Current tenders and Procurement

  • /A

339/TZ/DM/2018 Spektrofotometr UV-VIS z kulą barw -Informacja o wyniku postępowania

27.12.2018

Oświęcim, dnia 27.12.2018 r. Dotyczy postępowania: 339/TZ/DM/2018 I074/17SA Rozbudowa CBR - Spektrofotometr UV-VIS z kulą barw POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Oświęcim, dnia 27.12.2018 r.

Dotyczy postępowania:339/TZ/DM/2018

 

I074/17SA Rozbudowa CBR - Spektrofotometr UV-VIS z kulą barw

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał oferty firmy:  

 

HACH LANGE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

NIP: 522-23-47-043

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

63/TZ/DWDM/2018 Aparat do oznaczania temperatury zapłonu - Pytania i odpowiedzi Pakiet1

19.12.2018

Dotyczy postępowania: 339/TZ/DM/2018pt.: „Aparat do oznaczania temperatury zapłonu” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

63/TZ/DWDM/2018 - Pakiet 1

Oświęcim, dnia 19.12.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 339/TZ/DM/2018pt.: „Aparat do oznaczania temperatury zapłonu” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie: 1

Zakres temperatury: od 0 do co najmniej +400 °C, rozdzielczość 0,1 °C lub lepsza

Norma PN-EN 2719, wg, której wymagany jest aparat wymaga pomiar od 40°C. Wszystkie aparat dostępne na rynki oferują pomiar od temperatury otoczenia. Proszę o zmianę zapisu zgodnie z normą

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pomiar temperatury zapłonu od temperatury otoczenia - 25°C.

 

Pytanie: 2

Co to jest metoda A.9?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, ze metoda A 9, jest metodą zamkniętego tygla przeznaczoną do badania substancji o niskiej temperaturze topnienia.

 

Pytanie:3

Automatyczne tworzenie kart kontroli jakości – proszę o uszczegółowienie jak one mają wyglądać.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia,  karta kontroli jakości w postaci wykresu liniowego na którym znajdują się linie określające wartości: oczekiwaną, górna wartość kontrolna oraz dolna wartość kontrolna. Na wykresie nanoszone są wyniki analiz próbki kontroli jakości. Dodatkowo powinny być obliczone wartości tj.: max, min, wartości średnie z uzyskanych wyników.

 

Pytanie: 4

Dostawa 3 tygodnie od otrzymania umowy jest niemożliwa a jednocześnie podany jest termin realizacji do maja. Kiedy będzie znany wybór i czy przed umową będzie zamówienie? Standardowy czas dostawy aparatu do zapłonu to około 8 tygodni, więc realizacja od momentu otrzymania umowy w tak krótkim czasie nie jest realna..

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis Zapytania ofertowego:

 

4.           Harmonogram realizacji zamówienia oraz Informacja o terminie wykonania zadania:

Wymagana data wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia: nie później niż do dn.: 30.05.2019

Przewidywany (do ustalenia z Wykonawcą) harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia:

1.            Do 3 tygodni od daty otrzymania umowy: dostawa, rozładunek i wniesienie Przedmiotu zamówienia;

2.            Do 4 tygodni od daty otrzymania umowy: montaż Przedmiotu zamówienia;

3.            Do 5 tygodni od daty otrzymania umowy: kompletne, zgodne z przeznaczeniem i załącznikiem nr 1 wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 

należy rozumieć w zgodnie z jego treścią tj. terminy wymienione w pkt. 4.1-3 są terminami, które zostaną ustalone z Wykonawcą przed podpisaniem Zamówienia, które jest formą umowy. Terminem granicznym, nieprzekraczalnym wykonania całego Przedmiotu zamówienia jest data: 30.05.2019. Jednakże składając ofertę oferent powinien wziąć pod uwagę, iż Termin realizacji/wykonania całego Przedmiotu zamówienia jest punktowany według pkt. 14. Kryteria ocen.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

132/TZ/BWDM/2018 Informacja o wyniku postępowania - Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

17.12.2018

Informacja o wyniku postępowania

Oświęcim, dnia 17.12.2018 r.

