Current tenders and Procurement - Synthos S.A.

Current tenders and Procurement

  • /A

Informacja o wyniku postepowania 270/TZ/AW/2019 - Laboratoryjna wyparka rotacyjna – 1 szt.

15.11.2019

Dotyczy postępowania: 270/TZ/AW/2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PN. „ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO SYNTHOS S.A.
W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH”

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

WITKO Sp. z o.o.
92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 143
NIP 729-255-02-18
REGON 47 32 51 193    

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

270/TZ/AW/2019 Laboratoryjna wyparka rotacyjna – Pytania i odpowiedzi Pakiet 1

06.11.2019

Dotyczy postępowania: 270/TZ/AW/2019  pt.: „Laboratoryjna wyparka rotacyjna” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 1

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 07.11.2019 do godziny 16:00. Ofertę należy złożyć:

 

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  anna.wojcik2@synthosgroup.com ,  lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Anna Wójcik

Bud. E-119 p. 16

 

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe 270/TZ/AW/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

 

136/TZ/KG/2019 Nakładarka walcowa kleju – 1 szt. - Pytania i odpowiedzi Pakiet 2

05.11.2019

Dotyczy postępowania: 136/TZ/KG/2019  pt.: „Nakładarka walcowa kleju” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 1

W związku z omyłką pisarską w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający informuje, iż dokonuje poprawy celu przedmiotu zamówienia:

BYŁO:

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: testów aplikacyjnych nowo opracowywanych produktów oraz kaszerowanie klejów do papieru.

JEST:

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: testów aplikacyjnych nowo opracowywanych produktów.

 

Zmiana 2

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 13.11.2019 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

 

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com ,  lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Anna Wójcik

Bud. E-119 p. 16

 

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe 136/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

136/TZ/KG/2019 Nakładarka walcowa kleju – 1 szt. - Pytania i odpowiedzi Pakiet 1

31.10.2019

Dotyczy postępowania: 136/TZ/KG/2019 pt.: „Nakładarka walcowa kleju” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY


Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1

Proszę o odpowiedź dotyczącą zestawu walcy gumowych ryflowanych o różnej gęstości ryfla – 4 sztuki

a) Jaką ilość nanoszonego kleju na m2 chcą Państwo uzyskać w walcach dodatkowych? Większą czy mniejszą od standardu który jest w przedziale od 110 do 140 gr?

b) Czy dodatkowe 4 walce powinny być z ryflem identycznym dla każdej z par, czy różnym?

 

Odpowiedz

Zamawiający informuje, że dodatkowe 4 walce powinny mieć różne ryfle dla każdej z par tzn. 2 walce o gęstości ryfla umożliwiających naniesienie kleju poniżej 110g/m2 oraz 2 walce o gęstości ryfla umożliwiających naniesienie kleju powyżej 140 g/m2.



Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Zapytanie ofertowe 270/TZ/AW/2019 Laboratoryjna wyparka rotacyjna – 1 szt.

29.10.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Laboratoryjna wyparka rotacyjna – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: laboratoryjnej wyparki rotacyjnej (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik 1 (Specyfikacja Techniczna) niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, odpowiedniego uruchomienia Przedmiotu zamówienia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, Laboratorium R&D, budynek E-182A – II piętro.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: badań m.in. oddestylowania pozostałości monomerów po każdej polimeryzacji.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.


Kod CPV: 42912000-2    Nazwa kodu: Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę należy złożyć w terminie do 2019-11-06 do godz. 16:00 w formie elektronicznej oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Anna Wójcik  Bud. E-119 p. 16

 

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 270/TZ/AW/2019” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe 136/TZ/KG/2019 Nakładarka walcowa kleju – 1 szt.

29.10.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Nakładarka walcowa kleju – 1 szt.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: nakładarki walcowej kleju (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik 1 (Specyfikacja Techniczna) niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, odpowiedniego uruchomienia Przedmiotu zamówienia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek E-182A – parter  - schody wejściowe.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: testów aplikacyjnych nowo opracowywanych produktów oraz kaszerowanie klejów
do papieru.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.


Kod CPV: 43810000-4    Nazwa kodu: Urządzenia do obróbki drewna


Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2019-11-07 do godz. 14:00 w formie elektronicznej oraz w zamkniętej kopercie.

· w formie elektronicznej na adres e-mail:
anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik  Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:„Zapytanie ofertowe nr 136/TZ/KG/2019” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Informacja o wyniku postepowania 230/TZ/AW/2019 - Łaźnia wodna 3 szt.

29.10.2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 230/TZ/AW/2019 - Łaźnia wodna - 3 szt.


Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:

LABOPLAY Marek Bornejko

NIP 6261285683      


Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny.

Zapytanie ofertowe 278/TZ/KG/2019 Obrabiarka wieloczynnościowa do drewna

28.10.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:


Obrabiarka wieloczynnościowa do drewna


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa obrabiarki wieloczynnościowej do drewna wg.
specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego
zaproszenia.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.


Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV- 43810000-4 Urządzenia do obróbki drewna
Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2019-11-06 do godz. 23:59 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.


· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:


Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 278/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.

Anulowanie postępowania przetargowego 271/TZ/KG/2019 Pompa zębata bezpulsacyjna z ruchomem rotorem

28.10.2019

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 271/TZ/KG/2019 z dnia 17.09.2019r. na dostawę pompy zębatej bezpulsacyjnej z ruchomym rotorem zostało anulowane.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Anulowanie postępowania przetargowego 135/TZ/KG/2019 Obrabiarka wieloczynnościowa do drewna

28.10.2019

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 135/TZ/KG/2019 z dnia 19.07.2019r. na dostawę obrabiarki
wieloczynnościowej do drewna zostało anulowane.


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

© 2017 Synthos. All rights reserved.