FR/CZ

FR/CZ

Beschreibung

Weißes EPS, wärmeisolierend, flammhemmend, verringerte Wärmeleitzahl λ, verringerter Pentan-Gehalt (kurze Formgebungszyklen).

  • InSphere 500FR/CZ: 0,5 – 0,9
    InSphere 900FR/CZ: 0,9 – 1,8
    InSphere 1600FR/CZ: 1,8 – 2,2
    InSphere 2000FR/CZ: 2,2 – 3,1