Rozbudowa CBR - Strona 3 z 5 - Synthos S.A.

Rozbudowa CBR - Strona 3 z 5

  • /A

PD 0676-016 Dostawa oraz wykonanie prac branży elektryki i automatyki - Wybór wykonawcy

29.12.2016

Oświęcim, dnia 29.12.2016 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-016 pt.: „Dostawa oraz wykonanie prac branży elektryki i automatyki”w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:Firma Inżynierska EnCo Sp. Jawna, K. Kufel, J. Synowiec, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1/E-56, NIP: 549-18-89-591

 

           

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 378/TZ/MB/2016

22.12.2016

„Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”POIR.02.01.00-00-0127/15-00

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe nr 410/TZ/MB/2016

22.12.2016

„Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych. POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PD0676-017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

19.12.2016

PD0676-017                         

 

                                                                                       

Oświęcim, dnia 19 grudnia 2016  

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

ZAPROSZENIE

 do złożenia oferty cenowej na kompleksowe wykonanie robót branży technologicznej, w tym do wykonanie i montaż rurociągów, montaż urządzeń, armatury i aparatury pomiarowej, wykonanie izolacji, identyfikacja rurociągów i aparatów oraz do dostarczenie urządzeń i materiałów, wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych i prób rurociągów oraz na rozruchu instalacji.

 

 

DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ                                                                                                                                       

 

Przedmiotem zamówienia jestkompleksowe wykonanie robót branży technologicznej, w tym do wykonanie i montażu rurociągów, montażu urządzeń, armatury i aparatury pomiarowej, wykonanie izolacji, identyfikacja rurociągów i aparatów oraz do dostarczenie urządzeń i materiałów, wykonanie niezbędnych prób funkcjonalnych i prób rurociągów oraz rozruchu instalacji jak określono w załączniku „b”.

 

Zakres usług Dostawcy – załącznik „b” obejmuje:

               - dostawy i wykonanie prac branży technologicznej wg. dokumentacji PD0676-P

                                     

               Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

               Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

              

CPV:       45231000-5        45300000-0        51000000-9

 

Aby otrzymać kompletną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik „b” oraz Harmonogram prac stanowiący załącznik 9 do Umowy, należy podpisać umowę o zachowaniu poufności dołączoną do Zapytania Ofertowego będącą załącznikiem „a”. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres:dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com oraz pawel.z(małpa)abindustry(kropka)com.

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Dominik deMehlem

Synthos S.A.

Budynek E-119 II piętro, pok. 19

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

 

 

1.    Strony zaangażowane w postępowanie ofertowe:

Zamawiający:      Synthos S.A.

                              ul. Chemików 1 

                              32-600 Oświęcim

 

Podmiot upoważniony do prowadzenia negocjacji handlowych w imieniu Zamawiającego:

                              AB Industry S.A.

                              ul. Wojska Polskiego 7, Macierzysz

                              05-850 Ożarów Mazowiecki

 

2.    Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

3.    Ofertę należy składać z załączonym formularzem (załącznik „c”). Oferta powinna zawierać m.in.:

a)      pełną nazwę oferenta,

b)      adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz aktualny odpis z KRS,

c)      dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,

d)      informacje techniczne o oferowanych urządzeniach,

e)      wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty wg Kryteriów oceny zawartych w punkcie 12 niniejszego zaproszenia tj.:

a.      cenę netto, która powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji Technicznej Ponadto oferent zapewnia transport DDP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji, lub DAP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji (wg Incoterms 2010) wraz z rozładunkiem, wniesieniem do pomieszczeń JCI, przeglądy gwarancyjne, montaż w miejscu posadowienia, nadzory i próby odbiorowe,

b.      referencje,

c.       informację o posiadaniu wdrożonego lub niewdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem,

f)       Oferta powinna zawierać składniki ceny kosztorysowej, które będą miały zastosowanie do rozliczania ewentualnych robót dodatkowych:

R  - ……….…zł

Kp - ………..zł

Z - ……….….zł

Wartość roboczogodziny z narzutami  ……………………… zł

g)      okres gwarancji (minimum 24 miesiące z możliwością przedłużenia licząc od daty podpisania

protokołu odbioru końcowego),

h)      termin zakończenia prac branży technologii do 31.03.2017

i)       termin ważności oferty (minimum 60 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego),

j)       warunki płatności - 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego,

k)      oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie

prawnym w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 

4.      Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

·        Kwestie handlowe:

Wojciech Szwed, e-mail: wojciech.sz@abindustry.com, kom. +48 501 441 965

Dominik deMehlem, e-mail: dominik.demehlem@synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 26 82, kom. +48 885 991 879

 

·        Kwestie techniczne:

Paweł Zawadziński, e-mail: pawel.z@abindustry.com, kom. +48 506 474 130

Jakub Lewczuk, e-mail: jakub.lewczuk@abindustry.com, kom. +48 506 474 393

 

5.      Ofertę należy złożyć w terminie 4.01.2017 do godziny 23.59

·        na adres e-mail:

pawel.z@abindustry.com

dominik.demehlem@synthosgroup.com

oraz

·        w zamkniętej kopercie na adres:                  AB Industry S.A.

                                                                          al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

                                                                          24-110 Puławy

                                                                          Paweł Zawadziński

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr PD0676-017"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.

 

6.      Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub  osobami  upoważnionymi  do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

·        uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

·        posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

·        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

·        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

7.      Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

8.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez

podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

 

9.      Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.

 

10.   Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent.

