Etika a oznamování nekalých praktik - Synthos S.A.

Etika a oznamování nekalých praktik

  • /A

Vize, mise firmy

Strategickým cílem Synthos je zbudování, rychlé nerozsáhlé (lean) a zkoncentrované hospodářské organizace s důležitou pozicí na světovém trhu, umožňující získání a udržení pozice jednoho z leaderů inovace v surovinových odvětvích pro výrobu pneumatik, tepelně izolačních hmot, surovin pro stavební chemii a přípravky na ochranu rostlin, v konsekvenci zajišťujíc konkurenční převahu založenou na technologii a know-how, a tím dlouhodobý a stabilní růst hodnoty firmy a satisfakci jejich akcionářů.

Jedním z našich nejdůležitějších cílů je zajistit, aby činnost naší organizace byla v plném souladu s platnými zákony, předcházet a bojovat proti všem nesrovnalostem, které souvisejí s její činností, pečovat o zájmy Společnosti a Skupiny, a to bez ohledu na to, zda tyto povinnosti vyplývají z domácí nebo evropské legislativy či interních procedur Společnosti, a také budovat v organizaci kulturu odpovědnosti a regulovat proces oznamování a šetření nahlášených nesrovnalostí.

Z tohoto důvodu jsme připravili oznamovací systém, který je zcela anonymní.

 Heslo do platformy: SYNTHOS

 

Prověříme každý případ!

  

Směrnice o hlášení nedostatků

 

ETICKÝ KODEX GK SYNTHOS

 

V GK SYNTHOS věříme, že základním principem naší činnosti je vzít osobní odpovědnost za své činy. Naše činy odrážejí nejvyšší standardy poctivosti, loajálnosti, solidnosti, péče a odpovědnosti za druhé. Naše práce je prováděna v souladu s platnými předpisy a tímto Etickým kodexem.

 

Jsme přesvědčeni, že striktní dodržování námi uznávaných etických zásad, je pro nás nejdůležitějším závazkem vůči naším zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům, a umožňuje nám vůči nim vytváření důvěryhodnost. Nedodržení tohoto kodexu, je považováno za porušení povinností vůči zúčastněným stranám, proto vynakládáme veškeré úsilí ve všech našich přijatých nápravných opatřeních.

Naší zaměstnanci jsou povinni neprodleně oznámit veškerá porušení vnitřních předpisů nebo případné trestné činnosti, svým nadřízeným nebo Etické komisi, povinně neprodleně projednat každou žádost a přijmout nebo iniciovat nápravná opatření vůči nahlášenému případu porušení.

 

 

V naší firmě fungují příslušné dokumenty detailně popisující postupy, které je třeba dodržet v případě nastalých konkrétních situací.
Tyto dokumenty jsou k dispozici pro všechny naše zaměstnance. Pokud mají zaměstnanci dotazy nebo pochyby, mohou se obrátit na svého nadřízeného.

Vztahy na pracovišti

Bezpečnost a ochrana zdraví při prací

 

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců na pracovišti s ohledem na charakter naší činnosti, je pro nás předmětem nejvyšší priority. Proto Synthos přikládá velkou důležitost dodržování bezpečnostních pravidel BOZP všemi svými zaměstnanci, v tom zejména zákaz plnění svých povinností pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Naše závazky se týkají péče o bezpečnost našich zákazníků a všech uživatelů našich výrobků.

Antidiskriminační zásady

Zavazujeme se k dodržování stávajících mezinárodních norem ohledně lidských práv a stejného zacházení se všemi zaměstnanci. Za nepřijatelné v naší práci, považujeme diskriminační jednání s ohledem na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, národnost nebo etnický původ našich zaměstnanců. Všechny druhy obtěžování jsou nepřijatelné a jejich důsledkem je disciplinární řízení.

Zásady rovného zacházení se zaměstnanci

Všichni naši zaměstnanci jsou zaměstnávání a povyšováni na základě svých individuálních schopností a dosažených profesních výsledků a je s nimi zacházeno stejně a s úctou. Zavazujeme se zajistit stálý rozvoj našich zaměstnanců a rozšíření jejích kompetencí a schopností potřebných k lepšímu plnění svých povinností. Loajalitu našich zaměstnanců zakládáme na uspokojivých a vhodných podmínkách zaměstnání.

