Current tenders and Procurement - Synthos S.A.

Current tenders and Procurement

 • /A

56/TZ/DWDM/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt - Pytania,odpowiedzi i Zmiany - Pakiet 4

18.04.2018

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

56/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 4

Oświęcim, dnia 18.04.2018 r.

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby autosampler chromatografu gazowego był kompatybilny ze strzykawkami 100, 250 i 500μl w celu zapewnienia wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego? Podana minimalna objętość nastrzyku to 0,1ml natomiast maksymalna to 200 μl. Strzykawka o objętości 10 μl nie zapewni tego zakresu. Dobra praktyka mówi, że najlepsza dokładność nastrzyku maksymalnego to 50% objętości strzykawki (dot. 56 2018 REW1 Zał1 A Specyfikacja techniczna)

Odpowiedź: W zamieszczonej specyfikacji pojawił się błąd w podanej jednostce. Minimalna objętość nastrzyku to 0,10 μl, a nie jak podano błędnie w specyfikacji 0,1 ml.

Pytanie18

W celu skalkulowania poprawnej oferty dla Państwa prosimy o określenie czy to dostawca, czy też Zamawiający ma zapewniać całą infrastrukturę do oprogramowania sieciowego, tj.: stacje klienckie, serwery, odpowiednie licencje?

Odpowiedź: Licencja wraz z oprogramowaniem jest po stronie dostawcy, natomiast zapewnienie infrastruktury IT (w tym serwer) po stronie zamawiającego. 

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia referencji sprzedanych urządzeń zawartych w przetargu (56 2018 REW1 Zał1 A Specyfikacja techniczna oraz 56 2018 REW1 Zał1 B Specyfikacja techniczna)? Jeżeli tak, to w jakiej ilości oraz z jakiego okresu czasu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga referencji.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

103/TZ/DM/2018 AUDYT PROJEKTU HDS - Pytania i odpowiedzi PAKIET 1

16.04.2018

Dotyczy postępowania: 103/TZ/DM/2018 pt.: „AUDYT PROJEKTU HDS” w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

103/TZ/DM/2018 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 16.04.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 103/TZ/DM/2018 pt.: „AUDYT PROJEKTU HDS” w  ramach  projektu:  „Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

1 Czy ofertę na przeprowadzenie audytu projektu HDS należy złożyć zarówno pisemnie i elektronicznie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 7 Zapytania ofertowego, wymaga aby oferenci złożyli oferty zarówno w formie elektronicznej jaki i pisemnej tj.:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 23.04.2018 do godz. 13:00:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 
 • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

56/TZ/DWDM/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt - Pytania,odpowiedzi i Zmiany - Pakiet 3

13.04.2018

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

56/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 3
Oświęcim, dnia 12.04.2018 r.

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANYDO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 16
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w wzorze Umowy polegających m.in. na dostosowaniu zapisów do zmian dokonanych w Pakiecie 2.
W związku z powyższym Zamawiający wycofuje dokument: 56 2018 Umowa dostawa i montaż Chromatografów.pdf i zastępuje go nowym: 56 2018 REW1 Umowa dostawa i montaż Chromatografów

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Załączniki:
1. 56 2018 REW1 Umowa dostawa i montaż Chromatografów.pdf

103/TZ/DM/2018 AUDYT PROJEKTU HDS

12.04.2018

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

l.dz. nr 103/TZ/DM/2018                                                                                                                           Oświęcim, dnia 12 kwietnia 2018

              

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

AUDYT PROJEKTU HDS

 1. Opis przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem:

Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie audytu projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej zgodnie ze specyfikacją techniczną z Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej

 

CPV: 79212000-3 – usługi audytu

 

Szaczegóły w załącznikach poniżej.

 

56/TZ/DWDM/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt - Pytania,odpowiedzi i Zmiany - Pakiet 2

11.04.2018

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

56/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 2

Oświęcim, dnia 11.04.2018 r.

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

PYTANIE 13

W punkcie 7 podpunkt 1 – dozownik split/splitless w specyfikacji prosimy o dopuszczenie oferty na system, którego dokładność ustawień ciśnienia wynosi 0,01 psi dla wszystkich elementów układu. Jest to jedynie kwestia rozdzielczości w momencie wpisywania danych do systemu, bez jakiegokolwiek wpływu na wyniki. Nie ma bowiem możliwości by system kontrolował pneumatycznie takie różnice ciśnień, nie mówiąc już o sprawdzeniu poprawności działania w warunkach użytkownika. Mimo pozornie gorszej rozdzielczości chromatograf sprzężony ze spektrometrem ma najlepsze parametry powtarzalności czasu retencji i powierzchni piku na rynku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 14

W punkcie 7 podpunkt 3 – detektor FID prosimy o dopuszczenie oferty na detektor o wykrywalności <1,5 pg C/s oraz szybkości zbierania danych do 250 Hz. Zmiana parametrów nie ma żadnego wpływu na jakość uzyskiwanych wyników. Zgodnie bowiem z teorią aby pik był w pełni opisany, wystarczy 10 do maksymalne 20 punktów. Przy szerokościach piku nawet o wartości 0,5 sekundy maksymalna częstotliwość zbierania sygnału to 40 Hz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmiana 15

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w Załącznik nr 1– Specyfikacja techniczna A i B oraz w Zapytaniu ofertowym polegających m.in. na:

 1. Wprowadzeniu dla wszystkich Chromatografów cieczowych oraz dla Chromatografów gazowych z detektorem FID wymogu dostawy dedykowanego i nadrzędnego oprogramowania;
 2. (w wyniku wprowadzenia pkt. 1) Zmianie liczby pakietów z 4 na 2;
 3. Zmianie osoby uprawnionej do kontaktu w sprawach technicznych ze strony Zamawiającego;

