Current tenders and Procurement

 • /A

298/TZ/DM/2018 Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego: „Budowa bloku gazowo-parowego (CCGT) w Synthos Dwory 7"w formule EPC

08.11.2018

Zamawiający – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu wszczyna postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą: Budowa bloku gazowo-parowego w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

Informacja o wszczęciu postępowania przetargowego: „Budowa CCGT w formule EPC”

 

dotyczy: postępowania na budowę bloku gazowo-parowego w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna;

numer referencyjny postępowania: 298/TZ/DM/2018

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający – Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu wszczyna postępowanie na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą: Budowa bloku gazowo-parowego w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w ww. zadaniu, proszone są o przesłanie, w sposób i na adresy wskazane poniżej:

 1. pełnych danych adresowych firmy wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu (imię nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail) 
 2. dwóch egzemplarzy podpisanej umowy o zachowaniu poufności (NDA) stanowiącej załącznik do niniejszej Informacji,
 3. potwierdzonych odpowiednimi referencjami obszarów działalności firmy zgodnymi z zakresem opisanym w Skróconym Opisie Przedmiotu Kontraktu – załącznik poniżej.

 

Prosimy o przekazanie ww. dokumentów w formie:

 1. papierowej na adres:

Synthos S.A.

Dominik de Mehlem

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 13.

 

oraz

 

 1. elektronicznej jako skan do pdf oraz jako pliki edytowalne w zakresie wskazania obszaru działalności firmy i danych adresowych na adres:

Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o charakterze organizacyjnym:

Harmonogramu postępowania:

15 lutego 2019 r. - złożenie ofert przez EPC          
 

Osobą działającą w imieniu Zamawiającego jest:

Pan Dominik de Mehlem - Starszy Specjalista ds. Zakupów Strategicznych

Dział Zakupów Technicznych

E. Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com

T. +48 -33-847-26-82

K. +48-885-991-879

 

Zamawiający zastrzega, iż:

1. Wszelkie koszty związane z odpowiedzią na niniejszym ogłoszenie, aż do podpisania Kontraktu, są ponoszone przez zgłaszającego się i nie będą zwracane przez Zamawiającego.

2. Wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu powinny zostać złożone w języku polskim.

3. Zamawiający może w każdej chwili zmienić lub wycofać niniejsze ogłoszenie.

4. Udzielającemu odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego o zwrot kosztów udzielenia odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, z tytułu odrzucenia jego zgłoszenia lub z tytułu unieważnienia niniejszego ogłoszenia.

 

Klauzula informacyjna RODO:

1.           Zamawiający oraz każdy z podmiotów udzielających odpowiedzi na ogłoszenie Zamawiającego informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania tejże Strony oraz pracowników tejże Strony, podanych w związku z odpowiedzią na ogłoszenie Zamawiającego i ewentualną dalszą współpracą Stron.

2.           Każda ze Stron w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych lub osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którym będzie można się skontaktować przy wykorzystaniu danych kontaktowych danej Strony.

3.           Każda ze Stron przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników drugiej Strony w celu związanym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie ewentualnej współpracy Stron. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji współpracy.

4.           Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ewentualnej współpracy Stron, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

5.           Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne danej Strony, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością danej Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6.           Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7.           W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.           Strona jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1-7 powyżej, osobom reprezentującym i pracownikom Strony, których dane zostały przekazane drugiej Stronie.

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 8 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

07.11.2018

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 8

 

Oświęcim, dnia 8.11.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 10:

Zamawiający zmienia zapis w pkt. 4 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Było:

<s>Wymagana data wykonania kompletnego i zgodnego z przedmiotem zamówienia: nie później niż do dn.: 30.11.2019</s>

Jest:

Wymagana data wykonania kompletnego i zgodnego z przedmiotem zamówienia: nie później niż do dn.: 31.12.2019

Zmiana 11:

Zamawiający wykreśla pkt. 6 Formularza ofertowego (zał.2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO) to znaczy, iż nie żąda już podania: maksymalnego czas usunięcia wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi.

