Dystrybucja Energii Elektrycznej - Synthos S.A.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) jako Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD realizuje zadania związane z dystrybucją energii elektrycznej na terenie Firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), (gdzie usytuowana jest większa część układu energetycznego spółki) oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:

 • wysokim napięciu: 30 i 6kV, 
 • niskim napięciu: 500 i 400V.

W skład sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wchodzą m.in.:

 • sieć napowietrzna 110 kV oraz stacja elektroenergetyczna transformatorowo-rozdzielcza 110/30 kV, 
 • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 30 kV, 
 • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 30/6 kV, 
 • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 30/6/nN, 
 • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 6 kV, 
 • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 6 kV/nN, 
 • rozdzielnie elektroenergetyczne nN – w tym przyłącza i układy pomiarowo-rozliczeniowe, 
 • elektroenergetyczna sieć kablowa łącząca poszczególne układy zasilania na wszystkich poziomach napięć.

 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oprócz własnych źródeł wytwarzania energii posiada również łącza z siecią elektroenergetyczną 110 kV Firmy Enion S.A. Oddział Bielsko Biała za pomocą których jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.
W ramach swojej działalności Spółka realizuje czynności związane z przyłączaniem nowych odbiorców energii elektrycznej do swojej sieci dystrybucyjnej oraz wykonuje inne usługi związane z obsługą przyłączonych do swojej sieci odbiorców energii elektrycznej.

Informacje ogólne

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty w tej sieci oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/239/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r. na okres do 25.09.2011r., przedłużona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/239-ZTO/3273/W/2/20010/MUA z dnia 30.06.2010r. do dnia 31.12.2030 r.

 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) została wyznaczona na Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-47-60(10)/3273/2008/PJ z dnia 24 lipca 2008 roku zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-102(2)/3273/2009/PJ z dnia 23 lutego 2009r, zmieniona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-111(2)/3273/2009/UA z dnia 31 grudnia 2009 r.

 

Informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) nie jest obecnie bezpośrednim Uczestnikiem Rynku Bilansującego.

 

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Generalne Umowy Dystrybucyjne) umożliwiające realizację przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej:

Nazwa, Adres

 1. 1. ENERGA-OBRÓT SA; 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29.
 2. 2. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Gliwice, ul. Barlickiego 2.
 3. 3. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o. Warszawa, ul. Prosta 32
 4. 4. IDEON Spółka Akcyjna; 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32c
 5. 5. ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1
 6. 6. DUON Marketing and Trading S.A., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
 7. 7. Energia dla firm Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37
 8. 8. CORRENTE Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4
 9. 9. JWM Energia Sp. z o.o., 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 1A
 10. 10. Green S.A. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32
 11. 11. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
 12. 12. PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul 8-go Marca 6
 13. 13. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83
 14. 14. ERGO ENERGY Sp. z o.o. 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15
 15. 15. FITEN S.A., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 16. 16. AXPO POLSKA Sp. z o.o. 02-017 Warszawa Al. Jerozolimskie 123
 17. 17. ELEKTRIX Sp. z o.o. 02-650 Warszawa ul. Bukietowa 5
 18. 18. CORRENTE Sp. z o.o. Sp.k. 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Konotopska 4
 19. 19. Energie2 Sp. z o.o. 40-110 Katowice ul. Agnieszki 5/1
 20. 20. GASPOL S.A., 00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80

 

Lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z którymi Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji:

Nazwa, Adres

TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Gliwice, ul. Barlickiego 2.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Kodeksy sieciowe

Zatwierdzony kodeks sieci dotyczący ogólnych wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC Rfg)

 

Decyzja o zatwierdzeniu i treść Kodeksu Sieci

 

Kodeksy Sieciowe

W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy 

sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii 

z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/1447).

 

1. Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia jednostek wytwórczych (Dalej: Rozporządzenie 2016/631).

