Kvalita, životní prostředí, bezpečnost

 • Integrovaný systém řízení, který funguje ve společnosti Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. je pokračováním systémů budovaných od roku 1993.

  Společnost vlastní certifikát shody s PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 a PN-EN ISO 45001.

  Společnost definovala Politiku integrovaného systému řízení v oblasti zlepšování kvality, životního prostředí a BOZP, která podporuje naplňování Poslání, Vize a Strategie Skupiny Synthos.

 • Environmentální management ve společnosti Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. vyplývá z firemní politiky neustálého snižování dopadu na životní prostředí. Efekt činností byl potvrzen v roce 2001 externím akreditovaným orgánem, kdy společnost obdržela certifikát o shodě fungujícího systému Environmentálního managementu s normou ISO 14001.

  Hlavní koncepce environmentálního managementu je založena na koncentraci sil a zdrojů na předcházení vzniku znečišťujících látek, a to pouze tehdy, pokud je nelze racionálně eliminovat – minimalizovat jejich negativní dopad na životní prostředí prostřednictvím obnovy nebo v případě nutnosti neutralizace. Implementace tohoto konceptu ve společnosti spočívá v nákupu nových technologií, ve kterých jsou uplatněna ekologicky šetrná řešení a v případě stále fungujících starších technologických řešení, investice do ochranných zařízení. Emise do životního prostředí, které nelze eliminovat nebo neutralizovat u zdroje (ve formě splašků nebo některých odpadů), jsou předávány specializovaným externím subjektům. Z hlediska emisí do ovzduší jsou všechny druhy škodlivin minimalizovány do takové míry, aby nepřekračovaly přípustné referenční hodnoty v ovzduší mimo průmyslový areál, na který se rovněž snažíme tento dopad omezit.

  Zdroje znečištění:

  Činnost společnosti Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. je zaměřena na výrobu:

  kaučuků (KER®) a syntetických latexů
  styrenových hmot (Owipian®, Owispol®, XPS)
  vinylových a kopolymerových disperzí (Winacet®, Osakryl®)

  Výše uvedené produkty jsou vyráběny sitím ve čtyřech výrobních zařízení:

  Zařízení na výrobu styrenu a přípravu monomerů,
  Zařízení na výrobu styrenových hmot,
  Zařízení na výrobu polyacetátů a kopolymerů,
  Zařízení na výrobu kaučuků a latexů

  Dalším, pátým výrobním zařízením, je Zařízení na spalování paliva, které zásobuje Společnost energií.

  Základními surovinami používanými ve společnosti jsou etylbenzen, butadien a pentan, chemické procesy jsou založeny v převážné míře na polymeraci. Hlavní znečištění vypouštěná z tohoto výrobního profilu do ovzduší , tzn. styreny nebo alifatické uhlovodíky jsou do značné míry redukovány zařízeními pro katalytické spalování plynů a dalšími ochrannými zařízeními.

  Vliv na vodní prostředí vypouštěním splašků – po předběžném očištění splašků přímo na zařízeních (lapače, neutralizátory atd.) jsou tyto splašky směrovány do městské a průmyslové čistírny odpadních vod, kde jsou dočištěny na úroveň požadovanou právními normami.

  Vzniklý odpad je v závislosti na druhu zasílán oprávněným odběratelům, přičemž v první řadě je tento materiál podroben procesu zhodnocení a teprve nakonec zneškodněn uložením na daný typ skládky.

  Stupeň angažovanosti  společnosti v ochraně životního prostředí dokládají četné proekologické investice realizované s velkou intenzitou již od 90. let:

  V roce 1994 byla uvedena do provozu Městská a průmyslová čistírna odpadních vod, díky které může společnost bez škod vypouštět vyčištěné odpadní vody z technologických a komunálních procesů z města Osvětim a sousedních obcí do řeky Macocha a odtud do řeky Visly. Náklady na vybudování čistírny přesáhly 30 milionů PLN.

  V letech 1997-98 byla ve společnosti Synthos zastavena výroba trichloretylenu, vinylacetátu, karbidu a acetylenu, výroba společnosti  je tak čistší a bezpečnější pro životní prostředí. Spolu se spuštěním nového zařízení na výrobu styrenu byla uzavřena stávající provozovna fungující na bázi starší technologie. Teplárna provozovaná pro potřeby města a společnosti byla vybavena elektrostatickými filtry s účinností 99 %, což znamená výrazné snížení prašnosti vznikající při spalovacím procesu.
  V roce 2007 byla vyloučena výroba chloru na bázi technologie rtuťové elektrolýzy. Tímto způsobem byly eliminovány škodlivé vlivy nebezpečné látky – rtuti.

  V roce 1998 bylo uvedeno do provozu moderní zařízení, které slouží ke katalytickému spalování plynů ze zařízení na výrobu kaučuku (zařízení REGENOX). V současné době je na tomto místě projektován nový, účinnější přídavný spalovač. Jeho uvedení do provozu je naplánováno na první polovinu roku 2013.

