Rozbudowa CBR - Strona 2 z 5 - Synthos S.A.

Rozbudowa CBR - Strona 2 z 5

  • /A

PD0676-011 ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H - WYBÓR WYKONAWCY

14.03.2017

Oświęcim, dnia 14.03.2017 r.

14.03.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-011 pt.: „ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H”w

ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

 Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: Marchesini Group Polska Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, NIP 123-13-05-421.

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

120/TZ/DM/2017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ - Pytania i odpowiedzi PAKIET1

14.03.2017

Pakiet 1

Oświęcim, dnia 14.03.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: POBJ 120/TZ/DM/2017 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1

Specyfikacja techniczna Pkt 4,4 „Należy zainstalować panel operatorski o przekątnej ekranu 10 - 12”, który da możliwość zintegrowanej obsługi i wizualizacji wszystkich urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu.”

Co należy rozumieć pod pojęciem „wszystkich urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu“ czy odnosi się to do urządzeń objętych dostawą, czy jeszcze innych bliżej niesprecyzowanych?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż chodzi o wszystkie urządzenia będących przedmiotem dostawy wchodzących w skład tej części instalacji wytwarzania, magazynowania i dystrybucji, czyli:

a) stacji produkcji wody oczyszczonej drugiego stopnia (RO lub EDI);

b) układu magazynowania i dystrybucji (bez pętli dystrybucyjnej i punktów poboru), na który będą się składać: zbiornik magazynowy, pompa obiegowa, zawory, AKP, filtry, lampa UV, wymiennik ciepła.

 

Pytanie 2

W zakresie przedmiotu zamówienia uwzględniono walidację, natomiast w Specyfikacji technicznej w pkt 6. w zakresie dokumentacji walidacyjnej umieszczono odniesienia do walidacji PQ.  Zgodnie z wymaganiami cGMP (annex 2: Validation of water systems for pharmaceutical use) proces PQ jest trzyetapowy i trwa ponad rok. Czy inwestor oczekuje przeprowadzenia kilkunastomiesięcznej walidacji PQ i kilku tygodniowych codziennych badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody z całego systemu od dostawcy? W jakim zakresie miałoby się to odbywać? Proszę o weryfikację tych wymagań i ograniczenie walidacji do standardowego zakresu wykonywanego przez dostawców systemów tj. IQ i OQ.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 6 nie oczekujemy od Dostawcy wykonania Kwalifikacji Procesowej PQ. Oczekujemy planu walidacji. Ponadto oczekujemy  wykonania (napisania) procedury Kwalifikacji Procesowej (PQ) oraz sporządzenia (napisania) protokołów Kwalifikacji Procesowej (PQ). Na podstawie procedury oraz protokołów Użytkownik wykona kwalifikacje procesową we własnym zakresie.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

120/TZ/DM/2017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ

08.03.2017

 POBJ 120/TZ/DM/2017

 

  

Oświęcim, dnia 8 marca 2017       

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

ZAPROSZENIE

 do złożenia oferty cenowej na dostarczenie, montaż, uruchomienie oraz walidacja instalacji produkującej wodę oczyszczoną zgodne z wymogami zawartym w Farmakopei Europejskiej.

 

  DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ


Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonania Instalacji wody oczyszczonej (dalej: PW) na podstawie Załącznika nr.1 tj. m.in.:

a.            dostarczenie: materiałów i urządzań wraz z instrukcja obsługi i kadrami urządzeń oraz dokumentacji powykonawczej,

b.            montaż, uruchomienie, walidacja, wykonanie prób funkcjonalnych i pomiarowych  oraz rozruch mechanicznym i technologicznym dostarczonych urządzeń oraz całej instalacji,

w sposób zapewniający uzyskanie celu tj.: uzyskaniu na wyjściu z układu generacji PW oraz w każdym punkcie pętli dystrybucyjnej minimalnych parametrów PW, które są zgodne z wymogami zawartym w Farmakopei Europejskiej, tj. m.in.:

 

Parametr jakościowy

 

Wymogi wg Ph.Eur.

Przewodność elektryczna właściwa

 

≤ 4,3 µS / cm (20oC)

TOC

 

≤ 500 µg/ dm3

Azotany

 

≤ 0,2 mg/dm3

Metale ciężkie

 

≤ 0,1 mg/dm3

Ogólna liczba bakterii

 

≤ 100 CFU / 1 ml

 

i która posłuży produkcji farmaceutycznej. 