Na podstawie art. 7 ust. 4 Rozporządzenia 2016/631 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja wytwórcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/631, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ, z dnia 2 stycznia 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania jednostek wytwórczych przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/631 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 27 kwietnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/631 jednostki wytwórcze przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także jednostki wytwórcze modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi. Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC RfG dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/rfg

Szczegółowy wykaz informacji, dokumentów i wymagań dotyczących kodeksu NC RfG dostępny jest w siedzibie spółki Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. / Wydział Energetyczny lub poprzez adres mailowy: dystrybucja@remove-this.synthosgroup.com.

Na dzień dzisiejszy OSDn SD7 nie posiada technicznych możliwości realizacji przyłączania do swojej sieci dystrybucyjnej modułów wytwórczych typ D.

 

 

2. Przyłączenie odbioru (NC DC)

Informujemy, że w dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dalej: Rozporządzenie 2016/1388).

Na podstawie art. 6 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dana instalacja odbiorcza) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetyc

PSE S.A. w dniu 18 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1388, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1388 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.314.4.2018.2019.ZJ, z dnia 12 lutego 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania odbioru przedłożone przez PSE S.A. Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1388 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 18 sierpnia 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1388 odbiory przyłączane do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także odbiory modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC DC dostępny jest pod linkiem: https://www.pse.pl/dcc

OSDn Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. (OSDn SD7) – jako operator podrzędny działający na terenie firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie stosuje na obszarze swojego działania – celem ujednolicenia stosownych zasad przyłączania odbiorców na obszarze działania KSE - przepisy i uregulowania wprowadzone przez OSDp TAURON Dystrybucja SA, do którego OSDn SD7 jest bezpośrednio przyłączony.

Stosowne regulacje i wymagania OSDp TAURON Dystrybucja SA dotyczące Kodeksu Sieci NC DC dostępne są pod linkiem:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/nc-dc

 

 

3. Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)

Informujemy, że w dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie 2016/144

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu 2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa Energetycznego.

Treść tych wymogów jest tożsama z Propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została opracowana przez PSE S.A. po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28 września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego do KSE (zarówno do sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej), a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC HVDC dostępny jest pod linkiem:

https://www.pse.pl/hvdc

OSDn Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. (OSDn SD7) – jako operator podrzędny działający na terenie firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie stosuje na obszarze swojego działania – celem ujednolicenia stosownych zasad przyłączania systemów HV DC na obszarze działania KSE - przepisy i uregulowania wprowadzone przez OSDp TAURON Dystrybucja SA, do którego OSDn SD7 jest bezpośrednio przyłączony.

Na dzień dzisiejszy OSDn SD7 nie posiada technicznych możliwości realizacji przyłączania ww. systemów.

Szczegółowe regulacje i wymagania dotyczące Kodeksu Sieci NC HVDC, znajdują się na stronie internetowej OSDp TAURON Dystrybucja SA i są dostępne pod linkiem:

https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/nc-hvdc

Przyłączenia

Osoba (firma) ubiegająca się o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej powinna złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dla właściwej grupy przyłączeniowej. Z wnioskiem takim należy wystąpić również w przypadku wymiany przyłącza na wniosek zainteresowanego lub wzrostu mocy przyłączeniowej (maksymalnej mocy, jaka będzie pobierana).

Obecnie obowiązujące przepisy dzielą podmioty przyłączane do sieci na następujące grupy przyłączeniowe:

 1. Grupa II podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu 110 kV, lub posiadające jednostki wytwórcze współpracujące z siecią lub wymagające dostaw energii o niestandardowych parametrach,
 2. Grupa III podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej średniego napięcia (1 kV< Un < 110 kV),
 3. Grupa IV podmioty przyłączane bezpośrednio sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub zabezpieczeniu przedlicznikowym większym od 63 A,
 4. Grupa V podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (Un <1 kV) o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym niewiększym od 63 A,
 5. Grupa VI podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które zostanie zastąpione przyłączem docelowym lub są przyłączane na czas określony nie dłużej niż 1 rok.
 • Ubiegający się o przyłączenie powinien wypełnić wniosek dla właściwej grupy przyłączeniowej.
 • We wniosku należy określić między innymi:wartość mocy przyłączeniowej - maksymalnej, jaka będzie wykorzystywana,przewidywany termin przyłączenia.