  Nová zařízení, která  vznikla v roce 2008, jako je zařízení na výrobu desek z extrudovaného polystyrenu, tzv. XPS, jsou již v projektové fázi technologicky přizpůsobena požadavkům na ochranu životního prostředí. Abychom mohli fungovat, musíme splňovat normy nařízené Směrnicemi EU, které jsou průběžně implementovány do polského práva. Tímto způsobem vzniká moderní, ekologický výrobek.

  Podobný princip realizuje společnost Synthos zahájením dalších investičních aktivit.

  Proekologické činnosti v novodobé historii společnosti:

  1. Modernizace a rozšíření teplárny (1994)
   2. Vznik městské a průmyslové čistírny odpadních vod (1994)
   3. Odstranění nadměrných emisí vinylchloridu, chloru, benzenu, acetylenu, metanolu, vinylacetátu a methylacetátu (1992-98)
   4. Instalace katalytického spalování plynů po vysušení kaučuků REGENOX 1998
   5. Zahájení výměny tlumičů na výstupech vodní páry v tepelné elektrárně (snížení hluku) (2000)
   6. Zahájení výměny hořáků za nízkoemisní v kotlích tepelné elektrárny (2000)
   7. Získání certifikátu o souladu Systému environmentálního managementu s normou ISO 14001 (2001)
   8. Rozšíření sítě piezometrů kontroly kvality půdy a podzemních vod v areálu Společnosti (2002)
   9. Vyřazení společnosti ze “Seznamu 80” (2002) – jako uznání aktivit zaměřených na zlepšení a minimalizaci dopadů na životní prostředí – Modernější, bezpečnější firma
   10. Regulace nakládání s nebezpečnými látkami, tj. azbestem a PCB, a regulovanými látkami (poškozujícími ozonovou vrstvu) (2004) – zavedení dlouhodobých akčních plánů v tomto ohledu; realizace v následujících letech (azbest)
   11. Získání integrovaných povolení IPPC pro 7 výrobních zařízení (2006)
   12. Získání povolení k vypouštění chladicích a dešťových vod do řeky Visly prostřednictvím tzv. „Kaskády“ (leden 2007)
   13. Odstavení ekologicky škodlivého zařízení na výrobu chlóru rtuťovou metodou (2007),
   14. Ukončení platnosti Integrovaného povolení pro zařízení na výrobu chloru – včetně splnění všech podmínek pro toto ukončení provozu uložených Krajským úřadem v Krakově (poslední etapa – demontáž, využití šrotu a zabezpečení objektů proběhla v 1. čtvrtletí roku 2009)
   15. Nové zařízení na výrobu XPS – splňuje přísné zákonné požadavky v oblasti vlivu na životní prostředí již od projektové fáze – 2008, v následujících letech 2010, 2011, 2012, byla zavedena technologická řešení pro výrobu desek XPS ještě bezpečnější pro životní prostředí
   16. Výměna zařízenína snižovánío emisí volných organických sloučenin v odpadních plynech vypouštěných z výroby SBR kaučuku na zařízení s dvojnásobnou účinností. Udržování obsahu VOC na úrovni pod 20 mg/m3, snižování fugitivních emisí – 2013.
   17. Instalace monitorovacího systému kvality chladících a dešťových vod s možností jejich havarijního čerpání do kanalizace chemicky znečištěných vod 2014
   18. Výměna trubicových a plášťových kondenzátorů a pístových kompresorů za bezemisní šroubové kompresory v zařízení na výrobu čpavku, s cílem snížit ztráty a emise čpavku do atmosféry – 2013-2016
   19. Stavba zařízení na snižování emisí volných organických sloučenin v plynech emitovaných při výrobě rozpouštědlového kaučuku SSBR. Snížení obsahu VOC na úroveň pod 20 mg/m3 – 2016.
   20. Výstavba fluidního kotle o výkonu 115 MWt a kapacitě 140 t/h zaměřená na snížení emisí na úroveň NOx (200 mg/m3), SO2 (200 mg/m3) a prachu (10 mg/m3). ) – 2016.
   21. Výstavba zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin za účelem snížení emisí SO2 a NOx na požadované normy 200 mg/m3 – 2016

  Aktuálně nejdůležitějšími dokumenty komplexně definujícími environmentální podmínky pro zařízení fungující ve společnosti Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A. (dříve Synthos Dwory Sp. z o.o.) jsou Integrovaná povolení. Již v roce 2003 byly zahájeny práce na žádostí o jejich vydání. Povolení pro všechna provozní zařízení byla nakonec získána v roce 2006 a v roce 2011 je úřad vydávající povolení (Krajský úřad v Krakově) podrobil periodické analýze vyžadované zákonem. Dodržování zákonných požadavků  i ustanovení jednotlivých Povolení navíc kontroluje Krajská inspekce ochrany životního prostředí, která závod kontroluje nejméně jednou ročně.