 

Prace wykonywane będą na warunkach techniczno-handlowych określonych w niniejszym Zaproszeniu wraz z załącznikami (specyfikacja techniczna i wzór umowy wraz z złącznikami).

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następować w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14.

 

Zakres Wykonawcy – załącznik „a” obejmuje:

               -  opis techniczny instalacji wytwarzania, magazynowania i dystrybucji wody oczyszczonej

·         załącznik nr 1: Schemat pomieszczeń

·         załącznik nr 2: Urządzenia początkowe (istniejący układ) stacji PW

·         załącznik nr 3: Schemat P&ID układu wytwarzania i dystrybucji wody PW

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: określa Oferent zgodnie z kryterium ocen z zastrzeżeniem, iż realizacja (odbiór końcowy) nie może odbyć się później niż w dn.: 31.07.2017r. tj. ok. 16 tygodni od daty podpisania umowy/listu intencyjnego. 

PD0676-011 ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H - PYTANIA I ODPOWIEDZI PAKIET 9

24.02.2017

Oświęcim, dnia 24.02.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD0676-011  pt.:  „ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 14:

Zeszłego roku firmy XYZ i Synthos przyjęły obustronnie zaakceptowaną umowę NDA do przetargu na xyz, zgodną z załączonym wzorem.
Prosimy o zgodę na jego dopuszczenie do tego przetargu.
 

Odpowiedź 14:

Zamawiającym nie wyraża zgody wnioskową zmianę. 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświęcim, date 24 February 2017

 

INVITATION TO TENDER FOR: PD0676-011:  PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H. "Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative

chemical products"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

Question 14:

In the last year the company XYZ and Synthos accepted mutually approved an NDA to tender xyz, according to the attached model.

Please accept to admission it to the tender.

Answer 14:

The Customer don’t agree the proposed change.

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

PD0676-011 ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H - PYTANIA I ODPOWIEDZI PAKIET 7

09.02.2017

Oświęcim, dnia 09.02.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD0676-011  pt.:  „ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

 

Zmiana 10

Zamawiający zmienia termin dostawy urządzenia określony w punkcie 3.f Zaproszenia do złożenia ofert, w związku z tym punkt 3.f otrzymuje brzmienie: „f) termin dostawy materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na teren Zamawiającego nastąpi do dnia 31.03.2018

 

Było:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu (załącznik „c”). Oferta powinna zawierać m.in.:

a)       pełną nazwę oferenta,

b)       adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz aktualny odpis z KRS,

c)        dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,

d)       informacje techniczne o oferowanych urządzeniach, w odniesieniu do załącznika „a” i „a2”, (do uzupełnienia plik excel),

e)       wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty wg Kryteriów oceny zawartych w punkcie 13 niniejszego zaproszenia tj.:

a.       cenę netto, która powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do rozruchu i do właściwejeksploatacji oraz elementy wymienione w Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załączniki „a” i „a2”. Ponadto oferent zapewnia transport DDP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji,lub DAP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji (wg Incoterms 2010),  przeglądy gwarancyjne, montaż na budowie w miejscu posadowienia, nadzory i próby odbiorowe oraz opcjonalnie z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń JCI

b.       informacje o spełnieniu lub nie Wymagań opcjonalnych,

c.        informację o rozładunku i wniesieniu urządzenia do pomieszczenia na terenie Zamawiającego,

d.       informacje niezbędne do określenia zapotrzebowania na gaz w Nl/h, przy wydajności ampułek 6000 szt./h,

f)        termin dostawy materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na teren Zamawiającego nastąpi do dnia  30.10.2017,

g)       okres gwarancji (minimum 24 miesiące z możliwością przedłużenia licząc od daty podpisania

protokołu odbioru końcowego),

h)       termin ważności oferty (minimum 60 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego),

i)         kod taryfy celnej (CN),

j)         warunki płatności - 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego,

k)       oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie

prawnym w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 

Jest:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu (załącznik „c”). Oferta powinna zawierać m.in.:

l)         pełną nazwę oferenta,

m)     adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz aktualny odpis z KRS,

n)       dane adresowe (telefon, email) osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,

o)       informacje techniczne o oferowanych urządzeniach, w odniesieniu do załącznika „a” i „a2”, (do uzupełnienia plik excel),

p)       wszystkie niezbędne dane umożliwiające Zamawiającemu ocenę Oferty wg Kryteriów oceny zawartych w punkcie 13 niniejszego zaproszenia tj.:

a.       cenę netto, która powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do rozruchu i do właściwejeksploatacji oraz elementy wymienione w Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załączniki „a” i „a2”. Ponadto oferent zapewnia transport DDP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji,lub DAP Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji (wg Incoterms 2010),  przeglądy gwarancyjne, montaż na budowie w miejscu posadowienia, nadzory i próby odbiorowe oraz opcjonalnie z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń JCI

b.       informacje o spełnieniu lub nie Wymagań opcjonalnych,

c.        informację o rozładunku i wniesieniu urządzenia do pomieszczenia na terenie Zamawiającego,

d.       informacje niezbędne do określenia zapotrzebowania na gaz w Nl/h, przy wydajności ampułek 6000 szt./h,

q)       termin dostawy materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na teren Zamawiającego nastąpi do dnia 31.03.2018,

r)        okres gwarancji (minimum 24 miesiące z możliwością przedłużenia licząc od daty podpisania

protokołu odbioru końcowego),

s)        termin ważności oferty (minimum 60 dni od daty otrzymania oferty przez Zamawiającego),

t)        kod taryfy celnej (CN),

u)       warunki płatności - 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego,

v)       oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie

prawnym w imieniu oferenta. Podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.

 

Zmiana 11

W związku ze zmiana nr. 10 Zamawiający uaktualnia Załącznik „c” do Zaproszenia w punkcie 7.
 

Było:
 

7

Termin dostawy materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na teren Zamawiającego nastąpi do dnia  30.10.2017

 (wypełnić)

  

 

Jest:

 

7

Termin dostawy materiałów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy na teren Zamawiającego nastąpi do dnia  31.03.2018

(wypełnić)

  

 

Zmiana 12

W związku z w/w zmianą oraz zmianami wprowadzonymi przez Pakiet 6 - po NDA, Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 

 

Ofertę należy złożyć w terminie 6.03.2017 do godziny 23.59

• na adres e-mail: pawel.z@abindustry.com, dominik.demehlem@synthosgroup.com 

oraz

• w zamkniętej kopercie na adres:         AB Industry S.A.,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr PD0676-011"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

W związku z ww. zmianami wycofuje się Zaproszenie do złożenia oferty opublikowane w dn.: 10.01.2017 o nazwie: PD0676-011-Zaproszenie_do_zlozenia_oferty i zastępuje się je nowym, załączonym do niniejszego Pakietu o nazwie: PD0676-011-Zaproszenie_do_zlozenia_oferty REW1

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

 

 

Załączniki:

 

  1. PD0676-011-Zaproszenie_do_zlozenia_oferty REW1

Oświęcim, date 09 February 2017

 

INVITATION TO TENDER FOR: PD0676-011:  PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H. "Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative

chemical products"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

 

 

Change 10:

Purchaser changes the date of delivery of the equipment specified in section 3.f invitations to tender in connection with this point 3.f replaced by the following: "f) the materials necessary for performance of the Object of Contract at the Contracting Authority's site shall be delivered by 03.31.2018"

 

Was:

The tender is to be submitted according to the attached form (appendix "c"). The tender shall contain the following:

a)  full name of tenderer,

b)  tenderer's address or headquarters, telephone number, NIP (Taxpayer ID No.) and current copy of data from

the National Court Register,

c)  contact information (telephone, e-mail) of person designated for contact with the Contracting Authority,

d)  technical information about offered equipment, in reference to appendix "a", (excel file to be filled out),

e)  all  data  indispensable  for  the  Contracting  Authority  to  evaluate  the  Tender  according  to  the  Evaluation

Criteria contained in section 12 of this invitation, i.e.: 

a.  net price, which shall contain all elements required for start-up and proper operation as well as the

elements  listed  in  the  Specification  of  user's  requirements  constituting  appendix  "a"  and  “a2”.

Furthermore,  the  tenderer  provides  DDP  or  DAP  transport  to  Kraków,  Jagiellońskie  Centrum Innowacji (according to Incoterms 2010), guarantee inspections, assembly at the site, monitoring and acceptance tests optionally with unloading and transport to the installation site at JCI,

b.  information on fulfillment of optional Requirements or lack thereof,

c.  information  concerning  unloading  and  transport  of  the  machine  to  the  Contracting  Authority's installation site,

d.  information required for determining demand for gas in Nl/h, with a ampoule output of 6000 pcs/h,

f)  the materials necessary for performance of the Object of Contract at the Contracting Authority's site shall be delivered by 30/10/2017,

g)  guarantee period (minimum 24 months with possibility of extension, counted from the signing date of the final acceptance certificate),

h)  tender's period of validity (minimum 60 days from the date of tender receipt by the Contracting Authority),

i)  customs tariff code (CN),

j)  terms of payment - 30 days after the Contracting Authority receives an invoice,

k)  the tender must be signed by the person or persons legally authorized to represent the tenderer. The signature must be legible or described by name stamps.

 

Is:

The tender is to be submitted according to the attached form (appendix "c"). The tender shall contain the following:

a)  full name of tenderer,

b)  tenderer's address or headquarters, telephone number, NIP (Taxpayer ID No.) and current copy of data from

the National Court Register,

c)  contact information (telephone, e-mail) of person designated for contact with the Contracting Authority,

d)  technical information about offered equipment, in reference to appendix "a", (excel file to be filled out),

e)  all  data  indispensable  for  the  Contracting  Authority  to  evaluate  the  Tender  according  to  the  Evaluation

Criteria contained in section 12 of this invitation, i.e.: 

a.  net price, which shall contain all elements required for start-up and proper operation as well as the

elements  listed  in  the  Specification  of  user's  requirements  constituting  appendix  "a"  and  “a2”.

Furthermore,  the  tenderer  provides  DDP  or  DAP  transport  to  Kraków,  Jagiellońskie  Centrum Innowacji (according to Incoterms 2010), guarantee inspections, assembly at the site, monitoring and acceptance tests optionally with unloading and transport to the installation site at JCI,

b.  information on fulfillment of optional Requirements or lack thereof,

c.  information  concerning  unloading  and  transport  of  the  machine  to  the  Contracting  Authority's installation site,

d.  information required for determining demand for gas in Nl/h, with a ampoule output of 6000 pcs/h,

f)  the materials necessary for performance of the Object of Contract at the Contracting Authority's site shall be delivered by 31/03/2018,

g)  guarantee period (minimum 24 months with possibility of extension, counted from the signing date of the final acceptance certificate),

h)  tender's period of validity (minimum 60 days from the date of tender receipt by the Contracting Authority),

i)  customs tariff code (CN),

j)  terms of payment - 30 days after the Contracting Authority receives an invoice,

k)  the tender must be signed by the person or persons legally authorized to represent the tenderer. The signature must be legible or described by name stamps.

 

 

Change 11:

Due to the change No. 10 Employer updates the Appendix "c" in step 7 to Invitations

Was:
 

7

Deadline for delivery of materials necessary for the execution of the contract on site will take place on 30.10.2017

 

  

 

Is:
 

7

Deadline for delivery of materials necessary for the execution of the contract on site will take place on 31.03.2017

 

  

 

Change 12:

Due to above changes, Customer extends the deadline for submission:

 

Tender is to be submitted by 6/03/2017, by 11:59 P.M.

·         to the e-mail address:pawel.z@abindustry.com , dominik.demehlem@synthosgroup.com

and

·         in a sealed envelope to the address:           AB Industry S.A.

                                                                       al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

                                                                       24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

with the annotation: "Invitation to tender no. PD0676-011" along with the annotation "tender – do not open"

 

In connection with the above mentioned changes withdraws Invitation to tender published at: 10/01/2017 named: PD0676-011-Invitation_to_tender_EN and replaced by a new, attached to this package called: PD0676-011-Invitation_to_tender_EN REW1

 

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

Appendix:

  1. PD0676-011-Invitation_to_tender_EN REW1

PD0676-011 ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H - PYTANIA I ODPOWIEDZI PAKIET 5

06.02.2017

PD0676-011_Pakiet 5

Dotyczy postępowania: PD0676-011 pt.: „ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H” w ramach projektu:"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 7

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia:

Ofertę należy złożyć w terminie 17.02.2017 do godziny 23.59

• na adres e-mail: pawel.z@abindustry.com, dominik.demehlem@synthosgroup.com

oraz

• w zamkniętej kopercie na adres: AB Industry S.A.,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr PD0676-014"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION TO TENDER FOR: PD0676-011: PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H. "Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers /clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

Change 7:

Customer extends the deadline for submission:

Tender is to be submitted by 17/02/2017, by 11:59 P.M.