Do każdego składanego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, w którym będą użytkowane przyłączane instalacje (np. prawo własności, umowa najmu lub dzierżawy),
 • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub szkic określający usytuowanie obiektu względem istniejących budynków i sieci,
 • wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą).

W warunkach przyłączenia określa się między innymi:

 • zakres robót, jaki musi zostać wykonany, aby przyłączyć obiekt do sieci,
 • miejsce lokalizacji i typ układu pomiarowego,
 • wielkość, rodzaj i lokalizację zabezpieczenia głównego,
 • proponowane miejsce stanowiące granicę eksploatacji.

Wraz z warunkami wnioskodawca otrzymuje projekt umowy o przyłączenie oraz informację o wysokości opłaty za przyłączenie. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata. Jeżeli w tym okresie nie przyłączono obiektu do sieci, należy złożyć nowy wniosek o wydanie warunków przyłączenia. 
Szczegółowe wytyczne związane z przyłączaniem odbiorcy do sieci dostawcy zawarte są w rozporządzeniu: "W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.07.93.623)".

Aby wniosek został rozpatrzony wymagane jest złożenie kompletu dokumentów ww.

Procedura Zmiany Sprzedawcy

Procedura Zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.)

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) każdy odbiorca energii elektrycznej, w tym również odbiorca zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, ma prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.
Oznacza to możliwość zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Odbiorcę sprzedawcy energii elektrycznej.

Sprzedawca to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające prawo do wytwarzania lub obrotu energią elektryczną na obszarze Polski. Prawo do wytwarzania lub/i obrotu energią elektryczną wynika z nadanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji. Lista podmiotów posiadających koncesje na wytwarzanie lub/i obrót energią elektryczną jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki - wyszukiwarka koncesji:

 

http://maszwybor.ure.gov.pl/portal/or/

Zgłoszenia zmian sprzedawcy należy dokonywać na druku WZZS (dostępny w zakładce Formularze)

Procedura zmiany sprzedawcy

Czas trwania:
 

Pierwsza zmiana sprzedawcy

Kolejne zmiany sprzedawcy

Układ pomiarowy z transmisją danych
jak i bez transmisji danych

 

Układ pomiarowy 
bez transmisji danych

Układ pomiarowy 
z transmisją danych

21 dni

21 dni

14 dni

 • Co należy zrobić żeby zmienić sprzedawcę:

1.

Pierwszym krokiem w procedurze zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym (wybranym) sprzedawcą.

 

Podstawowym warunkiem, aby dany sprzedawca mógł sprzedawać energię elektryczną Odbiorcom przyłączonym do sieci Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), jest posiadanie przez tego sprzedawcę podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) (OSD).

2.

Kolejnym krokiem jest wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy dotychczasowemu sprzedawcy, z uwzględnieniem zasad i terminów jej rozwiązania, określonych w dotychczasowej umowie sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji (tzw. umowie kompleksowej) lub umowie sprzedaży energii elektrycznej.

3.

Następnie Odbiorca wraz z wybranym nowym sprzedawcą, wspólnie powinni wypełnić i podpisać formularz: Zgłoszenie umowy sprzedaży. Podpisany formularz można złożyć osobiście w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) lub przesłać pocztą. Złożenie tego dokumentu rozpoczyna procedurę zmiany sprzedawcy.

4.

W terminie do 7dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku („Zgłoszenie umowy sprzedaży”), Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) weryfikuje złożony dokument.

 

§  w przypadku stwierdzenia błędów, wniosek zostaje zweryfikowany negatywnie, o czym Odbiorca i owy sprzedawca są informowani. Proces zmiany sprzedawcy zostaje zakończony.

§  Jeżeli dane w złożonym dokumencie są prawidłowe, wniosek zostaje pozytywnie zweryfikowany, o czym Odbiorca i nowy sprzedawca są informowani.

5.

W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo – rozliczeniowych do wymagań określonych w  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) (IRiESD Bilansowanie), Odbiorcy zakwalifikowani do III i VI grupy przyłączeniowej zasilani na średnim napięciu, zobowiązani są do dostosowania tych układów na swój koszt.