  Základním nástrojem dozoru nad dodržováním omezení uvedených v Povoleních i přímo v právních aktech s ohledem na vliv provozu společnosti na životní prostředí je však průběžně prováděná sebekontrola. Společnost definovala řadu interních požadavků na činnosti ovlivňující životní prostředí tak, aby bylo možné splnit externí požadavky. Přímá kontrola jednotlivých složek životního prostředí je prováděna na základě měření prováděných interní environmentální laboratoří z hlediska hlučnosti, znečištění ovzduší a půdy a kvality odpadních vod. Vzniklý odpad je rovněž podroben kvalitativním testům, aby se určil vhodný způsob nakládání s ním. V rámci Společnosti funguje síť stálých imisních měřicích míst, jejichž prostřednictvím se kontroluje vliv společnosti na znečištění ovzduší, a síť piezometrů pro hodnocení možného vlivu na podzemní vody.

 • Systém Řízení Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci

  Ve společnosti Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. funguje Systém Řízení Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci v souladu s požadavky normy PN-N 18001, certifikovaný společností TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Je to jeden z prvků Integrovaného Systému Řízení, který zahrnuje také Řízení kvality a Environmentální management.

  V rámci společnosti funguje organizační složka Vedoucího BOZP, která plní úkoly v oblasti dozoru nad pracovními podmínkami, požární ochranou, bezpečností procesů a plnění zákonných požadavků, tzn. Směrnice “ATEX”, Směrnice “o Strojních zařízeních”.

  Systémový přístup k problematice BOZP nám umožňuje zajistit vysokou úroveň bezpečnosti technologických procesů, ochranu života a zdraví zaměstnanců, což je jeden ze základních cílů společnosti.


  Prevence závažných havárií – bezpečnost procesů

  Vzhledem k množství nebezpečných látek skladovaných v závodě byla společnost zařazena do kategorie závodů s vysokým rizikem výskytu závažné průmyslové havárie (ZDR). Výsledkem kvalifikace do ZDR bylo vypracování dokumentace stanovené „Zákonem o ochraně životního prostředí“, tj.: Program prevence havárií, Bezpečnostní zpráva, Vnitřní operační a záchranný plán.

  Výše uvedené dokumenty obdržely kladné stanovisko Krajského ředitelství hasičského záchranného sboru a Krajského inspektora ochrany životního prostředí.

                           

  Pro případ průmyslové havárie, hašení požáru a minimalizace následků havárie má společnost k dispozici Podnikovou záchrannou službu a Záložní chemické záchranné oddělení, které tvoří zaměstnanci společnosti.

  Informace o vlivu činností na lidské zdraví a životní prostředí – ionizující záření.

  V souladu s čl. 32c odst. 2 zákona o Atomovém právu (Sb. zák. z roku 2019, bod 1792), Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.  informuje, že činnost společnosti související s ozářením ionizujícím zářením, týkající se  zařízení v jejím areálu, které obsahuje radioaktivní zdroj , nemá negativní vliv na lidi a životní prostředí.

  V důsledku prováděných činností nedochází k únikům radioaktivních látek do životního prostředí.

 • Nařízení REACH (1907/2006) je jedním z nejdůležitějších právních aktů Evropské unie, které upravujezásady výroby chemických látek a sm a jejich uvádění na trh . Realizace jeho ustanovení probíhá postupně od 1. června 2007. REACH si klade za cíl zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí,i propagaci alternativních metod hodnocení rizik vytvářených látkami a zajištění volného oběhu látek na vnitřním trhu Evropské unie při současné podpoře konkurenceschopnosti a inovací.

  Ve smyslu Nařízení REACH je Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.  výrobcem, dovozcem a následným uživatelem chemických látek a směsí, i producentem  výrobků. Společnost průběžně realizuje činnosti, které mají za úkol zajistit, aby všechny závazky související s výše uvedenými rolemi byly plněny včas a s péčí řádného hospodáře.

  Před 1. prosincem 2008 Společnost provedla vstupní registraci všech vyráběných a dovážených látek, u kterých to bylo vyžadováno ustanoveními nařízení.

  Před 1. prosincem 2010 Společnost získala rozhodnutí Evropské agentury pro chemické látky o registraci všech látek vyráběných a dovážených společností Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. pro které termín registrace uplynul dne 1. prosince 2010 .

  Kromě toho jsou od 1. prosince 2010 látky dodávané zákazníkům společností Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.  klasifikovány a označeny v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Směsi vyráběné Společností budou klasifikovány a označeny v souladu s výše uvedenými předpisy do 1. června 2015.

  Od 1. prosince 2010 rovněž společnost dodává svým zákazníkům bezpečnostní listy vypracované v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 453/2010.

  Informace o registračních číslech látek zaregistrovaných společností Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., a informace o určeném použití látek a směsí uváděných Společností na trh lze nalézt v bezpečnostních listech, které jsou s výrobky dodávány.

  Další informace na téma REACH lze získat na e-mailové adrese: