Aktuální výběrová řízení a oznámení - Synthos S.A.

Aktuální výběrová řízení a oznámení

 • /A

Poptávka na realizaci stavebních činností pro investiční akci "Stavební úpravy a přístavby" (SO 118 - Ústřední sklad)

16.08.2021

Předmětem poptávky je realizace stavebních činností v rámci investiční akce „Stavební úpravy a přístavby (SO 118 – Ústřední sklad)“ v rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 této poptávky.

Předmět poptávky zahrnuje dodávku materiálů, provedení stavebních úprav v prostoru stávajícího objektu č. 118 a provedení dvou nových přístaveb na jižní části objektu, tj. vzorkovací místnosti a nakládací rampy. V rámci akce je nutné provést:

 • bourací a demontážní práce a nové stavební úpravy v objektu č. 118,
 • realizaci přístavby vzorkovací místnosti,
 • realizaci přístavby nakládací rampy,
 • zpracovaní dokumentace PTD (Prohlášení o jakosti a kompletnosti dokončeného díla, prohlášení o shodě či certifikáty na použité materiály, doklady na namontovaná požárně bezpečnostní zařízení, revizní zprávy atd.),
 • likvidaci odpadů.

Termín pro podání nabídky je 16.08.2021.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Martin Tachecí
Strategický nákupčí
Oddělení technických nákupů a služeb
Tel.     +420 315 713 037
Mob. +420 736 527 226
Fax     +420 315 713 883
E-mail: martin.tacheci@synthosgroup.com

SYNTHOS S.A. (organizační složka)
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Czech Republic

Revizní technik bez omezení napětí v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B)

28.07.2021

Předmětem poptávky je zajištění revizních činností bez omezení napětí na zařízeních v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B), které jsou uvedené v příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí této poptávky.

Revizní technik musí mít osvědčení bez omezení napětí v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B).

Termín pro podání nabídek nejpozději do 28.07.2021 do 12 hodin.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Michal Janál
Strategický nákupčí
Oddělení technického nákupu a služeb

Tel.    +420 315 713 248
Mob. +420 734 422 348
E-mail: michal.janal@synthosgroup.com

Návrh a dodávka elektrických pohonů k armaturám, vč. jejich montáže a elektrického připojení

09.07.2021

Předmětem poptávky je doplnění 8ks elektrických pohonů ke stávajícím ručně ovládaným armaturám na potrubí vystripovaných par formou dodávky „na klíč“ v níže popsaném rozsahu, dále specifikovaném Přílohou č. 1 této poptávky, zahrnující zejména:

 • návrh vhodných el. pohonů, případně dalších potřebných součástí, nutných pro jejich montáž na stávající, dosud pouze ručně ovládané armatury a to dle požadavků specifikovaných v příloze č.1.;
 • zpracování realizační projektové dokumentace pro elektrické připojení pohonů armatur (nová výzbroj do stávajících rozvaděčů, kabelová propojení, místní ovládání);
 • montáž elektrických pohonů na armatury, el. připojení, nastavení koncových poloh, kompletní vyzkoušení, předání díla;
 • Vystavení výchozí revizní zprávy elektro, stanovisko TIČR.
 1. V průběhu realizace akce bude Zhotovitel předkládat pravidelná hlášení v dohodnutých cyklech, která budou obsahovat aktualizovaný harmonogram, souhrn provedených činností za minulé období, předpokládané činnosti pro nadcházející období a informace o nastalých i předpokládaných problémech.
 2. Nabídka bude zahrnovat veškeré potřebné činnosti v souladu s body 2.1 a 2.2 včetně zpoplatněných vstupů a vjezdů dle Přílohy č. 7.

Termín pro podání nabídek nejpozději do 09.07.2021 do 12 hodin.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Michal Janál
Strategický nákupčí
Oddělení technického nákupu a služeb

Tel.    +420 315 713 248
Mob. +420 734 422 348
E-mail: michal.janal@synthosgroup.com

Instalace čerpadel odpadní vody na pozice 1382-P61B a 1493-P61B

30.06.2021

Předmětem poptávky je instalace čerpadel odpadní vody na pozice 1382-P61B a 1493-P61B v níže popsaném rozsahu, dále specifikovaném Přílohou č. 1 této poptávky, zahrnující zejména:

 • Zpracování projektové dokumentace v potřebném rozsahu ve všech profesích a to převážně formou revize stávající dokumentace
 • podrobnou specifikaci všech zařízení, jejich jednotlivých komponentů, montážního materiálu atd.
 • případnou aktualizaci Protokolu o určení vnějších vlivů
 • dodávku veškerých zařízení, kromě dodávky čerpadel, která je protiplněním objednatele, vyplývajících z požadavků této poptávky a dodavatelem zpracované projektové dokumentace
 • demontáže původních zařízení vč. kabeláží, bourací práce a likvidace odpadu a nepotřebného materiálu
 • montáž nových zařízení, vč. potřebných stavebních úprav
 • individuální vyzkoušení dodaných zařízení vč. jejich funkčních návazností na stávající zařízení
 • komplexní vyzkoušení formou 72-hod testu
 • vystavení potřebných dokladů, výchozích revizí, stanoviska TIČR atd.
 • vyhotovení a předání PTD

Veškeré popsané činnosti se týkají všech dotčených profesí, tj. zejména profesí stavebních, strojních, elektro, MaR a ASŘTP.

Termín pro podání nabídek nejpozději do 30.06.2021 do 12 hodin.

V případě zájmu kontaktujte:

Ing. Michal Janál
Strategický nákupčí
Oddělení technického nákupu a služeb

Tel.    +420 315 713 248
Mob. +420 734 422 348
E-mail: michal.janal@synthosgroup.com