W związku z powyższym Zamawiający wycofuje dokument: Załącznik nr 1– Specyfikacja techniczna A i B oraz w Zapytanie ofertowe i zastępuje go nowymi: Załącznik nr 1 –Specyfikacja techniczna A i B REW 1oraz w Zapytanie ofertowe REW1. Szczegóły w załącznikach.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Załączniki:

 1. 56 2018 REW1 Zał1 A Specyfikacja techniczna.pdf
 2. 56 2018 REW1 Zał1 B Specyfikacja techniczna.pdf
 3. 56 2018 REW1 Zapytanie ofertowe Chromatografy Gaz i Cie 10 szt.pdf

   

Zapytanie ofertowe nr 267/2018 - Dostawa i wymiana przegrzewacza grodziowego pary kotła parowego OP-140 nr 9

05.04.2018

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Dostawa i wymiana przegrzewacza grodziowego pary kotła parowego OP-140 nr 9"

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 20.04.2018 do godz. 12:00 jako odpowiedź (Oferty powinny być przesłane wyłącznie tutaj) do tego e-maila. Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

Uczestnicy będą poinformowani o wyniku przetargu i ze zwycięzcą zostaną zawarte umowy. Prosimy o informację, jeśli Państwa firma nie jest zainteresowana udziałem w przetargu.

Z poważaniem

56/TZ/DWDM/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt - Pytania i odpowiedzi Pakiet 1

05.04.2018

56/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 5.04.2018 r.

Dotyczy postępowania: 56/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOW

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pakiet 1:

 1. 1

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający zezwoli aby współczynnik przeniesienia w oferowanym przez Wykonawcę autosamplerze mógł wynosić <0,01% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 2

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pojemność autosamplera wyniesie 108 fiolek 2 ml?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 3

Pytanie 3. Pkt 5 Detektor UV-VIS: Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor z poziomem szumów ±5 μAU oraz dryftem nie większym niż 300 μAU/h?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 

Pakiet 2:

 

 1. 4

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający zezwoli aby współczynnik przeniesienia w oferowanym przez Wykonawcę autosamplerze mógł wynosić <0,01% ?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 5

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pojemność autosamplera wyniesie 108 fiolek 2 ml?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 6

Pkt 5 Detektor UV-VIS: Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor z rozdzielczością spektralną poniżej 3,5?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 7

Pkt 6 Detektor RID: Czy w tym punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast 1°C w sformułowania „w krokach …” zostało wstawione 0,01°C? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o kroku wzrostu temperatury 1°C?

 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga termostatowania celi pomiarowej w krokach 0,01°c, nie dopuszcza rozwiązania o kroku wzrostu temperatury 1°c.

 

Pakiet 3:

 

 1. 8

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający zezwoli aby współczynnik przeniesienia w oferowanym przez Wykonawcę autosamplerze mógł wynosić <0,01% ?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 9

Pkt 3 Autosampler: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pojemność autosamplera wyniesie 108 fiolek 2 ml?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 10

Pkt 5 Detektor UV-VIS: Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor z rozdzielczością spektralną poniżej 3,5?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

 1. 11

Pkt 6 Detektor RID: Czy w tym punkcie nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast 1°C w sformułowania „w krokach …” zostało wstawione 0,01°C? Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o kroku wzrostu temperatury 1°C?

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga termostatowania celi pomiarowej w krokach 0,01°c, nie dopuszcza rozwiązania o kroku wzrostu temperatury 1°c.

 1. 12

Pkt 6 Detektor RID: Czy Zamawiający dopuści dryft nie większy niż 2x10-7 RIU/h?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

56/TZ/DWDD/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

24.03.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

l.dz. nr 56/TZ/DWDD/2018

 

 

Oświęcim, 24.03.2018  

                                          

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zgodnych z przeznaczeniem i celem Chromatografów cieczowych i gazowych w Pakietach opisanych poniżej tj.:

 

Pakiet 1:             Chromatograf cieczowy HPLC-UV-VIS                  - 3 sztuki

Pakiet 2:             Chromatograf cieczowy HPLC-DAD-RID               - 1 sztuka

Pakiet 3:             Chromatograf cieczowy UHPLC-DAD-RID            - 1 sztuka

Pakiet 4:             Chromatograf gazowy z detektorem FID                 - 4 sztuki

                           Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS        - 1 sztuka

oraz wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1A i 1B niniejszego Zapytania ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie urządzenia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-174. Pakiet 1-3 oraz Chromatograf gazowy z detektorem FID dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na parter. Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na I piętro.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in:

1. Chromatograf cieczowy HPLC-UV-VIS - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

2. Chromatograf cieczowy HPLC-DAD-RID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

3. Chromatograf cieczowy UHPLC-DAD-RID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

4. Chromatograf gazowy z detektorem FID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

5. Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS - badanie składu formulacji ŚOR.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1A i 1B

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

 • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

 • Kwestie techniczne:

p. Liwacz Slawomir, e-mail: Slawomir.Liwacz@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-23-88

 
 1. Ofertę – należy złożyć w terminie
 

27.04.2018

do godz. 14.00

 • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 
 • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Szczegóły w załacznikach poniżej.                                                                                                                                        

 

Informacja o wyniku postępowania / Information about the tender's winner 836/TZ/AT/2017

16.03.2018

"Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

"Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”  POIR.02.01.00-00-0127/15-00.

Informacja o wyniku postępowania 531/TZ/MMB/2017

09.03.2018

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego l.dz. nr 531/TZ/MMB/2017 na dostawę i uruchomienie suszarki próżniowej do rozpuszczalników palnych z modułem próżniowym wybrano ofertę firmy:

 

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ŚLĄSK

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

© 2017 Synthos. All rights reserved.