Bezpečnostní politika - Synthos S.A.

Vedení SYNTHOS Kralupy a.s., si je vědomo odpovědnosti za bezpečnost zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku, informací a obyvatelstva v okolí společnosti. Zajištění bezpečnosti musí být respektováno při všech činnostech všemi osobami na území společnosti a zároveň se vyhlašuje nesmiřitelnost s vědomým porušováním platných předpisů. 

 

Vedení společnosti k prosazení bezpečnostní politiky stanovuje tyto zásady

 

1. Soulad se zákony na bezpečnost a ochranu zaměstnanců, majetku a informací

dodržovat soulad s platnými zákony a nařízeními na ochranu zdraví zaměstnanců, ochranu pracovního prostředí, majetku a informací, kterým společnost podléhá nebo se k nim přihlásila a tento soulad trvale udržovat, sledovat a ověřovat

2. Prevence a systémový přístup k úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví 

průběžně identifikovat a přehodnocovat zdroje a příčiny rizik vyplývajících z prováděných činností, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, pracovní a životní prostředí a majetek

důsledně dodržovat a kontrolovat požadavky bezpečnosti práce, ochrany zdraví zaměstnanců a ochrany pracovního prostředí, ochrany majetku a informací 
systematicky zabraňovat vzniku nehod a havárií, minimalizovat případné negativní dopady na zaměstnance a pracovní prostředí, přijímat a soustavně rozvíjet preventivní opatření 
uplatňovat hlediska BOZP již při projektování nových technologií a všech na ně vázaných činností, výrobků, procesů, pracovišť apod. 

3. Otevřený přístup k řešení otázek bezpečnosti

komunikovat a spolupracovat s širokým okolím a s příslušnými subjekty, které mohou být dotčeny činností společnosti a poskytovat nezbytné informace o příslušných zdrojích rizik a rizicích a o možnostech, jak se před nimi chránit.

4. Výchova zaměstnanců

vymezit úkoly péče o bezpečnost práce pro všechny útvary a zaměstnance společnosti jako trvalou součást své každodenní práce 
vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance, aby prováděli své činnosti bezpečně a odpovědným způsobem

 

 

Prevence havárií