Dotyczy postępowania:132/TZ/BWDM/2018

 

Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi.

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

              

               Farrel Limited

               Queensway, Castleton

               PO Box 27, Rochdale, Lancs OL 11 2 PF, UK.

               VAT reg. No.: GB860 2047 52

              

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

807_2018 -"Budowa suszarni osadów"

14.12.2018

Firma Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedziba w Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej 46, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000120444, podatnik podatku VAT NIP 549-20-52-990 ogłasza przetarg na: "Budowa suszarni osadów" zgodnie z danymi zawartymi w załączniku. Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 16.01.2019 do godz. 12:00 na adres Michal.Domasik@synthosgroup.com . Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym. Uczestnicy będą poinformowani o wyniku przetargu i ze zwycięzcą zostanie zawarta umowa

63/TZ/DWDM/2018 Aparat do oznaczania temperatury zapłonu

14.12.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

l.dz. nr 63/TZ/DWDM/2018

Oświęcim 14.12.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Aparat do oznaczania temperatury zapłonu


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem Aparatu do oznaczania temperatury zapłonu wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami opisanymi w specyfikacji wymagań użytkownika (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie, zapoznanie Zamawiającego z obsługą oraz próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-174.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in. prac badawczych nad środkami ochrony roślin.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.                        

 

Kody CPV:   38400000-9                Nazwa kodu: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Harmonogram realizacji zamówienia oraz Informacja o terminie wykonania zadania:

Wymagana data wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia: nie później niż do dn.: 30.05.2019

Przewidywany (do ustalenia z Wykonawcą) harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia:

  1. Do 3 tygodni od daty otrzymania umowy: dostawa, rozładunek i wniesienie Przedmiotu zamówienia;
  2. Do 4 tygodni od daty otrzymania umowy: montaż Przedmiotu zamówienia;
  3. Do 5 tygodni od daty otrzymania umowy: kompletne, zgodne z przeznaczeniem i załącznikiem nr 1 wykonanie Przedmiotu zamówienia.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail:  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

 

  • Kwestie techniczne:

p Raczek Andrzej, e-mail: Andrzej.Raczek@synthosgroup.com, tel.:+48 33 847 24 02

 

Ofertę – należy złożyć w terminie

28.12.2018

do godz. 14.00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej poprzez e-mail do p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com

 

Szczegóły dostępne w załączniku poniżej.

 

Zapytanie ofertowe 323/TZ/MDM/2018- Dzielnik próbek -1szt

07.12.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” Przedmiotem zapytania jest dostawa Dzielnika próbek -1szt wg specyfikacji załączonej do zapytania.

338/TZ/DM/2018 Dostawa Pipet automatycznych - Pakiet 1 Pytań i odpowiedzi

07.12.2018

Dotyczy postępowania: 339/TZ/DM/2018pt.: „I074/17SA Rozbudowa CBR - Dostawa Pipet automatycznych.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

338/TZ/DM/2018 - Pakiet 1

Oświęcim, dnia 7.12.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 339/TZ/DM/2018pt.: „I074/17SA Rozbudowa CBR - Dostawa Pipet automatycznych.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 1

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 11.12.2018 do godziny 15.30. Ofertę należy złożyć:

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

 

•             w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Zapytanie ofertowe 335/TZ/MM/2018- piece muflowe 2szt

07.12.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedłużenie terminu dla postepowania przetargowego numer 85/TZ/BW/2018 Urządzenie do badania odporności różnych materiałów na zmywanie, szorowanie i ścieranie

05.12.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 12.12.2018 do godziny 23:59.

Zapytanie ofertowe 336/TZ/MM/2018 Pehametry/Konduktometry 3 szt

05.12.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

© 2017 Synthos. All rights reserved.