• to the e-mail address: pawel.z@abindustry.com , dominik.demehlem@synthosgroup.com

and

• in a sealed envelope to the address: AB Industry S.A.

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

with the annotation: "Invitation to tender no. PD0676-001" along with the annotation "tender – do not open"

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are and integral part of the documentation procedure.

PD0676-017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ - WYBÓR WYKONAWCY 2

30.01.2017

Oświęcim, dnia 30.01.2017r.

Dotyczy postępowania: PD 0676-017 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania działając na podstawie pkt. 6.5.2.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wybrał ofertę firmy: GESTAR AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Leszek Marczak z siedzibą: ul. Wacława GRALEWSKIEGO 5-7, 20-457 LUBLIN NIP713-101-87-02

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert.

PD0676-017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ - WYBÓR WYKONAWCY

23.01.2017

Oświęcim, dnia 23.01.2017r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-017 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:Welding Installations Projects Sp. z o.o., Rakszawa 348, 37-111 Rakszawa, Nip: 815-180-02-92.

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD0676-011 ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H

10.01.2017

PD0676-011 

 

                                           

   Oświęcim, dnia 10 stycznia 2017  

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 "Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative chemical products"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:

 INVITATION TO TENDER FOR:

 

ZAKUP/WYTWORZENIE, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ I URUCHOMIENIE LINII ROZLEWNICZEJ O WYDAJNOŚCI MIN. 6000 SZT/H
PURCHASE/MANUFACTURING, DELIVERY, ASSEMBLY AND START-UP OF A FILLING LINE WITH A MIN. OUTPUT OF 6000 PCS./H

Przedmiotem zamówienia jest zakup/wytworzenie, dostawa oraz montaż i uruchomienie linii rozlewniczej wg Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik „a” od 1 do 3 niniejszego Zaproszenia, będącej częścią półtechnicznej instalacji badawczo – rozwojowej w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie.

 

Zakres usług Dostawcy obejmuje wykonawstwo, dostawę, i próby odbiorowe.

 

              Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

              Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

CPV:       33000000-0

The subject of the order is the purchase/manufacturing, delivery, assembly and start-up of a filling line according to the Specification of user's requirements constituting appendix "a", 1 to 3 to this Invitation, being a part of the semi-technical research and development system at Jagiellońskie Centrum Innowacji in Kraków.

The scope of the Supplier's services covers manufacturing, delivery and acceptance tests.

             Partial tenders may not be submitted.

              Variant tenders may not be submitted.       

 

 

CPV:       33000000-0

Aby otrzymać kompletną specyfikację techniczną stanowiącą załącznik „a” od 1 do 3, należy podpisać umowę o zachowaniu poufności dołączoną do Zapytania Ofertowego będącą załącznikiem „b”. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com oraz pawel.z(małpa)abindustry(kropka)com.

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Dominik deMehlem

Synthos S.A.

Budynek E-119 II piętro, pok. 19

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim 

 

1.In order to receive a complete technical specification constitute Appendix "a" 1 to 3, tenderer must sign non-disclosure agreementappendix “b”.Signed and scanned non-disclosure agreement should be sent to:dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com and pawel.z(małpa)abindustry(kropka)com.

Two copies of signed non-disclosure agreement should be sent to:

Dominik deMehlem

Synthos S.A.

Budynek E-119 II piętro, pok. 19

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

PD0676-017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ - Pytania i odpowiedzi Pakiet 3

30.12.2016

Opublikowano Pytania i odpowiedzi w trzech pakietach. Dwa pakiety są udostępniane tylko ujawnionym Oferentom, którzy podpisali Umowę o poufności. Jeden pakiet został ogłoszony na poniższej stronie.

Oświęcim, dnia 30.12.2016 r.

 

Dotyczy  postępowania:  PD  0676-017  pt.:  „DOSTAWA  ORAZ WYKONANIE PRAC BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pyt. 14

Zwracamy się z przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 17 stycznia, ponieważ nasi dostawcy urządzeń i materiałów zadeklarowali dostarczenie swoich ofert najprędzej w drugim tygodniu roku 2017.

 

Pyt. 15

W związku z ogłoszonym postępowaniu przetargowym “ PD/0676-017 “wnoszę prośbę o przesunięcie terminu składania ofert do 06/01/2017 .

 

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert.

 

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com