 

11.   Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

12.   Kryteria oceny ofert:

·        Cena – 84,5 %                                                

·        Referencje - 5 %

·        Termin realizacji - 10 %

·        Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem - 0,5 %                                         

 

Sposób obliczania kryteriów:

a)      „Cena” – składnik A, będzie liczony wg następującego wzoru:

składnik A = (Anaj/Ao) x 84,5 gdzie:

składnik A – liczba punktów przyznana ofercie,

Anaj – najniższa cena spośród ofert,

Ao – cena podana w ofercie dla której obliczany jest wynik.

b)      „Referencje” – składnik B.

Dostawca otrzyma następujące punkty za przedstawienie referencji, dotyczących podobnych zrealizowanych prac:

Przedstawienie 2 lub więcej referencji – 5 punktów,

Przedstawienie 1 referencji – 2,5 punkta,

Nie przedstawienie referencji – 0 punktów.

c)      „Termin realizacji” – składnik C, będzie liczony wg następującego wzoru:

składnik C = (Cnaj/Co) x 10 gdzie:

składnik C – liczba punktów przyznana ofercie,

Cnaj – najkrótszy czas w tygodniach potrzebny na realizację projektu, spośród ofert spełniających wymagania,

Co – czas w tygodniach potrzebny na realizację projektu, wg. oferty dla której obliczany jest wynik.

d)       „Wdrożony System Zarządzania Środowiskiem” – składnik D.

Dostawca otrzyma następujące punkty za posiadanie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskiem:

Wdrożone ISO 14001:2015 – 0,5 punktów,

Wdrożone ISO 14001:2005 – 0,25 punktów,

Brak wdrożonego systemu ISO 14001:2015  lub 2005 – 0 punktów.

 

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy z najniższą ceną.

Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach (A+B+C+D), uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 

13.   Pytania i Odpowiedzi, Wnioski wykonawcy o zmiany lub dopuszczenia:

Zamawiający informuje, iż wykonawcy na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia. Pytania, Wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na w/w adresy email w terminie przynajmniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem składania ofert.  

 

14.   Zmiany umowy:

Zleceniodawca  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  umowy  zawartej  z podmiotem  wybranym  w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:

·        uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,

·        obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,

·        zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,

·        udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji

·        otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany

·        udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

·        udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:

o   z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

o   wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

 

Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej poprzez e-mail:

do Paweł Zawadziński, e-mail: pawel.z(małpa)abindustry(kropka)com , kom. +48 506 474 130

oraz do Dominik deMehlem, e-mail: dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com , tel.: +48 33 847 26 82, kom. +48 885 991 879

 

Załączniki: 

załącznik a – Umowa o zachowaniu poufności

- załącznik b – Dokumentacja PD0676-P; udostępniany tylko Oferentom, którzy podpisali Umowę o zachowaniu poufności

- załącznik c – Warunki handlowe

- załącznik d – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

- załącznik e – Umowa

PD 0676-016 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY AUTOMATYKI I ELEKTRYKI - Wnioski wykonawców Pakiet1

16.12.2016

Oświęcim, dnia 16.12.2016 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-016 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY AUTOMATYKI I ELEKTRYKI” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/ zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Wniosek 1

W związku z bardzo napiętym grafikiem zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 27.12.2016.

 

Wniosek 2

Zwracam się z zapytaniem do Państwa o możliwość wydłużenia terminu złożenia oferty o jeden, dwa dni.

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wnioski.  

 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 

PD0676-007 DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY PARY CZYSTEJ zostało anulowane.

16.12.2016

Oświęcim, dnia 16.12.2016 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-007 pt.: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY PARY CZYSTEJ” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

  

Anulowanie postępowania ofertowego


Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr PD 0676-007 z dnia 28.09.2016r. pt.: DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY PARY CZYSTEJ zostało anulowane.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

PD0676-014 DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY PARY CZYSTEJ -WYBÓR WYKONAWCY

16.12.2016

Oświęcim, dnia 16.12.2016 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-014 pt.: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY PARY CZYSTEJ” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:ROFARM s.c. Agnieszka Gołygowska-Skublewska, Tomasz Skublewski, ul. Głęboka 29, 20-612 Lublin, NIP: 7122329420.

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD 0676-013 DOSTAWA ZAWORÓW MEMBRANOWYCH I GRZYBKOWYCH - Wybór dostawcy

07.12.2016

Dotyczy postępowania: PD 0676-013 pt.: „DOSTAWA ZAWORÓW MEMBRANOWYCH I GRZYBKOWYCH” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: Neumo Polska Sp. z o.o. , 96-100 Skierniewice, Strobów 2 D, NIP 836-15-27-589.

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD 0676-012 DOSTAWA I URUCHOMIENIE ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH - Wybór dostawcy

07.12.2016

Dotyczy postępowania: PD 0676-012 pt.: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE ZBIORNIKÓW BUFOROWYCH” w

ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: GraSon Maciej Grabiński, ul. Lipowa 57, 11-042 Jonkowo, NIP 7392850078.

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

DOSTAWA ZAWORÓW MEMBRANOWYCH I GRZYBKOWYCH PD 0676-013 WYBÓR DOSTAWCY

07.12.2016

Oświęcim, dnia 06.12.2016 r.

Dotyczy postępowania: PD 0676-013 pt.: „DOSTAWA ZAWORÓW MEMBRANOWYCH I GRZYBKOWYCH” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: Neumo Polska Sp. z o.o. , 96-100 Skierniewice, Strobów 2 D, NIP 836-15-27-589.

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com