1II-
2III663,716
3IV127,263
4V10,549
5VI-

 

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com