Udržování pracoviště

Snažíme se zajistit komfortní a příznivé pracovní podmínky. Všichni zaměstnanci musí dbát o pořádek a klid na pracovišti, a také jsou povinní se zdržet jakéhokoli jednání, které by mohlo narušit práci spolupracovníků.

Ochrana životního prostředí

Vzhledem k povaze a vlastnostem nabízených výrobků, GK Synthos dodržuje všechna pravidla a standardy ochrany životního prostředí prostřednictvím snížení negativních dopadů na životní prostředí a racionálního využívání přírodních zdrojů v celém hodnotovém řetězci. Působíme v souladu se správním rozhodnutím, které určují podmínky pro využívání přírodních zdrojů. Provedením velkých změn ve výrobě a pracovní organizaci, jsme vyvinuli Efektivní integrovaný systém řízení. S ohledem na zachování ekologických požadavků provádíme stálou kontrolu vlivu chemické výroby na stav životního prostředí, které obklopuje Firmu. Neustále se snažíme zlepšovat naše postupy a činnosti, jejichž cílem je zvýšit účinnost v této oblasti. Aktivně stimulujeme naše zaměstnance, aby podporovali naše úsilí.

 

Místní společenství

GK SYNTHOS je firma, která je otevřená a příznivá prostředí. Naše aktivity jsou založeny na principu poctivosti, respektu a zodpovědnosti, což je důvod, proč chceme stavět a udržovat trvalé vztahy s našim bezprostředním okolím.  Podporování místní iniciativy a rozvoje místních společenství považujeme za svou povinnost a privilegium.

Konflikty zájmů

Ke střetům zájmů dochází, pokud zaměstnanec používá svůj post v GK SYNTHOS k dosažení soukromých materiálních výhod, nebo nemateriálních výhod, nebo pokud osobní zájmy zaměstnance jsou v rozporu s jeho úředními povinnostmi či zájmy Firmy. Naši zaměstnanci jsou povinni vyhnout se jakékoli činnosti nebo vztahů, které jsou v rozporu se zájmy Skupiny. Situace, které by mohly vést ke skutečnému nebo údajnému střetu zájmů, musí být oznámeny nebo konzultovat s nadřízenými nebo Etickou komisí.   Vynakládáme zvláštní úsilí, k uplatňování principů nezávislosti v náborových procesech, a také v systému odměňování a povyšování zaměstnanců. Na zaměstnávání a povyšování nesmí mít vliv relace (zároveň osobní nebo obchodní povahy) kandidáta/zaměstnance s ostatními osobami zaměstnanými ve firmě.

Ochrana informací a osobních údajů, sociální sítě

Naše firma respektuje právo na soukromí svých zaměstnanců a zákazníků nebo dodavatelů - jejich osobních údajů a dalších informací soukromé povahy.  Osobní údaje jsou zpracovávány ve firmě v souladu s přijatými normami a právními předpisy.  Chráníme naše důvěrné informace a informace naších kontrahentů s vynaložením nejvyššího úsilí. Naši Zaměstnanci využívající sociální sítě, se musí při umísťování informací zdržet uvádění jakýchkoliv informací a materiálů týkajících se konkrétních projektů, kterých se účastní nebo kterých se účastnili. 

Využití důvěrných informací v investičních rozhodnutích

Neseme odpovědnost za ochranu důvěrných informací, které dostáváme, vytváříme nebo registrujeme v souvislosti s naší prací. Zavazujeme se nepoužívat žádné relevantní informace Firmy v zájmu dosažení osobního zisku, nebo zisku třetích stran. Relevantními informacemi jsou veškeré informace, které skrze potenciálního investora mohou být považovány za důležité v rozhodování o investici. 

Využívání majetku firmy

Věříme, že naše Firma je naším společným blahem, proto se zavazujeme k činnostem, které vedou k ochraně duševního vlastnictví, včetně našich patentů a know-how, ochranných známek, materiálů a výrobků, na které se vztahují autorská práva, a také veškerého materiálního majetku Společnosti a jejich racionálního použití výhradně pro podnikatelské účely, související s působením Společnosti. Zavazujeme se k disponování a používání majetku Firmy řádným způsobem, a také k jeho nakládání v souladu se zásadami péče, úcty, poctivosti, loajálnosti a solidnosti.  Veškeré činnosti spojené s krádeží, podvodem, defraudací nebo zpronevěrou majetku Firmy jsou nepřijatelné - a to jak ve vztahu k firemním a právním regulacím.

