Energia Cieplna - Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wytwarza ciepło w parze i gorącej wodzie oraz energię elektryczną w kogeneracji w elektrociepłowni w Oświęcimiu. Zadania te realizuje w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  1. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1007-ZTO/3273/W/OKR/2010/TK z dnia 28.05.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.
  2. na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/143-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.

 

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wytwarza energię elektryczną w odnawialnym źródle energii w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na składowisku odpadów komunalnych w Tarnowie. Zadanie to realizuje w oparciu o koncesje udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/143A/3273/W/3/2008/MG zmienioną koncesją nr WEE/143-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.

W ramach Energii Cieplnej dostępne są:

  • Pary technologiczne
  • Przyłączenia
  • Woda grzewcza

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKR-4210-7(9)/2017/3273/XII/JM z dnia 6 lipca 2017, zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Taryfę opublikowano (wyłącznie w wersji elektronicznej) w dniu 7 lipca 2017 w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod nr 4615. Nowe ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać od dnia 21 sierpnia 2017.

Taryfa_dla_ciepła_decyzja

 

Kontakt:

arkadiusz.roszak(małpa)synthosgroup(kropka)com 

 

 

Pary technologiczne

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) dostarcza odbiorcom ciepło w parze na potrzeby grzewcze i technologiczne. Firma oferuje parę o parametrach roboczych w źródle: ciśnienie 1,2 MPa i temperatura 240°C (grupa taryfowa Pw1) oraz o ciśnieniu 0,35 MPa i temperaturze 200°C (grupa taryfowa Pn1). Sieć dystrybucyjna pokrywa obszar Firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.). w Oświęcimiu oraz tereny do niego przyległe. W celu przyłączenia do sieci należy wystąpić do firmy ze stosownym „Wnioskiem o przyłączenie” (do pobrania na stronie internetowej). Łączna długość sieci dystrybucyjnych parowych wynosi ok. 27 km.

Przyłączenia

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wykonuje przyłączenia do sieci:

  • Pary technologicznej 1.2 MPa
  • Pary technologicznej 0.35 MPa
  • Wody grzewczej

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przyłączenia, prosimy przesłać wypełniony wniosek, który można pobrać ze strony klikając na link zamieszczony poniżej.

Wniosek_o_określenie_warunków_przyłączenia_do_sieci_ciepłowniczej

Wniosek_zamówienie_mocy_cieplnej 

 

Woda grzewcza

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) dostarcza odbiorcom ciepło w wodzie gorącej na potrzeby grzewcze. Wytwarzana jest woda gorąca o temperaturze zasilania 135°C i temperaturze powrotu 80°C (grupa taryfowa W1w). Jej zasadniczym odbiorcą w sezonie grzewczym (jest to okres pomiędzy wrześniem danego roku a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne wymagają pracy systemu ciepłowniczego) jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu. Dla odbiorców indywidualnych firma oferuje w sezonie grzewczym wodę gorącą z sieci o temperaturze zasilania 130°C i temperaturze powrotu 80°C (grupa taryfowa W1n). Dla odbiorców posiadających własną sieć przesyłową firma oferuje całorocznie wodę gorącą o temperaturze zasilania 150°C i temperaturze powrotu 80°C (grupa taryfowa W0) bezpośrednio z wytwarzania. Sieć dystrybucyjna pokrywa obszar Firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) w Oświęcimiu oraz tereny do niego przyległe. W celu przyłączenia do sieci należy wystąpić do firmy ze stosownym „Wnioskiem o przyłączenie” (do pobrania na stronie internetowej). Łączna długość sieci dystrybucyjnej gorącej wody wynosi ok. 10 km.

Woda zdemineralizowana

Firma oferuje wodę zdemineralizowaną z własnej stacji technicznego uzdatniania wody, nalewaną bezpośrednio na wytwórni do dowolnych opakowań klienta (cysterny, beczki, kanistry, butelki).


Parametry wody zdemineralizowanej

  Lp.  Parametr Jednostka  Wynik 
 1. Przewodność µS/cm max - 1,0
 2. Twardość mval/dm3 0,0
 3. Utlenialność mg KMnO4/dm3 max - 3
 4. SiO2 mg/dm3 max - 0,15
 5. pH  6,5 - 7,5
 6. Fe mg/dm3 max - 0,03

 

Komunikaty

30.01.2020 r.
W związku z usunięciem awarii o której mowa w komunikacie z dnia 27 stycznia 2020 roku – informujemy, że odwołujemy ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.

27.01.2020 r.
W związku z czasowymi problemami technicznymi związanymi z awarią jednego z podstawowych urządzeń produkujących ciepło (między innymi dla magistrali ciepłowniczych) – kotła parowego zainstalowanego w naszej elektrociepłowni – informujemy, zgodnie z zamieszczonym na nin. stronie internetowej „Planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” punkt 7.1, że do czasu uruchomienia dostatecznych ilości urządzeń produkujących ciepło wprowadza się II i III stopień ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców zasilanych z naszej sieci dystrybucyjnej. Obowiązuje zgodnie z Załącznikami do w/w „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” POZIOM 2.

28.05.2018 r.
W związku z komunikatem z dnia 31 października 2017 roku – informujemy, że odwołujemy ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.

31.10.2017 r.

W związku z czasowymi problemami technicznymi związanymi z awarią jednego z podstawowych urządzeń produkujących ciepło (między innymi dla magistrali ciepłowniczych) – kotła parowego zainstalowanego w naszej elektrociepłowni – informujemy, zgodnie z zamieszczonym na nin. stronie internetowej „Planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” punkt 7.1, że do czasu uruchomienia dostatecznych ilości urządzeń produkujących ciepło wprowadza się I stopień ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców zasilanych z naszej sieci dystrybucyjnej.

21.03.2013 r.
W związku z usunięciem awarii o której mowa w komunikacie z dnia 19 marca 2013 roku – informujemy, że odwołujemy ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców „grupy przemysłowej”zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.

19.03.2013 r.
W związku z czasowymi problemami technicznymi związanymi z awarią jednego z podstawowych urządzeń produkujących ciepło (między innymi dla magistrali ciepłowniczych) – kotła parowego zainstalowanego w naszej elektrociepłowni – informujemy, zgodnie z zamieszczonym na nin. stronie internetowej „Planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” paragraf 5b, że do czasu uruchomienia dostatecznych ilości urządzeń produkujących ciepło wprowadza się II stopień ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców „grupy przemysłowej”zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.

 

I N F O R M A C J A
o zmianie taryfy dla ciepła
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

W dniu 27 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Treść opublikowano (wyłącznie w wersji elektronicznej) w dniu 30 kwietnia 2012 w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod nr 1889. Treść dostępna jest bezpośrednio pod adresem: edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx;
Nowe ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji, tj. od dnia 15 maja 2012.

Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

1.     Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89.poz.625 z póź. zm.),

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007r. Nr 133, poz. 924),

3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej został sporządzony na okres od 2021 do 2023 roku i został uzgodniony z wojewodą Małopolski i obowiązuje od sezonu grzewczego 2021/2022.

Uzgodniony Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Kontakt:

dystrybucja(małpa)synthosgroup(kropka)com 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com