Historie firmy 1995 - Synthos S.A.

Historie firmy 1995

  • /A

1995 - 2005

 


Změna byla také provedena ve vlastnické struktuře Firmy.
Z národního podniku se přetvořila do jednoosobové Státní společnosti, jejíž akcie byly v roce 1995 převedené do Národního investičního fondu č. X (NFI Foksal). V situaci zesilující tržní konkurenci, privatizace firmy způsobila lepší přizpůsobení se novým hospodářským podmínkám.

 1996-2005

Je obdobím definování a realizace strategie rozvoje Dworów S.A.

Zmodernizování podléhaly  používané technologie a instalace ve snaze o omezení spotřeby surovin, energie a zvýšení úrovně kvality výrobků a dalšího omezení účinků výrobních procesů na životní prostředí. Z těchto důvodů byly trvale vyřazeny z výroby: karbid, acetylen a jeho sloučeniny, detergenty, dosavadní instalace styrenu a suspenzní polystyren.

Počínaje rokem 1996 Dwory S.A. získala firma další certifikáty ISO 9002 na svoje výrobky. Vykonaný proces recertifikace v roce 1999 potvrdil shodu procedur s evropskými normami, a tím také nejvyšší kvalitu výrobků.

V širokém měřítku se začal investiční proces, který v letech 1996-1999 pohltil více než 460 mln zlotých, pocházejících z úvěrů i vlastních prostředků. Díky tomu v letech 1997-1999 byly sukcesivně modernizované výrobní linie latexového a kaučukového zboží, odevzdané k používání nové instalace pro výrobu polystyrenu k zpěňování (Owipian®) v důsledku čeho výrobní kapacita vzrostla do 65 tis. t/rok, moderní instalace vytvářející styren (100 tis. t/rok) zbudovaná při účasti technologie firmy Lummus, pro ekologické instalace Regenox, očisťující obsahující styren odplynění ze sušiček kaučuku a výrobní linka blokového polystyrenu (Owispol®), pracující na licenční technologii FINA a vytvářející 50 tis. t/rok kvalitativně nového výrobku širokého použití. Změny v obchodní nabídce jsou odrazem strategie rozvoje firmy, jejímž základem je koncentrace výroby v třech skupinách výrobků: kaučucích a latexech, polystyrenech a vinylových disperzích.

 


Soustředění se na základní činnosti vyžadovalo vykonání hluboké restrukturalizace společnosti, z níž bylo dodnes vyděleno15 nových subjektů, především sektoru služeb, anebo zabývajícími se výrobou sortimentu, který výrazně neovlivňuje firmy. Proces restrukturalizace způsobil významnou racionalizaci zaměstnání, které se v roku 2000 snížilo na úroveň cca 2400 pracovníků. Konec 90-tých let je také procesem reorientace společnosti z trhu výrobce na trh zákazníka.

 

Z tohoto důvodu byly zreorganizované obchodní služby, od základu vytvořené služby marketingové, osamostatnil se  export výrobků, trvá proces výstavby moderního obrazu Dworów S.A. Tvrdé ekonomické reálie  eliminovaly z procesu výroby další ztrátové sortimenty mj. trichloretylen, aldehyd octový, chlorid a octan vinylu.Nyní dosahované výsledky potvrzují úspěšnost strategie založené na rozvoji vybraných výrobků, a proces zdokonalování firmy trvá i nadále.

 


Jsou zjednodušované organizační struktury, snižované náklady. Trvají práce nad zavedením Komplexního řízení kvalityu TQM a systémem finančního controllingu a také Systému řízení životního prostředí dle normy ISO 14001. Roste export, který dosahuje již cca 37% hodnoty prodeje.

 

V roce 55. výročí existence je firma Chemiczna Dwory S.A. podnikem schopným konkurovat jiným firmám na tuzemském a zahraničním trhu. Realizuje precizně určenou strategii rozvoje na léta 1998-2002. Změna na tržní orientaca byla a nadále bude hlavním cílem restrukturalizace ve firmě. A to lépe umožní uspokojování rozdílných potřeb zákazníků a další rozvoj v následujících letech.