Vztahy s dodavateli a subdodavateli

Věříme, že budování dlouhodobých vztahů s našimi dodavateli na základě nejvyšších etických norem je zásadní z hlediska rozvoje firmy a budování dobrého jména naší značky. GK SYNTHOS respektuje hodnoty, kterými se řídí jeho obchodní partneři. Zároveň jako Společnost očekáváme od našich dodavatelů a subdodavatelů, že budou jednat v souladu s právními předpisy a ustanoveními tohoto Etického kodexu.

 

 

Kromě toho, v průběhu výběru dodavatelů a během navazování kontaktů se řídíme transparentním a objektivním vyhodnocením nabídek na základě konkurenceschopnosti navrhovaných cen výrobků a služeb, jejich kvality a pověsti dodavatele. Ve výběrovém řízení se vyhýbáme upřednostňování, a také neakceptujeme žádný střet zájmů. Všem dodavatelům - stávajícím a potenciálním, zajišťujeme rovný přístup k informacím o soutěžích a výběrových řízeních, aniž bychom některou ze zúčastněných stran upřednostňovali.

Poctivá konkurence

Základem podnikání naší Firmy je poctivá konkurence na všech trzích, kde působí. Všichni zaměstnanci jsou povinni postupovat v souladu se všemi platnými antimonopolními a konkurenční předpisy, které ve světě platí. V GK SYNTHOS nejsou tolerovány žádné dohody nebo ujednání mezi stávajícími či potenciálními konkurenty za účelem stanovení nebo kontrolování cen, nebo bojkotování určitých dodavatelů nebo zákazníků, nebo omezení výroby nebo prodeje produktových řad.

Protikorupční politika

V GK SYNTHOS jsou všechna obchodní rozhodnutí prováděná se zachováním poctivostí a správnosti, s přihlédnutím k objektivním kritérium podnikání.

 

Přijímání darů od dodavatelů

Aby se předešlo situacím možné korupce zaměstnanci Firmy jsou povinni jednat v souladu s přijatými standardy - nesmí přijímat dary, pozvánky, různé formy zábavy nebo jiné výhody kromě přijetí obecně přijatelných drobných darů, které tvoří reklamní materiály kontrahenta, s malou materiální hodnotou, nepřesahující 100 PLN. Všechny dary, bez ohledu na hodnotu, které nesplňují tyto kritéria budou vráceny odesílateli.

Zaměstnanci, kteří obdrží dar, jsou povinní vždy informovat své nadřízené. Ve Firmě se zabraňuje účast na setkáních/akcích mimo obchodních aktivit, sponzorovaných dodavateli, nebo přijímání darů značné materiální hodnoty, které by nás zavazovaly k zajištění našim obchodním partnerům preferenčního zacházení ze strany naší firmy.

Dávání darů vnějším subjektům

Respektujeme přijatou protikorupční politiku naších kontrahentů. Nepředkládáme návrhy a nenabízíme dary, které by měly za následek vynucování preferenčního zacházení ze strany naších obchodních partnerů, v tom zejména nepředáváme dary, provize nebo jiné nepatřičné platby představitelům státních úřadů, představitelům veřejné služby a jiným zúčastněným stranám za účelem uplatňování svého obchodního vlivu. Pokud naši kontrahenti odrazují nebo zabraňují svým zaměstnancům přijímat dary, pozvání na zábavné akce, nebo jiné formy darů, zaměstnanci Společnosti musí respektovat tuto politiku.

Finanční dokumentace

Veškeré transakce prováděné našimi zaměstnanci jsou plně zdokumentovány a zaznamenány v účetních záznamech. Věnujeme zvláštní pozornost správě skutečných zjištění a provádění správných zápisů v příslušné dokumentaci.  Veškerý kapitál a majetek Firmy udržujeme výhradně v legálních a vhodných cílech. Naše zprávy, dokumenty nebo účetní závěrky předložené příslušným orgánům nebo publikované ve veřejných zprávách jsou připravovány v souladu se stávajícími standardy výkaznictví a s náležitou péčí, tzn. jsou řádné, srozumitelné a vyhotovené v termínu.