TAMERO INVEST s.r.o., je držitelem licence č. 120102806 na distribuci elektřiny na vymezeném území specifikovaném touto licencí.

 

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy TAMERO INVEST s.r.o. (dále jen PPLDS) byla vypracována v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

PPLDS stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k lokální distribuční soustavě TAMERO INVEST s.r.o. a pro její užívání.

PPLDS jsou závazná pro všechny uživatele LDS. Nedílnou součástí PPLDS jsou přílohy č. 1-6.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy:

 

SPOLEČNÁ ČÁST
PŘÍLOHA 1 – Dotazníky pro registrované údaje
PŘÍLOHA 2 – Metodika určování spolehlivosti dodávky elektřiny a prvků LDS
PŘÍLOHA 3 – Kvalita elektřiny v LDS, způsoby jejího zjišťování a hodnocení
PŘÍLOHA 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí nn nebo vn PLDS
PŘÍLOHA 5 – Obchodní měření
PŘÍLOHA 6 – Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

Kontakty:
Provozovatel:

Bogusław Brandys
tel.: 315714270
e-mail: boguslaw.brandys(at)synthosgroup(dot)com

Obchodní oddělení:

Ing. Eduard Frey
tel.: 315714760
e-mail: eduard.frey(at)synthosgroup(dot)com 

© 2017 Synthos. All rights reserved.