Politika ochrany osobních údajů

§1. Předběžná ustanovení

Společnost Synthos S.A. se sídlem v Oświęcimi respektuje základní právo každého člověka na soukromí. Společnost Synthos klade velký důraz na zajištění důvěrnosti a ochrany osobních údajů, které zpracovává, a vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila, že zpracování těchto údajů probíhá v souladu se zákonem, jakož i dodržováním základních práv a svobod dotčených osob. 

V souvislosti s výše uvedeným, podle čl. 20 odst. 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sjednocený text: věstník zákonů z roku 2017, bod 1219 v platném znění) a podle čl. 173 zákona ze dne 16. července 2004 o Telekomunikačním právu (sjednocený text: V. zák. z roku 2017, pol. 1907 v platném znění), společnost Synthos SA zavádí tuto Politiku ochrany osobních údajů a Souborů Cookies, dále jen “Politika”.

 §2. Informace o zpracování osobních údajů

 1. V průběhu využívání našich stránek může být požádáni o poskytnutí některých Vašich osobních údajů. Budeme požadovat pouze takové údaje, které jsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které budou zpracovány.

 2. Správcem Vašich osobních údajů je Synthos S.A. se sídlem v Oświęcim (32-600), na ul. Chemików 1, zapsaná do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku pod číslem 0000038981, jehož registrační spis uchovává Okresní soud pro Kraków-Śródmieście v Krakově, XII. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, se základním kapitálem ve výši 39 697 500,00 PLN, plně splaceným, DIČ 5490002108, IČ: 070472049, dále jen “Synthos” nebo “Správce”.

 3. Kontakt se Správcem je možný prostřednictvím vyhrazeného kontaktního formuláře umístěného na webové stránce v sekci “Kontakt” Nebo prostřednictvím e-mailové adresy: .

 4. V zájmu zajištění nejvyšších standardů v oblasti ochrany osobních údajů, Správce jmenoval Inspekotra pro Ochranu Osobních Údajů. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a zejména s uplatněním Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů můžete kontaktovat Inspektora společnosti Synthos na adrese: .

§3. Podmínky pro zpracování osobních údajů

 1. Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání jednotlivých služeb našeho webu.
 2. Společnost Synthos zpracovává Vaše údaje v následujících oblastech: názvy společností (v případě OSVČ), jména a příjmení jejich zástupců, jakož i firemní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a další, které uvedete při objednávání v online obchodu, v obsahu dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím jiných formulářů dostupných prostřednictvím webové stránky.
 3. Osobní údaje mohou být shromažďovány v souvislosti s používáním webové stránky za účelem a v rozsahu nezbytném pro:
  1. zadání a zpracování objednávky zadané prostřednictvím internetového obchodu Synthos Direct, a tudíž za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy – tedy podle čl. 6 odst. 1 písm.(b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen “GDPR„);
  2. zapsáním se do seznamu odběratelů Buletinu, což Vám umožňuje přijímat novinky od společnosti Synthos týkající se nejnovějších nabídek, slev a dalších marketingových a informačních materiálů, tzn. za účelem realizovat právně legitimní zájem ve formě přímých marketingových aktivit – neboli podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR;
  3. odpovědí na otázku, zadanou prostřednictvím kontaktního formuláře, tudíž za účelem uplatnění našeho právně legitimního zájmu ve formě komunikace s uživateli webových stránek – neboli na základě čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR;
  4. zjištění, vyšetřování a zajišťovat případných nároků, které vzniknou v souvislosti se službami poskytovanými na webu, tudíž za účelem uplatnění našeho právně legitimního zájmu – neboli podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR.
 4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu: 
  1. v případě zadání a zpracování objednávky v internetovém obchodě Synthos Direct – po dobu nezbytnou pro doručení a realizace objednávky a po tomto období pro účely, po dobu a v rozsahu požadovaném zákonem;
  2. pokud se zapíšete do seznamu odběratelů Buletinu – po dobu trvání poskytování služby Buletin, dokud nebude Váš souhlas s poskytováním této služby elektronicky odvolán, nebo požádáte o vymazání údajů nebo podáte námitku na jejich zpracování a po uplynutí této lhůty pro účely, po dobu a v rozsahu požadovaném zákonem;
  3. v případě udělení odpovědi na otázku, zadanou prostřednictvím kontaktního formuláře – po dobu nezbytnou k odpovědi na otázku položenou prostřednictvím kontaktního formuláře a po uplynutí této lhůty pro účely a na dobu i v rozsahu požadovaném zákonem;
  4. v případě zjištění, vyšetřování a zajišťování případných nároků, které vzniknou v souvislosti se službami poskytovanými na webu – po dobu nezbytnou k jejich zajištění v souladu s obecně platnými ustanoveními zákona.
 5. Pokaždé, když požádáme o osobní údaje, budeme Vás podrobně informovat o podmínkách jejich zpracování společností Synthos.

§4. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo je opravit, odstranit nebo omezit jejich zpracování, právo na přenos údajů a právo na podání námitky proti jejich zpracování. 
 2. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, pokud se zpracování provádí na základě souhlasu se zpracováním údajů, odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, která byla učiněna na základě souhlasu před jeho odvoláním. 
 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost dozornému orgánu (předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů), pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení obecně platného práva.

