Wizja, misja firmy

Strategicznym celem Synthos jest budowa innowacyjnej, szybkiej, szczupłej (lean) i skoncentrowanej organizacji gospodarczej o istotnej pozycji na rynku światowym, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji jednego z liderów innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw termoizolacyjnych, surowców do chemii budowlanej oraz środków ochrony roślin, w konsekwencji zapewniając długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy i satysfakcję jej akcjonariuszy.

Jednym z naszych najważniejszych celów jest zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania organizacji, przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizacji, jak również dbałość o interesy Spółki i Grupy, niezależnie od źródeł obowiązku w prawie krajowym bądź w prawie europejskim, procedurach wewnętrznych Spółki, oraz stworzenie kultury odpowiedzialności w organizacji oraz uregulowanie procesu zgłaszania i wyjaśniania zgłoszonych nieprawidłowości.

W tym celu przygotowaliśmy system pozwalający na całkowicie anonimowe zgłoszenia.

 Hasło do platformy: SYNTHOS

 

Zajmiemy się każdą sprawą!

  

Procedura zgłaszania informacji o nieprawidłowościach

 

KODEKS ETYKI GRUPY SYNTHOS

 

W Synthos wierzymy, że fundamentalną zasadą naszej działalności jest przyjmowanie osobistej odpowiedzialności za własne działania. Nasze działania odzwierciedlają najwyższe standardy uczciwości, lojalności, solidności, troski i odpowiedzialności za innych. Nasza praca wykonywana jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz niniejszy Kodeks Etyki.

 

Wierzymy, że ścisłe stosowanie się do przyjętych przez nas zasad etycznych stanowi najważniejsze zobowiązanie względem naszych klientów, współpracowników i partnerów biznesowych oraz pozwala nam na budowanie wiarygodności względem nich. Niestosowanie się do niniejszego kodeksu traktujemy jako złamanie zobowiązania względem naszych interesariuszy, dlatego dokładamy największych wysiłków w podejmowanych przez nas działaniach naprawczych.

Nasi pracownicy zobowiązują się do natychmiastowego zgłaszania wszelkich naruszeń regulacji wewnętrznych lub możliwości popełnienia przestępstwa swoim przełożonym lub Komisji Etyki, zobowiązanej do niezwłocznego rozpatrzenia każdego wniosku oraz podjęcia lub zapoczątkowania działań naprawczych względem zgłoszonego naruszenia.

 

W naszej firmie funkcjonują stosowne dokumenty szczegółowo opisujące procedury postępowania
w przypadku zaistnienia konkretnych sytuacji. Dokumenty te są dostępne dla wszystkich naszych pracowników. W przypadku pytań lub wątpliwości pracownicy mogą zgłosić się do przełożonego.

 

Relacje w miejscu pracy

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy przez wzgląd na charakter naszej działalności jest dla nas przedmiotem najwyższej troski. Dlatego Synthos przywiązuje ogromną wagę do przestrzegania obowiązujących zasad BHP przez wszystkich swoich pracowników, w tym w szczególności zakazu wykonywania obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających. Nasze zobowiązania dotyczą także dbałości o bezpieczeństwo naszych klientów oraz wszystkich użytkowników naszych produktów.

Zasady antydyskryminacyjne

Zobowiązujemy się do przestrzegania istniejących norm międzynarodowych w zakresie poszanowania praw człowieka i uczciwego traktowania wszystkich pracowników. Za niedopuszczalne w naszej pracy uważamy działania dyskryminujące ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, wyznanie, narodowość czy przynależność etniczną naszych pracowników. Wszelkie rodzaje molestowania są niedopuszczalne i niosą za sobą surowe konsekwencje dyscyplinarne.

Zasady równego traktowania pracowników

Wszyscy nasi pracownicy są zatrudniani i awansowani w oparciu o swoje indywidualne zdolności
i osiągnięcia zawodowe oraz traktowani są w sposób równy i z szacunkiem. Zobowiązujemy się do zapewniania stałego rozwoju naszych pracowników oraz poszerzania ich kompetencji i umiejętności, koniecznych do coraz lepszego wykonywania obowiązków. Budujemy lojalność naszych pracowników w oparciu o satysfakcjonujące i godne warunki zatrudnienia.

