Bieżące ogłoszenia i przetargi

Bieżące ogłoszenia i przetargi

 • Zapytanie ofertowe nr 1026/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Budowa nowego RTO – wykonanie robót branży elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 29.10.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1073/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  “Wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz prac w branży budowlanej, mechanicznej, AKP i elektrycznej”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 03.11.2021 do godz. 12:00.

 • Zapytanie ofertowe nr 1116/2021

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej metody/technologii odzysku azotu w silosach na Wydziale Owipianu I w obiekcie C-110 w ramach zadania inwestycyjnego pn. ” Recyrkulacja azotu w silosach ”

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, to prosimy o kontakt e-mail:

  Termin składania ofert: do dnia 19.11.2021 do godz. 12:00.

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Włączenia technologiczne i przekładki” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)”

  Zapytanie obejmuje: 24 punkty wpięć w istniejącą instalację wraz z dostawą niezbędnych materiałów (m.in. rury, armatury, uszczelki połączenia złączno-rozłączne) oraz przełożeniem około 1000m kabli. Włączenia pozwolą na rozbudowę instalacji w trzecim kwartale 2022 r.

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy: 

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  budynek E-119, II piętro, p.16

  Termin składania ofert: do dnia 13.12.2021 r. do godz. 09:00

   

  Załącznik:

  Wzór umowy NDA

  PL_NDA_InVento_II

 • Dotyczy: Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)

  Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna – z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

  ogłasza przetarg na:

  Zadanie: P3001 – „Prace budowlane”

  które jest częścią Inwestycji budowy drugiej linii do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, XEPS (dalej „INSTALACJA” lub INVENTO II”).

   

  W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania:

  – Wszelkich prac związanych z organizacją placu budowy,

  – Fundamentu dla silosu/zbiornika regranulatu 75 m3,

  – Estakady dla infrastruktury do transportu surowca (regranulatu),

  – Stanowiska rozładunku big bagów,

  – W obiekcie E-92 w ramach prac adaptacyjnych:

  1. drenaże, uzupełnienia posadki
  2. przeniesienie istniejącego słupa podestu pierwszej linii InVento,
  3. przebudowę ściany działowej,
  4. zabudowę okna i większej bramy wjazdowej do obiektu wraz z poszerzeniem wjazdu, związanego ze zmianą stolarki okiennej i drzwiowej – wykonanie/uzupełnienie obudowy elewacji wg wymagań branży HVAC,
  5. adaptację Systemu Sygnalizacji Pożarowej,
  6. powiększenie otworu w stropie pod zabudowę zbiornika w ciągu linii pakowania (wieża pakowania).

  – Stalowych podestów technologicznych i obsługowych w budynku E-92 wraz z posadowieniem ich konstrukcji, z uwzględnieniem schodów, drabin, balustrad, bortnic, krat pomostowych oraz blach pomostowych,

  – Budowę pomieszczenia pomp próżniowych poziom +4,35 m wraz z posadowieniem ich na konstrukcji, wyposażenie pomieszczenia w belkę remontową wraz z wciągnikiem (pomieszczenie wyposażone w obudowę dźwiękochłonną),

  – Wykonanie zadaszenia/izolacji z nachyleniem i odwodnieniem nad pomieszczeniem sterowni,

  – Wykonanie i przystosowanie otworów w elewacjach (wraz z ich uszczelnieniem) dla przenośnika oraz dla instalacji przechodzącej do budynku z estakady,

  – Wykonanie fundamentów (lub konstrukcji stalowych) pod filtry workowe,

  – Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

  Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zadania, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Umowy wraz z załącznikami.

  Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności (dalej NDA) znajdującej się w załączeniu. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona tylko tym podmiotom, które podpiszą NDA. Podpisanie NDA umożliwi Państwu udział we wszystkich postępowaniach na realizację zadań, które będą publikowanie w ramach Inwestycji.

  Jeśli Państwo są zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o podpisanie umowy o zachowaniu poufności przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i przesłanie na adres mailowy:

  lub w przypadku podpisania wersji papierowej, przesłania dwóch oryginałów na adres:

  Synthos S.A.

  ul. Chemików 1,

  32-600 Oświęcim,

  Michał Domasik,

  budynek E-119, II piętro, p.16

   

  Termin składania ofert: do dnia 20.01.2022 r. do godz. 09:00.

  Załącznik:

  Wzór umowy NDA

  PL_NDA_InVento II

 • Szanowni Państwo,

  Firma FTF Columbus sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru 0000262167, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, NIP: 9591753864, kapitał zakładowy: 50 490 000,00 zł (w całości wpłacony), ogłasza przetarg na:

  „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla: Grupy FTF Columbus”

  zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

  Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 28.01.2021 do godz. 12:00. Państwa oferta powinna być zgodna z instrukcjami podanymi w zapytaniu ofertowym.

  Uczestnicy będą poinformowani o wyniku przetargu i ze zwycięzcą zostaną zawarte umowy. Prosimy o informację, jeśli Państwa firma jest/nie jest zainteresowana udziałem w przetargu.

  Potwierdzanie udziału w przetargu należy wysłać najpóźniej do 19.01.2022 do godz. 13:00 jako odpowiedź na maila.

  SIWZ