§5. Ochrana osobních údajů

 1. Společnost Synthos se zavazuje chránit Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména je nezveřejňovat třetím osobám a zpracovávat je pouze pro účely uvedené v této Politice ochrana osobních údajů a souborů “cookies“ inernetové stránky https://www.synthosgroup.com/.
 2. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným zpřístupněním neoprávněným osobám, přejetím neoprávněnými osobami, zničením, ztrátou, poškozením nebo změnou a zpracováním neslučitelnými s ustanoveními obecně platného práva.
 3. Společnost Synthos využívá k ochraně Vašich osobních údajů odpovídající bezpečnostní opatření. Patří sem vnitřní kontroly shromážděných údajů a procesů jejich zpracování, uchovávání a zpracování, jakož i fyzická a IT bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem do systémů, v nichž uchováváme osobní údaje.
 4. Vaše osobní údaje nebudou použity v procesu automatizovaného zpracování, včetně profilování.
 5. Vaše osobní údaje nebudou převedeny na jiné subjekty kromě subjektů poskytujících služby společnosti Synthos, včetně služeb IT – na základě uzavřených pověřovacích smluv nebo veřejným orgánům oprávněným k přístupu k těmto údajům na základě právních ustanovení.  
 6. Vaše osobní údaje nebudou převedeny do třetí země nebo mezinárodní organizace, pokud k tomu výslovně nevydáte svůj souhlas, nebo pokud to nebudou vyžadovat platné zákony.

Politika souborů cookies

§6. Soubory “cookies“ a podmínky pro jejich použití

 1. V souvislosti s používáním těchto stránek jsou shromažďovány soubory “cookies“, které obsahují textový obsah, který může obsahovat osobní údaje ve formě adresy IP počítače a jedinečný identifikátor zařízení uložený v souboru. Tyto soubory nejsou uloženy na serverech společnosti Synthos a data z nich jsou přečteny pouze během návštěvy webových stránek. Více informací o souborech “cookies“ naleznete na webových stránkách https://www.aboutcookies.org/.
 2. Právním základem pro shromažďování vašich údajů přečtených ze souborů “cookies“ je čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, umožňující zpracování osobních údajů k dosažení legitimního účelu správce údajů. 
 3. Mezi výše uvedené oprávněné účely, pro které je implementace údajů čtených z souborů cookie patří:
  1. přizpůsobení stránky individuálním uživatelským nastavením a zapamatování údajů zadaných uživatelem souvisejících s používáním webové stránky, například výběrem jazykové verze stránky; 
  2. provádění statistických analýz týkajících se uživatelů a návštěvníků webových stránek pro účely správce (provozovatele) webových stránek, např. statistiky návštěv webových stránek.
 4. Soubory “cookies“ zpracované společností Synthos budou zahrnovat: 
  1. cookies potřebné pro správné fungování určitých prvků webové stránky a udržování spojení se serverem;  
  2. soubory cookie sloužící k analýze provozu na webu, umožňující měřit efektivitu reklam a přizpůsobit obsah Vašim očekáváním; 
  3. soubory cookie, které si pamatují nastavení stránky (například výběr jazyka, na Vaši žádost). 
 5. Vstupujíc na webové stránky www.synthosgroup.com zůstáváte anonymní, dokud se nerozhodnete jinak. Informace obsažené v protokolech systému (např. IP adresa) používá společnost Synthos pro technické účely týkající se správy našich serverů. Adresy IP se navíc používají ke shromažďování všeobecných, statistických demografických informací, jako je region, z něhož se s námi spojujete.
 6. Informace obsažené v systémových protokolech v souvislosti s obecnými zásadami internetových spojení využívá hostingová společnost, která obsluhuje společnost Synthos pouze pro technické a statistické účely.

§7. Uživatelská práva v souvislosti s používáním souborů cookie na webových stránkách

 1. Společnost Synthos informuje, že většina prohlížečů defaultně umožňuje, aby soubory “cookies“ byly uloženy ve Vašem zařízení. Máte možnost kdykoli změnit konfiguraci prohlížeče, abyste se vyhnuli sbírání souborů “cookies“, nebo smazat soubory “cookies“, které jsou již uloženy ve Vašem zařízení podle pokynů poskytovatele vašeho prohlížeče:
  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  4. Chrome: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 2. Můžete zamezit sbírání souborů “cookies“ výběrem příslušných nastavení prohlížeče, které používáte k připojení k naší webové stránce, jak je popsáno výše, nicméně je třeba mít na paměti, že v takovém případě může být používání všech funkcí webové stránky obtížné nebo nemožné.
 3. Můžete získat přístup k vašim údajům ve sběrovém formátu prostřednictvím analýzy obsahu souborů “cookies“, v obsahu, ve kterém jsou ve vašem počítači, které pak web používá a kdykoli je smazat.
 4. Máte právo požadovat vymazání údajů týkajících se vašich údajů shromážděných společností Synthos, právo podat námitku proti jejich zpracování, jakož i právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro Ochranu Osobních Údajů (dozorčímu orgánu).

§8. Závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této Politiky ochrany osobních údajů a Souborů “cookies“ internetové stránky https://www.synthosgroup.com/, zašlete je prosím na adresu: .