Current tenders and Procurement

  • /A

559/2018 ZMIANA 1 Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG

20.07.2018

Zmiana terminów

Szanowni Państwo,

 

Zamawiającym dokonuje zmian w Zapytaniu Ofertowy POBJ 559/2018 pt.: „Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG” w części: 2 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO I PIERWSZE KAMIENIE MILOWE, tj.:

 

 

- spotkania techniczne z oferentami / wizja lokalna :                                                23.07- 3.08.2018

-  ewentualna aktualizacja po spotkaniach załącznika 1 i 2                                      do: 7.08.2018

- złożenie ofert:                                                                                                           do 10.08.2018

- rozmowy techniczno-biznesowe/rewizje ofert/ wybór Wariantu do realizacji             do: 30.08.2018

 

Reszta zapisów bez zmian.

 

Jednocześnie Zmawiający potwierdza, iż już ustalone terminy wizji lokalnych z ujawnionymi oferentami pozostają bez zmian.   

 

Załączniki:

RFQ REW1 Zaprojektuj i wybuduj stacje LNG i dostarczaj gaz WER ost.pdf

Modernizacja węzłów mediów na estakadach SD7 przy ul.3 cz. II

16.07.2018

Szanowni Państwo,

FirmaSynthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Modernizacja węzłów mediów na estakadach SD7 przy ul.3 cz. II"

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 27.07.2018 do godz. 12:00.
Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

W celu otrzymania dokumentacji przetargowej nalezy wysłac maila do:

Elżbieta Kowalówka, tel: + 33 847 25 74; tel. kom: +48 785 902 325, elzbieta.kowalowka@synthosgroup.com

559/2018 Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG

16.07.2018

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG”.

Zapytanie Ofertowe POBJ 559/2018  pt.: Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG.

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Budowa stacji magazynowej oraz regazyfikacji LNG wraz z ewentualną dostawą gazu LNG”.

 

WPROWADZENIE – OPIS I CEL PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie składało się z opcjonalnych wariantów i realizowane będzie formule:

I wariant - Zaprojektuj i wybuduj stacje LNG

II wariant - dostawa gaz LNG.

III wariant - Zaprojektuj i wybuduj stację LNG oraz dostawa gazu LNG 

IV wariant - Dzierżawa stacji LNG wraz z zapewnieniem dostaw gazu. 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO I PIERWSZE KAMIENIE MILOWE:

- spotkania techniczne z oferentami / wizja lokalna :                                                     23-25.07.2018

- aktualizacja po spotkaniach załącznika 1 i 2                                                                   do: 27.07.2018

- złożenie ofert:                                                                                                                       3.08.2018

- rozmowy techniczno-biznesowe/rewizje ofert/ wybór Wariantu do realizacji                       do: 30.08.2018

Termin wizji lokalnej do ustalania z

p. Rapacz Adam kom. +48 609 680 379, e-mail: Adam.Rapacz@synthosgroup.com

lub w razie niedostępności z:

p. Sławomir Przybyłowski  tel.: +48-783 293 986 E. Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

 

Termin realizacji zadania w zakresie:

Pierwszego podania LNG do kotła nr 4                                                 do 30.07.2019

Przekazania do eksploatacji stacji LNG:                                                do 30.08.2019

Termin realizacji zadania w zakresie dostaw gazu LNG:     3 lata od przekazania do eksplantacji stacji LNG plus okres rozruchowy ok. 1 m.-ca wcześniej.

 

OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

sprawy handlowe:

Dominik de Mehlem tel: +48-885 991 879 E. Dominik.deMehlem@synthosgroup.com

sprawy techniczne:

Adam Rapacz tel.: +48-609 680 379 E. Adam.Rapacz@synthosgroup.com

Sławomir Przybyłowski  tel.: +48-783 293 986 E. Slawomir.Przybylowski@synthosgroup.com

 

Szczegóły w załącznikach poniżej.

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 1 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

13.07.2018

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY Refers to proceedings: 132 / TZ / BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project: "Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 13.07.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej w języku polskim podany jest okres gwarancji minimum 24 miesiące w języku angielskim minimum 12 miesięcy. Który jest prawidłowy?  

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Zapytaniem ofertowym należy przyjąć wartość 24 miesiące od daty dostawy (na wszystkie elementy zestawu).

Pytanie 2

Umowa §6

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą dokonywane rozliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w zmodyfikowanym tekście umowy.

Pytanie 3

Umowa §15.10

Czy Zamawiający dopuści, jako decydującą polską wersje językową dla Wykonawcy, który posiada siedzibę firmy w Polsce?  

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

 

W związku z ww. zmianami wycofuje się wzór Umowy opublikowany w dn.: 29.06.2018 o nazwie: 132 2018 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf i zastępuje się go nowym, załączonym do niniejszego Pakietu o nazwie: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

 

Załączniki:

  1. Nowy wzór umowy:

132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

  1. Wykaz zmian we wzorze umowy:

 132 2018 POROWANIE REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

 

Refers to proceedings: 132 / TZ / BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

Question 1

In the technical language in Polish warranty period is given at least 24 months in English at least 12 months. Which is correct?

