Current tenders and Procurement - Synthos S.A.

Current tenders and Procurement

 • /A

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 1 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

13.07.2018

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY Refers to proceedings: 132 / TZ / BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project: "Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 1

Oświęcim, dnia 13.07.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej w języku polskim podany jest okres gwarancji minimum 24 miesiące w języku angielskim minimum 12 miesięcy. Który jest prawidłowy?  

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Zapytaniem ofertowym należy przyjąć wartość 24 miesiące od daty dostawy (na wszystkie elementy zestawu).

Pytanie 2

Umowa §6

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będą dokonywane rozliczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w zmodyfikowanym tekście umowy.

Pytanie 3

Umowa §15.10

Czy Zamawiający dopuści, jako decydującą polską wersje językową dla Wykonawcy, który posiada siedzibę firmy w Polsce?  

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

 

W związku z ww. zmianami wycofuje się wzór Umowy opublikowany w dn.: 29.06.2018 o nazwie: 132 2018 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf i zastępuje się go nowym, załączonym do niniejszego Pakietu o nazwie: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

 

Załączniki:

 1. Nowy wzór umowy:

132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

 1. Wykaz zmian we wzorze umowy:

 132 2018 POROWANIE REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

 

Refers to proceedings: 132 / TZ / BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

Question 1

In the technical language in Polish warranty period is given at least 24 months in English at least 12 months. Which is correct?

 

Reply:

The Customer explains that according to the RFQ, the value should be taken 24 months from the date of delivery (for all elements of the set).

 

  Question 2

Agreement §6

Please explain how the settlement will be made.

Reply:

The ordering party presents explanations in the modified text of the contract.

Question 3

Agreement §15.10

Will the Customer allow, as a decisive Polish language version for people who have a company in Poland?

   Reply:

Yes, the Customer allows such a solution

In connection with the above mentioned changes withdraws pattern Agreement published on 29.06.2018  named: 132 2018 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf and replaced it with a new, attached to this package called: 132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf.

 

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submit to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

Attachments:

1.         A new contract template:

132 2018 REW1 PL ENG Umowa  Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

2.          List of changes in the contract template:

132 2018 POROWANIE REW1 PL ENG Umowa Contract dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami.pdf

132/TZ/BWDM/2018 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi - Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors.

29.06.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. "Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products"

l.dz. nr 132/TZ/BWDM/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi.

 

REQUEST FOR QUOTATION

Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej, zgodnej z przeznaczeniem i celem Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi (dalej również; Urządzenie) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami opisanymi w specyfikacji wymagań użytkownika (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również:

 1. sporządzenie i dostarczenie Layoutu z wyszczególnieniem przyłączy Urządzenia,
 2. testy FAT na produkcie dostarczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO na analogicznym urządzeniu do PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
 3. testy FAT na sucho (bez produktu dostarczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO) na Urządzeniu,
 4. dostawę PRZEDMIOTU UMOWY wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem, rozpakowaniem i montażem u ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, Poland, budynek E-182 parter),
 5. nadzór WYKONAWCY podczas podłączania przez ZAMAWIAJĄCEGO mediów do Urządzenia, 
 6. uruchomieniem Urządzenia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe SAT na produkcie ZAMAWIAJĄCEGO w zakładzie ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, Poland, budynek E-182 parter). 

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in. wykonywania mieszanek testowych.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Description of the subject of the contract

The subject matter of the order is a delivery of a complete Laboratory internal mixer with interlocking rotors, compliant with its intended use (hereinafter also “Device”), along with additional requirements, equipment and documents described in the specification of user requirements (TECHNICAL SPECIFICATION) constituting Appendix no. 1 to this Request for Quotation.

 

The scope of the Subject matter of the order also includes:

 1. preparation and delivery of a Layout specifying the Device connections,
 2. FAT tests on a product provided by the CUSTOMER on the device that is similar to the SUBJECT MATTER OF THE ORDER,
 3. Dry run FAT tests (without the product provided by the CUSTOMER) on the Device,
 4. delivery of the SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT including its unloading and handling, unpacking and assembly at the CUSTOMER (ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, Poland, building E-182 ground floor),
 5. the CONTRACTOR's supervision over the connection of utilities to the Device by the CUSTOMER, 
 6. start-up of the Device, familiarizing the Customer with its operation, SAT acceptance tests on the product of the CUSTOMER in the plant of the CUSTOMER (ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, Poland, building E-182 ground floor). 

The purpose of the subject matter of the order is to enable the CUSTOMER to carry out, among other things, test mixtures on the subject matter of the order.

Technical specification to this request for quotation can be found in Appendix no

 
 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
 
 • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

 • Kwestie techniczne:

Rusin Tadeusz, e-mail: Tadeusz.Rusin@remove-this.synthosgroup.com , tel.: +48 33 847-38-75

 
 1. Ofertę – należy złożyć w terminie
 

31.07.2018

do godz. 14.00

 
 • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 
 • w zamkniętej kopercie na adres:

 

 

 

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 
 1. Persons authorized to contact bidders:
 
 • Commercial matters:

Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

 • Technical issues:

Rusin Tadeusz, e-mail: Tadeusz.Rusin@remove-this.synthosgroup.com , tel.: +48 33 847-38-75

 
 1. The tender must be submitted by   
 

31.07.2018

to 2 p.m.

 
 • in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

and

 
 • in a sealed envelope to the following address:

 

 

 

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oswięcim

To: Dominik de Mehlem,

bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

Szczegóły w załaczniku 132 2018 PL ENG Zapytanie RFQ dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami

Details are in132 2018 PL ENG Zapytanie RFQ dostawa i montaż Lab Mieszarki z rotorami

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.