6.

W przypadku gdy Odbiorca nie posiada z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, kolejnym etapem procedury zmiany sprzedawcy jest zawarcie przez Odbiorcę takiej umowy. W tym celu, Odbiorca otrzymuje do podpisu dwa egzemplarze umowy o świadczenie usług dystrybucji. Odbiorca (lub upoważniony przez niego sprzedawca) powinien podpisać i dostarczyć do Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) podpisaną umowę na co najmniej 10 dni przed dniem wejścia jej w życie.

7.

Po spełnieniu wymagań technicznych i  prawnych, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) dokonuje przypisania punktu pomiarowego i  Odbiorcy do nowego sprzedawcy.

8.

Ostatnim elementem procedury zmiany sprzedawcy jest dokonanie odczytu układu pomiarowo – rozliczeniowego. Informacja o odczycie przekazywana  jest do dotychczasowego i nowego sprzedawcy.

Taryfa i Koncesje

Koncesje

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/239/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r., zmieniona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/239A/3273/W/2/2004/MS z dnia 4.08.2004 r., zmieniona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/239B/3273/W/OKR/2006/JP z dnia 14.07.2006 r., zmieniona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/239C/3273/W/2/2009/UA z dnia 29.12.20009 r., zmieniona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/239-ZTO/3273/W/2/20010/MUA z dnia 30.06.2010r. na okres do 31.12.2030 r.

 

 

 

Taryfa dla energii elektrycznej

Dane taryfowe związane z obszarem dystrybucji energii elektrycznej znajdują się w treści Taryfy dla energii elektrycznej nr 8/SD zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 23 lipca 2021 roku nr OKR.4211.11.2020.TK.

Taryfa dla energii elektrycznej nr 8/SD wraz z decyzją Prezesa URE

 

 

 

Komunikaty i aktualności

2021-07-29

Decyzją Prezesa URE z dnia 23 lipca 2021 roku nr OKR.4211.11.2020.TK została zatwierdzona Taryfa nr 8/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 8/SD do stosowania z dniem 1 września 2021 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 8/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu Taryfy 8/SD

2021-03-02

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2021, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 18 marca 2021 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

 

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

 

Pliki do pobrania:

2021-01-04

Uprzejmie informujemy, że w związku informacjami Prezesa URE oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska od 1 stycznia 2021 roku zachodzą zmiany w Taryfie dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Zmiany dotyczą opłaty kogeneracyjnej (CHP), opłaty OZE oraz wprowadzonej nowej opłaty mocowej. Niniejszym komunikatem Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza te zmiany do stosowania z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Stawka opłaty kogeneracyjnej (CHP) została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021, która wynosi 0,00 zł/MWh. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa:

www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000206701.pdf

Stawka opłaty OZE została określona w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2020 w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2021 - została ogłoszona nowa stawka opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Treść informacji nr 62/2020 jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki:

www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9161,Informacja-nr-622020.html

Stawki opłaty mocowej zostały określone w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021. Natomiast w jakich godzinach doby one obowiązują zostało określone w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2020 – do pisma dołączamy ww. Informacje Prezesa URE. Nowe stawki opłaty mocowej obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

Treść informacji nr 58/2020 oraz 63/2020 są dostępne na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki:

www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9133,Informacja-nr-582020.html

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9162,Informacja-nr-632020.html

Skany ww. rozporządzenia znajdują się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2020-12-30

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2020, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 14 stycznia 2021 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Raport z konsultacji IRiESDn

Komunikat o zakończeniu procesu konsultacji IRiESDn

 

Pliki do pobrania:

2020-04-29

Decyzją Prezesa URE nr OKR.4211.47.2019. z dnia 27 kwietnia 2020 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

W związku z ww. Decyzją Prezesa URE Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza niniejszym komunikatem zmianę Taryfy dla energii elektrycznej do stosowania z dniem 1 czerwca 2020 roku w części dotyczącej opłaty jakościowej i ceny energii elektrycznej w grupie taryfowej G11.