Dbałość o miejsce pracy

Dążymy do zapewnienia komfortowych i godnych warunków wykonywania pracy. Wszyscy pracownicy powinni dbać o porządek i ład miejsca pracy, a także powstrzymywać się od wszelkich zachowań mogących zakłócić pracę współpracowników.

Ochrona środowiska

Przez wzgląd na charakter i właściwości oferowanych produktów, Grupa Synthos przestrzega wszystkich reguł i standardów ochrony środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych w całym łańcuchu wartości. Działamy w zgodzie z decyzjami administracyjnymi wyznaczającymi warunki korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Dokonując głębokich zmian w sferze produkcji i organizacji pracy wypracowaliśmy skuteczny Zintegrowany System Zarządzania. W trosce o zachowanie wymogów ekologicznych prowadzimy stałą kontrolę wpływu produkcji chemicznej na stan otaczającego firmę środowiska. Nieustannie staramy się doskonalić nasze procedury i działania, zmierzając do zwiększenia efektywności w tym obszarze. Aktywnie zachęcamy naszych pracowników do wspierania naszych wysiłków.

Społeczność lokalna

Grupa Synthos jest firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. W naszych działaniach opieramy się na zasadach uczciwości, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności, dlatego zależy nam na budowie i utrzymywaniu trwałych relacji z naszym najbliższym otoczeniem. Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz rozwoju społeczności lokalnych uważamy za nasz obowiązek i przywilej.

Konflikty interesów

Konflikty interesów występują, gdy pracownik wykorzystuje swoje stanowisko w Synthos do osiągania prywatnych korzyści materialnych bądź niematerialnych lub jeśli osobiste interesy pracownika są niezgodne z jego obowiązkami służbowymi lub interesami firmy. Nasi pracownicy zobligowani są do unikania wszelkich działań lub powiązań, które stoją w sprzeczności z interesami Grupy. Sytuacje, które mogą prowadzić do faktycznego lub domniemanego konfliktu interesów muszą być zgłaszane lub konsultowane z przełożonymi lub z Komisją Etyki. Przykładamy szczególne starania do stosowania zasad niezależności w procesach rekrutacyjnych, jak również w systemie nagradzania i awansowania pracowników. Na zatrudnienie i awans nie mogą wpływać relacje (zarówno natury osobistej, jak i biznesowej) kandydata/pracownika z innymi osobami zatrudnionymi w firmie.

Ochrona informacji i danych osobowych, portale społecznościowe

Nasza firma respektuje prawo do prywatności swoich pracowników oraz klientów czy dostawców – ich danych osobowych oraz innych informacji natury prywatnej. Dane osobowe są przetwarzane w firmie zgodnie z przyjętymi standardami oraz przepisami prawa. Chronimy nasze informacje poufne i informacje naszych kontrahentów z najwyższą starannością. Nasi Pracownicy korzystający z portali społecznościowych umieszczając w nich informacje powinni powstrzymywać się od umieszczania jakichkolwiek informacji i materiałów dotyczących konkretnych projektów, w których biorą lub brali udział.

Wykorzystanie informacji poufnych w decyzjach inwestycyjnych

Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę informacji poufnych, jakie otrzymujemy, wytwarzamy lub rejestrujemy w związku z naszą pracą. Zobowiązujemy się do niewykorzystywania jakichkolwiek istotnych informacji firmy w celu osiągnięcia zysku osobistego lub zysku stron trzecich. Informacjami istotnymi są wszelkie informacje, które przez potencjalnego inwestora mogą być uznane za ważne przy podejmowaniu decyzji o inwestycji.

Wykorzystanie własności firmy

Wierzymy, że Synthos jest naszym dobrem wspólnym, dlatego zobowiązujemy się do działań prowadzących do ochrony własności intelektualnej, w tym naszych patentów i know-how, znaków towarowych oraz materiałów i produktów objętych prawami autorskimi, a także wszelkiego materialnego majątku spółki oraz do ich racjonalnego wykorzystania wyłącznie w celach biznesowych, związanych z działalnością spółki. Zobowiązujemy się do dysponowania i korzystania z własności firmy w należyty sposób oraz do traktowania w zgodzie z zasadami dbałości, szacunku, uczciwości, lojalności i solidności. Wszelkie działania związane z kradzieżą, oszustwem, malwersacją lub sprzeniewierzeniem majątku Firmy są niedopuszczalne – tak w odniesieniu do regulacji firmowych, jak i prawnych.