Zmiana 12:

Zamawiający zmienia wzór obowiązującej umowy to znaczy wycofuje się wzór Umowy opublikowany w dn.: 13.07.2018 o nazwie: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf i zastępuje się go nowym, załączonym do niniejszego Pakietu o nazwie: 132 2018 REW2 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami 20181107.pdf

Zmiana 13:

Zamawiający w związku z zmianą wzoru Umowy wprowadza również zmiany w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (zał. 1) 

 

 

Zamawiający przypomina również, iż termin składania Ofert jest wyznaczony do dnia: 16.11.2018 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Załączniki:

 1. Zaktualizowane ZAPYTANIE OFERTOWE i Formularz ofertowy.
 2. Nowy wzór umowy.
 3. Nowa Specyfikacja techniczna

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Refers to proceedings: 132 /TZ/ BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

Change 10:

Customer entity changes the entry in point 4 RFQ:

It was:

<s>The required date of completion is complete and consistent with the subject of the contract: no later than until 30.11.2019</s>

Is:

The required date of completion is complete and consistent with the subject of the contract: no later than until 31.12.2019

 

 Change 11:

Customer strikes out points 6 of the Bid Form (attachment 2 to the INQUIRY FOR QUOTATION), it means that it no longer requests: the maximum time to remove the defect or defect during the warranty period and the warranty.

Change 12:

Customer changes the model of the current agreement, ie the Agreement design published in the date: 13/07/2018 named: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf and is replaced by a new one attached to this Package named : : 132 2018 REW2 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami 20181107.pdf

 

Change 13:

Customer in connection with the change of the template of the Agreement, also introduces changes to the TECHNICAL SPECIFICATION (Annex 1)

 

Customer also reminds that the deadline for submission of Offers is set to: November 16, 2018 to 14:00. The offer should be submitted:

•             in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

and

•             in a sealed envelope to the following address:

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oswięcim, Poland

To: Dominik de Mehlem, bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

 

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

 

Attachments:

1. Updated RFQ and Bid form.

2. A new contract template.

3. A new TECHNICAL SPECIFICATION.

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

 

 

Sprostowanie Procedura przetargowa 275/TZ/KG/2018 Titrator

05.11.2018

SPROSTOWANIE

Titrator

 

Prowadzonego w ramach projektu:

 POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

Zamawiający informuje o wprowadzonej zmianie w zapytaniu ofertowym numer 275/TZ/KG/2018 z dnia 24.10.2018r. :

 1. Punkt 3 podpunkt e, otrzymuje brzmienie- „termin ważności oferty – wymagane do 31.12.2018r.”
 2. Załącznik nr 2, Lp. 2 Oferta ważna, otrzymuje brzmienie- „wymagane do 31.12.2018r.”

275/TZ/KG/2018- Titrator- Pytania i odpowiedzi

05.11.2018

Dotyczy postepowania 275/TZ/KG/2018 pt.: "Titrator” w ramach projektu: POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Zamawiający informuje, iż opublikował Pakiet pytań i odpowiedzi.

Przedłużenie terminu dla przetargu numer 275/TZ/KG/2018 Titrator

05.11.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 07.11.2018 do godziny 23:59.

Zapytanie ofertowe 748/2018 - I025/18SDE „Modernizacja instalacji oświetlenia oddziału maszynowego”

28.10.2018

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej wykonania robót elektrycznych w ramach projektu inwestycyjnego pn.:

I025/18SDE „Modernizacja instalacji oświetlenia oddziału maszynowego”

Aby uzyskać załączniki do zapytania ofertowego należy przesłać na adres: elzbieta.kowalowka@sytnhosgroup.com

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 7 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

26.10.2018

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 16.11.2018 do godziny 14.00 - szczegóły w załączniku: 132 2018 Pytania Question i odpowiedzi Reply Pakiet7.pdf The Customer extends the deadline for submitting Offers by: November 16, 2018 to 14:00 details in the attachment: 132 2018 Pytania Question i odpowiedzi Reply Pakiet7.pdf

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 7

 

Oświęcim, dnia 26.10.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 9:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 16.11.2018 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

 

 

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Refers to proceedings: 132 /TZ/ BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

 

Change 9:

The Customer extends the deadline for submitting Offers by: November 16, 2018 to 14:00. The offer should be submitted:

 

 

•             in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

 

and

•             in a sealed envelope to the following address:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oswięcim, Poland

To: Dominik de Mehlem, bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

 

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

Zapytanie ofertowe 275/TZ/KG/2018 Titrator

24.10.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 6 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

12.10.2018

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 6

Oświęcim, dnia 12.10.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 8:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 26.10.2018 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

 

 

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Refers to proceedings: 132 /TZ/ BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

 

Change 8:

The Customer extends the deadline for submitting Offers by: October 26, 2018 to 14:00. The offer should be submitted:

 

•             in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

 

and

•             in a sealed envelope to the following address:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oswięcim, Poland

To: Dominik de Mehlem, bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

 

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

Rozstrzygnięcie przetargu nr 227/TZ/KG/2018- Spektrofotometr UV-VIS

09.10.2018

Oświęcim, 09.10.2018r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”
Spektrofotometr UV-VIS
Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Alchem Grupa sp. z o.o.

© 2017 Synthos. All rights reserved.