Treść zmiany ww. taryfy wraz z decyzją Prezesa URE oraz ww. rozporządzenie znajdują się w zakładce Taryfy i Koncesje.

 

Komunikat o wprowadzeniu zmian w Taryfie dla energii elektrycznej

2020-01-03

Decyzją Prezesa URE nr OKR.4211.45.2019.TK z dnia 23 grudnia 2019 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

W związku z ww. Decyzją Prezesa URE Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza niniejszym komunikatem zmianę Taryfy dla energii elektrycznej do stosowania z dniem 1 stycznia 2020 roku w części dotyczącej opłaty kogeneracyjnej (CHP) i opłaty OZE.

Stawka opłaty kogeneracyjnej (CHP) została określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2020 roku. Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2495/1.

Treść zmiany ww. taryfy wraz z decyzją Prezesa URE oraz ww. rozporządzenie znajdują się w zakładce Taryfy i Koncesje

Komunikat o wprowadzeniu zmian w Taryfie dla energii elektrycznej na rok 2020

2019-10-08

Decyzją Prezesa URE z dnia z dnia 23 września 2019 roku nr OKR.4211.24.2018.TK została zatwierdzona Taryfa nr 7/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 7/SD do stosowania z dniem 1 listopada 2019 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 7/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu Taryfy 7/SD

2019-03-31

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), że zakończył w dniu 29 marca 2019 roku proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Z dniem 31 marca 2019 roku Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowała i zatwierdziła do stosowania zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn) zgodnie z Kartą Aktualizacji nr 2/2019.

Publikując na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 2/2019 IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.

 

Pliki do pobrania:

2019-03-15

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 2/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 2/2019, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 29 marca 2019 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

na adres poczty elektronicznej: dystrybucja@synthosgroup.com, lub
faksem pod numer: 33 847 27 01.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

 

Pliki do pobrania:

2019-03-04

Decyzją Prezesa URE nr OKR.4211.24.2018.TK z dnia 12 lutego 2019 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
W związku z ww. Decyzją Prezesa URE Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza niniejszym komunikatem zmianę Taryfy dla energii elektrycznej do stosowania z dniem 1 stycznia 2019 roku w części dotyczącej opłaty przejściowej i opłaty OZE. Natomiast stawki opłaty kogeneracyjnej (CHP) obowiązują od 25 stycznia 2019 roku. Treść zmiany Taryfy dla energii elektrycznej znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

 

Pliki do pobrania:

2019-02-26

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej – program dotyczy Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Synthos Dwory 7 sp. z o.o. s.j.

Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania:

2019-01-21

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), że zakończył w dniu 21 stycznia 2019 roku proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Z dniem 21 stycznia 2019 roku Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowała i zatwierdziła do stosowania zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn) zgodnie z Kartą Aktualizacji nr 1/2019.

Publikując na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 1/2019 IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.


Pliki do pobrania:

2019-01-04

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2019, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 21 stycznia 2019 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

na adres poczty elektronicznej: dystrybucja@synthosgroup.com, lub
faksem pod numer: 33 847 27 01.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

 

Pliki do pobrania:

2018-11-23

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Prezesa URE nr DRE.7128.114.2.2018.MDę z dnia 30 października 2018 roku zostały zatwierdzone wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC Rfg) zwane dalej „kodeks sieci”.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza ww. kodeks sieci do stosowania z dniem 1 grudnia 2018 roku.

W związku z powyższym Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza do stosowania z dniem 1 grudnia 2018 roku zatwierdzony kodeks sieci dla wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Treść decyzji Prezesa URE wraz z kodeksem sieci znajduje się w zakładce Instrukcje i Kodeksy Sieci

2018-07-30

Decyzją Prezesa URE nr OKR.4211.5.10.2018.3273.XIIB.JPi1 z dnia 28 czerwca 2018 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej nr 6/SD dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zmiany w Taryfie dla energii elektrycznej nr 6/SD do stosowania z dniem 1 sierpnia 2018 roku.