 

Reply:

The Customer explains that according to the RFQ, the value should be taken 24 months from the date of delivery (for all elements of the set).

 

  Question 2

Agreement §6

Please explain how the settlement will be made.

Reply:

The ordering party presents explanations in the modified text of the contract.

Question 3

Agreement §15.10

Will the Customer allow, as a decisive Polish language version for people who have a company in Poland?

   Reply:

Yes, the Customer allows such a solution

In connection with the above mentioned changes withdraws pattern Agreement published on 29.06.2018  named: 132 2018 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf and replaced it with a new, attached to this package called: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf.

 

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submit to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

Attachments:

1.         A new contract template:

132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

2.          List of changes in the contract template:

132 2018 POROWANIE REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

Rozstrzygnięcie przetargu numer 75/TZ/BW/2018 Pompa próżniowa

13.07.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

59/TZ/DWDD/2018 - Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt -Pytania i odpowiedzi Pakiet 2

12.07.2018

59/TZ/DWDD/2018 -Pakiet 2 Oświęcim, dnia 12.07.2018 r. Dotyczy postępowania: 59/TZ/DWDD/2018 pt.: „Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

59/TZ/DWDD/2018 -Pakiet 2

Oświęcim, dnia 12.07.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 59/TZ/DWDD/2018 pt.: „Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

     PYTANIE 2

Pakiet nr 1  waga precyzyjna o nośności 1000 g , pkt nr 9

Czy zamawiający zaakceptuje zaoferowanie wagi z obudową zewnętrzną z wysokiej jakości, odpornego na chemikalia plastiku.

 

Odpowiedź:

amawiający nie zaakceptuje wagi z obudową wykonaną z plastiku.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

59/TZ/DWDD/2018 - Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt -Pytania i odpowiedzi Pakiet

11.07.2018

59/TZ/DWDD/2018 -Pakiet 1 Oświęcim, dnia 11.07.2018 r. Dotyczy postępowania: 59/TZ/DWDD/2018 pt.: „Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

59/TZ/DWDD/2018 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 11.07.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 59/TZ/DWDD/2018 pt.: „Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

dot. Pakiet nr 1 - waga precyzyjna o nośności ok. 4000 g

pkt. 8 Wbudowane złącze: min. 1x RS232

Czy zamawiający zaakceptuje wagę z wbudowanym złączem USB wyposażoną w przejściówkę USB/RS232 co zapewni transmisję danych przez port RS232 oraz rozszerzy możliwości połączeń

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wagę z wbudowanym złączem USB wyposażoną w przejściówkę USB/RS232 co zapewni transmisję danych przez port RS232

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Rozstrzygnięcie przetargu numer 119/TZ/BW/2018 MODUŁ DOZUJĄCY PRZEPŁYW CIECZY

11.07.2018

„ Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”POIR.02.01.00-00-0127/15-00

121/TZ/BW/2018 SPROSTOWANIE/ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Statywy teleskopowe szt 3 Statyw do przygotowania próbek z mieszadłem

10.07.2018

59/TZ/DWDD/2018 - Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.

06.07.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zgodnych z przeznaczeniem i celem Wag precyzyjnych w Pakietach opisanych poniżej wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami tj.:

Pakiet 1:              Waga precyzyjna o nośności min. 0-1000 g                          – 1 szt.

                             Waga precyzyjna o nośności min. 0-4200 g                          – 3 szt

Pakiet 2:              Waga precyzyjna o nośności min. 0-10000 g                        – 4 szt.

                            Waga precyzyjna o nośności min. 0-60 kg                             – 1 szt.

oraz wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie odpowiedniego Pakietu, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-174. Pakiet 1 dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na parter. Pakiet 2 dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na I piętro.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: prac badawczych nad środkami ochrony roślin.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.                                                                                                                                                                             

Kod CPV:  38311000-8               Nazwa kodu Wagi elektroniczne i akcesoria

Zamawiający wymaga złożenia ofert na każdy Pakiet osobno (czyli maksymalnie na 2 Pakiety powinny być 2 oferty), przy czym dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety:

Pakiet 1:              Waga precyzyjna o nośności min. 0-1000 g                          – 1 szt.

                              Waga precyzyjna o nośności min. 0-4200 g                          – 3 szt

 Pakiet 2:              Waga precyzyjna o nośności min. 0-10000 g                        – 4 szt.

                                Waga precyzyjna o nośności min. 0-60 kg                            – 1 szt.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej oraz złożenia oferty na niepełną część danego pakietu.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail:  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

  • Kwestie techniczne:

p. Rusin Tadeusz, e-mail: Tadeusz.Rusin@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-38-75

 

Ofertę – należy złożyć w terminie

16.07.2018

do godz. 14.00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

Szczegóły w załaczniku: 59 2018 Zapytanie ofertowe Wagi precyzyjne 9 szt.pdf

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna oraz potwierdzenie zgodności oferowanego urządzenia z wymaganiami Zamawianego. 

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3-Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.