Relacje z dostawcami i podwykonawcami

Wierzymy, że budowanie długofalowych relacji z naszymi dostawcami w oparciu o najwyższe normy etyczne jest kluczowe z punktu widzenia rozwoju firmy oraz budowania reputacji naszej marki. Grupa Synthos szanuje wartości, jakimi kierują się jej partnerzy biznesowi. Jednocześnie jako spółka oczekujemy od naszych dostawców i podwykonawców stosowania się do przepisów prawa oraz zapisów niniejszego Kodeksu Etyki.

 

Ponadto w toku wyboru dostawców oraz podczas zawierania kontaktów kierujemy się transparentną i obiektywną oceną ofert, bazując na konkurencyjności proponowanych cen produktów i usług, ich jakości oraz reputacji dostawcy. W procesie wyboru unikamy faworyzowania oraz nie akceptujemy jakiegokolwiek konfliktu interesów. Wszystkim dostawcom – obecnym i potencjalnym, zapewniamy równy dostęp do informacji dotyczącej konkursów ofert i przetargów, bez stawiania któregokolwiek z interesariuszy na uprzywilejowanej pozycji.

Uczciwa konkurencja

U podstaw funkcjonowania firmy leży uczciwe konkurowanie na wszystkich rynkach, na których działa. Wszyscy pracownicy są zobowiązani postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami antymonopolowymi oraz konkurencji obowiązującymi na świecie. W Grupie Synthos nie są tolerowane jakiekolwiek porozumienia czy uzgodnienia pomiędzy faktycznymi lub potencjalnymi konkurentami w celu ustalenia lub kontrolowania cen bądź bojkotowania konkretnych dostawców lub klientów, lub też ograniczania produkcji czy sprzedaży linii produktów.

Polityka antykorupcyjna

W Grupie Synthos wszelkie decyzje biznesowe podejmowane są z zachowaniem uczciwości
i rzetelności, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów biznesowych.

Otrzymywanie prezentów od dostawców

Aby unikać sytuacji o potencjale korupcyjnym, pracownicy GK Synthos zobowiązani są do działania zgodnie z przyjętymi standardami, procedurami i wytycznymi.  Nie mogą przyjmować prezentów, ani przysług, za wyjątkiem przyjmowania zwyczajowo akceptowalnych drobnych prezentów stanowiących materiały reklamowe kontrahenta (kalendarz, notes, pendrive – z logiem kontrahenta). Wszelkie upominki, niezależnie od wartości, nie spełniające tych kryteriów należy niezwłocznie odsyłać do nadawcy. Pracownicy GK Synthos nie przyjmują zaproszeń na spotkania o charakterze pozabiznesowym, organizowane, finansowane lub sponsorowane przez kontrahentów, które zobowiązywałyby nas do zapewnienia naszym partnerom biznesowym preferencyjnego traktowania przez naszą firmę.

Obdarowywanie podmiotów zewnętrznych

Wykazujemy poszanowanie dla przyjętej przez naszych kontrahentów polityki antykorupcyjnej. Nie składamy propozycji i nie proponujemy podarunków wymuszających preferencyjne traktowanie na naszych partnerach biznesowych, w tym w szczególności nie przekazujemy prezentów, prowizji czy innych nieodpowiednich płatności przedstawicielom urzędów państwowych, służby cywilnej lub innym interesariuszom w celu wywarcia na nich wpływu biznesowego. Jeśli nasi kontrahenci odradzają lub zabraniają swoim pracownikom przyjmowania prezentów, zaproszeń na imprezy rozrywkowe lub innych form podarunków, pracownicy Spółki powinni wykazywać poszanowanie takiej polityki.

Dokumentacja finansowa

Wszystkie transakcje realizowane przez naszych pracowników są w pełni udokumentowane i zarejestrowane w zapisach księgowych. Wykazujemy szczególną dbałość o podawanie prawdziwych stwierdzeń i dokonywanie poprawnych wpisów w stosownej dokumentacji. Wszystkie fundusze i majątek firmy utrzymujemy wyłącznie w legalnych i właściwych celach. Nasze raporty, dokumenty czy sprawozdania finansowe przedstawiane właściwym organom lub publikowane do powszechnej wiadomości przygotowywane są w zgodzie z obowiązującymi standardami sprawozdawczości oraz z należytą starannością, tj. są rzetelne i zrozumiałe oraz terminowe.