Treść zmiany Taryfy dla energii elektrycznej nr 6/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

2018-02-28

 

Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego OSP decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4320.3.2017.LK z dnia 28 listopada 2017 r. zatwierdził opracowane przez OSP zmiany do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej „IRiESP”), dotyczące Części ogólnej - IRiESP określonej w Karcie aktualizacji nr CO/2/2017 oraz części Warunki korzystania - IRiESP, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci określonej w Karcie aktualizacji nr CK/7/2017.

Zmiany te nie mają wpływu na treść obowiązującej Instrukcji IRiESDn Synthos Dwory 7 sp. z o.o. s.j. i na dzień dzisiejszy treść ww. instrukcji pozostaje bez zmian.

Poniżej przedstawiamy link do szczegółowego zapoznania się z ww. tematem.

Aktualizacja IRiESP

2017-10-23

Decyzją Prezesa URE z dnia 12 października 2017 roku nr OKR-4211-7(16)/2017/3273/XII/JM została zatwierdzona Taryfa nr 6/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 6/SD do stosowania z dniem 1 listopada 2017 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 6/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2017-05-26

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zakończył w dniu 25 maja 2017 roku proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Z dniem 26 maja 2017 roku Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowała i zatwierdziła do stosowania zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn) zgodnie z Kartą Aktualizacji nr 1/2017.

Publikując na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 1/2017 IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.

 

Pliki do pobrania:

2017-05-10

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2017, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne. 

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 25 maja 2017 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

na adres poczty elektronicznej: dystrybucja@synthosgroup.com, lub

faksem pod numer: 33 847 27 01.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Pliki do pobrania:

2016-12-21 

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-48(3)/2016/3273/XIB/EŚ z dnia 13 grudnia 2016 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej nr 5/SD dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zmiany w Taryfie dla energii elektrycznej nr 5/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Treść zmiany Taryfy dla energii elektrycznej nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2016-03-03

Decyzją Prezesa URE z dnia 1 marca 2016 roku nr OKR-4211-38(11)/2015/2016/3273/XIA/JM została zatwierdzona Taryfa nr 5/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 5/SD do stosowania z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2016-01-07

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-138(5)/2015/3273/XI/MGi z dnia 17 grudnia 2015 roku została zatwierdzona częściowo Taryfa nr 5/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza częściowo zatwierdzoną Taryfę nr 5/SD do stosowania:

 • z dniem 1 stycznia 2016 roku – w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej;
 • z dniem 1 lipca 2016 roku - w zakresie wprowadzenia nowej stawki opłaty OZE.

Treść zatwierdzonej częściowo Taryfy nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje do pozostałych rozliczeń stosujemy obecnie obowiązującą taryfę nr 4/SD.

2015-03-16

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-42(9)/2014/2015/3273/XA/MKo2 z dnia 12 marca 2015 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 4/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zmiany w Taryfie nr 4/SD dla energii elektrycznej do stosowania z dniem 1 kwietnia 2015 roku.Treść zmiany Taryfy 4/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2014-11-14

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-13(11)/2014/3273/X/TK z dnia 13 listopada 2014 roku została zatwierdzona Taryfy nr 4/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza Taryfę nr 4/SD do stosowania z dniem 1 grudnia 2014 roku.Treść Taryfy nr 4/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2014-03-17

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował i zatwierdził do użytku Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.

2014-02-12

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 6 marca 2014 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

2014-01-21

 

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-42(15)/2013/2014/3273/IXA/EŚ z dnia 17 stycznia 2014 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 3/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza Taryfę nr 3/SD dla energii elektrycznej do stosowania

 • z dniem 1 stycznia 2014 roku – w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej;
 • z dniem 1 lutego 2014 roku - w zakresie zmiany stawek opłaty jakościowej.

Treść Taryfy 3/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2013-12-16
Informujemy, że w INFORMACJI Prezesa URE nr 31/2013 z 21 października 2013 roku w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2014 – opublikowanej zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.2007.130.905) - zostały ogłoszone nowe stawki opłaty przejściowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza niniejszym komunikatem nowe stawki opłaty przejściowej – ogłoszone w ww. INFORMACJI - do stosowania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2013-06-14

Decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-10(18)/2013/3273/IX/MGi z dnia 13 czerwca 2013 roku została zatwierdzona Taryfa nr 3/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza Taryfę nr 3/SD do stosowania z dniem 1 lipca 2013 roku.
Treść Taryfy 3/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

2013-01-15 

Decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-100(4)/2012/2013/3273/VIII/JS z dnia 10 stycznia 2013 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 2/SD do stosowania z dniem 1 lutego 2013 roku.
Treść zmian Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

2012-02-06 

Decyzją Prezesa URE z 28 listopada 2012 roku nr DTA-4211-68(4)/2012/3273/VIII/JS została zatwierdzona zmiana w Taryfie nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 2/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Treść zmian Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

2012-02-15

Decyzją prezesa URE z dnia 14 lutego 2012 roku nr DTA-4211-46(15)/2011/2012/3273/VIII/JS została zatwierdzona Taryfa nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A..
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza nową Taryfę nr 2/SD do stosowania z dniem 1 marca 2012 roku.
Treść Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2011-04-29

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z komunikatem z dnia 12 kwietnia 2011 roku zakończył z dniem 27 kwietnia 2011 roku proces konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.


Po zakończeniu procesu konsultacji Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przesłał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 kwietnia 2011 roku do zatwierdzenia opracowany projekt aktualizacji IRiESD wraz z Raportem dotyczącym przebiegu konsultacji.

Pliki do pobrania, wersja IRiESD przesłana do zatwierdzenia przez Prezesa URE:

2011-04-12

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).


Publikując na swojej stronie internetowej projekt IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 27 kwietnia 2011 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzach zgłoszeniowych do poszczególnych części projektu IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Pliki do pobrania: 

2010-12-30

Decyzją prezesa URE z dnia 11 grudnia 2010 roku nr DTA-4211-63(6)/2010/3273/VII/JS została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 1/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A..
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 1/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Treść zmian Taryfy 1/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2020, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 14 stycznia 2021 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

 

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Pliki do pobrania:

 • Komunikat o rozpoczęciu procesu konsultacji IRiESDn.
 • Karta Aktualizacji IRiESDn nr 1/2020
 • Formularz zgłoszeniowy

 

Sprawozdawczość OSD

 

Informacja o wyznaczeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprzedawcy zobowiązanego.

Na obszarze działania Synthos Dwory 7 spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka jawna jako OSD zgodnie z art. 40 ust.3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478, z późn. zm.) Prezes URE wyznaczył sprzedawcę zobowiązanego, którym został Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

Raport za 2020 rok dotyczący przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej następujące wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 • SAIDI (System Average Interruption Duration Index) – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
 • MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,

Rozporządzenie ustala następujące rodzaje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

 1. planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 2.  nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zależności od czasu ich trwania dzieli się na przerwy:

 1. przemijające ( mikroprzerwy ), trwające krócej niż 1 sekundę,
 2. krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
 3. długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
 4. bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
 5. katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem dla obszaru działania Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. 

 • Wskaźniki
 DLA PRZERW PLANOWANYCHDLA PRZERW NIEPLANOWANYCH
  bez katastrofalnychz katastrofalnymi

 SAIDI (minuty / odbiorcę / rok)

Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerw długich (w minutach)

Odbiorcy narażeni  - nieplanowani 5

                                - planowani 31

Odbiorcy obsługiwani - 178

 

 49,888 min.

 1,219 min.

1,219 min.

 SAIFI (ilość przerw / odbiorcę / rok)

Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich

 

Odbiorcy narażeni  - nieplanowani 5

                                - planowani 31

 

Odbiorcy obsługiwani - 178


 0,174

 

0,028

 

0,028

 MAIFI (ilość przerw)

Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

 

Odbiorcy narażeni - 5

Odbiorcy obsługiwani - 178

 0,674

 Publikacja: Oświęcim luty 2021 roku.


Zestawienie podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz mocy dostępnej do ich przyłączenia

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz łącznej wartości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł. Informacja przedstawiana zgodnie z  art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com