Ochrana ŽP - Synthos S.A.

Ochrana životního prostředí

V roce 1991 byl vedením společnosti schválen první ekologický program, jehož hlavním cílem bylo napravit závady z let minulých, uvést společnost do souladu s tehdy nově vznikajícími ekologickými zákony. Ze zákonů pro podnik vyplývá - neškodit. Zájmem společnosti je však i dobrovolně a aktivně prohlubovat spolupráci s regionem a městem Kralupy n. Vlt., spolupodílet se na tvorbě prostředí v tom nejširším slova smyslu tak, aby se zaměstnanci a obyvatelé regionu cítili skutečně jako doma. Prostředkem k neustálelému zlepšování je environmenální politika SYNTHOS Kralupy a.s. a systém environmentálního managementu (tzv. EMS), který byl ve společnosti zaváděn postupně od roku 1996. Ten zaručuje, že v každé činnosti a chování uvnitř i vně společnosti je zohledněna i problematika ochrany životního prostředí. Systém je plně zaveden a ověřen certifikačním auditem podle ISO 14 001 nezávislou firmou Lloyd's Register Quality Assurance od února 1999 a opět recertifikován vždy po třech letech v letech 2002, 2005, 2008, 2011 a 2014. Podstatné zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí lze posoudit z environmentální zprávy. Zlepšování je logickým vyústěním ekologických dobrovolných aktivit, ke kterým se podnik přihlásil v roce 1995 v hnutí Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care. V roce 2014 naše společnost již poosmé obhájila své výsledky v tomto programu tak, že i nadále je SYNTHOS Kralupy a.s. oprávněn nosit a užívat ocenění a logo celosvětového programu Responsible Care.Odpovědnost mnohdy svazuje. Vědomí odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém pracujeme, žijeme (a tím i ovlivňujeme), nás však musí naopak povzbuzovat, abychom nezůstali lhostejní, jen pouhými diváky, či jen ve vleku povinností. Úsilí o trvalé vylepšování stavu životního prostředí a bezpečnosti práce se stalo trvalou součástí práce nejen managementu, ale všech pracovníků společnosti.


Responsible Care