Rozbudowa CBR - Synthos S.A.

Rozbudowa CBR

  • /A

PD0676-015 DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU - Wybór wykonawcy

04.08.2017

Dotyczy postępowania: PD 0676-015 pt.: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU” wramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

Oświęcim, dnia 04.08.2016 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-015 pt.: „DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: P.H.U. PNEUMA, Szczytnik n/Kaczawą nr. 17, 59-216 Kunice, NIP 6911469354

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD0676-15 DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU

11.07.2017

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"POIR.02.01.00-00-0127/15-00 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP:DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU
 

PD0676-015

 

  

Oświęcim, dnia 11 lipca 2017       

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP:
 

  DOSTAWA I URUCHOMIENIE WYTWORNICY TLENU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie wytwornicy tlenu wg. Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik „a” niniejszego zaproszenia, będącej częścią półtechnicznej instalacji badawczo-rozwojowej w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie.

Zakres usług Dostawcy obejmuje wykonawstwo, dostawę, rozładunek, montaż w miejscu dostawy, uruchomienie i próby odbiorowe.

               Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

               Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.              

CPV:       42980000-9

Kompletna dokumentacja znajduje się w poniższych załącznikach. 

PD0676-019 DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ - Wybór wykonawcy

21.04.2017

Oświęcim, dnia 21.04.2017 r.

Dotyczy postępowania: PD 0676-019 pt.: „DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ” w

ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, NIP 583-27-05-185 w zakresie dostawy chłodziarki laboratoryjnej oraz ofertę firmy: FROST Tomasz Jankowski, ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki, NIP 527-01-00-493 w zakresie dostawy zamrażarki laboratoryjnej.

 

Oferty obejmują wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD0676-20 DOSTAWA WAG I DRUKARKI Wybór wykonawcy

21.04.2017

Oświęcim, dnia 21.04.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD 0676-020 pt.: „DOSTAWA WAG I DRUKARKI” w

ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy: Radwag Wagi Elektroniczne, ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków, NIP 796-000-03-27.

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania ofert oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

PD0676-20 DOSTAWA WAG I DRUKARKI Pytania i odpowiedzi PAKIET1

28.03.2017

Oświęcim, dnia 28.03.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD0676-020  pt.:  „DOSTAWA WAG I DRUKARKI”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 

Informacja 1

Zamawiający wprowadził zmiany w specyfikacji wymagań użytkownika w postępowaniu PD0676-020. Nowa specyfikacja jest integralnym załącznikiem do niniejszego pakietu 1.

Zmiana 2

W związku z w/w zmianami, Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 

Ofertę należy złożyć w terminie 05.04.2017 do godziny 23.59

• na adres e-mail: pawel.z@abindustry.com, dominik.demehlem@synthosgroup.com 

oraz

• w zamkniętej kopercie na adres:         AB Industry S.A.,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr PD0676-020" wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Zmiana 3

W związku z w/w zmianami, Zamawiający wydłuża termin dostawy urządzeń na obiekt – punkt 3. f) zaproszenia do składania ofert.

Było:

3.f) termin dostawy do 15.05.2017,

Jest:

3.f) termin dostawy do 22.05.2017,

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 

PD0676-019 DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ - Pytania odpowiedzi Pakiet 1 i Zmiana terminu

27.03.2017

Oświęcim, dnia 27.04.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: PD0676-019  pt.:  „DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę szafową (pionową) zamiast zamrażarki skrzyniowej? W konstrukcji zamrażarek skrzyniowych nie stosuje się żądanego w postępowaniu odszraniania automatycznego.

Odpowiedź 1

Nie, dla zamawiającego budowa skrzyniowa zamrażarki jest parametrem nadrzędnym.

Zamawiający w związku z powyższym odstępuję od wymagań zawartych w PD0676-019-a2:

I.3.3. Alarm otwarcia drzwi komory

I.5.6 Tryb automatycznego odszraniania z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz, w funkcji temperatury parownika i czasu;

 

oraz zmienia brzmienie wymagania I.3.1

Było:

I.3.1 Pomiar temperatury wewnątrz komory z dokładnością ±0,5°C lub mniejszą z odczytem na zewnątrz.

Jest:

I.3.1 Pomiar temperatury wewnątrz komory z dokładnością ±1°C lub mniejszą z odczytem na zewnątrz.

 

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający w ocenie ofert odstąpi od punktacji klasy energetycznej?

Zgodnie z dyrektywami UE chłodziarki i zamrażarki laboratoryjne nie są oznakowane tak jak np. urządzenia domowe stąd też nie można napisać, w jakiej klasie urządzenia są produkowane.

Odpowiedź 2

Zamawiający odstępuje od składnika C kryterium oceny ofert „klasa energetyczna”, w związku z tym zmianie ulega punkt 12 Zaproszenia do złożenia oferty:

 

Było:

 

Kryteria oceny ofert:

·        Cena - 94 %                                                    

·        Termin dostawy - 5 %

·        Klasa energetyczna - 1 %                              

 

Sposób obliczania kryteriów:

a)      „Cena” – składnik A, będzie liczony wg następującego wzoru:

składnik A = (Cnaj/Co) x 94 gdzie:

składnik A – liczba punktów przyznana ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ofert,

Co – cena podana w ofercie dla której obliczany jest wynik.

b)      „Termin dostawy” – składnik B.

składnik B = (Bnaj/Bo) x 5 gdzie:

składnik B – liczba punktów przyznana ofercie,

Bnaj – najkrótszy czas w tygodniach potrzebny na realizację projektu, spośród ofert spełniających wymagania,

Bo – czas w tygodniach potrzebny na realizację, wg. oferty dla której obliczany jest wynik

c)       „Klasa energetyczna” – składnik C, będzie liczony wg następującego wzoru:

składnik C = (Cnaj/Co) x 1 gdzie:

składnik C – liczba punktów przyznana ofercie,

Cnaj – najwyższa klasa energetyczna urządzenia, spośród ofert,

Co – klasa energetyczna urządzenia, dla którego liczony jest wynik.
 

Klasa

A+++

 

A++

A+

A

B

C

D

Punkty

7

 

6

5

4

3

2

1

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach (A+B+C), uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 

Jest:

 

Kryteria oceny ofert:

·        Cena - 95 %                                                    

·        Termin dostawy - 5 %

              

Sposób obliczania kryteriów:

a)      „Cena” – składnik A, będzie liczony wg następującego wzoru:

składnik A = (Cnaj/Co) x 95 gdzie:

składnik A – liczba punktów przyznana ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ofert,

Co – cena podana w ofercie dla której obliczany jest wynik.

b)      „Termin dostawy” – składnik B.

składnik B = (Bnaj/Bo) x 5 gdzie:

składnik B – liczba punktów przyznana ofercie,

Bnaj – najkrótszy czas w tygodniach potrzebny na realizację projektu, spośród ofert spełniających wymagania,

Bo – czas w tygodniach potrzebny na realizację, wg. oferty dla której obliczany jest wynik

Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane tylko i wyłącznie dla ofert spełniających wymagania Zamawiającego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

W przypadku równych wyników decyduje wysokość ceny tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy z najniższą ceną.

Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie we wszystkich opisanych powyżej kryteriach (A+B), uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Zmiana 3

W związku z w/w zmianami, Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 

 

Ofertę należy złożyć w terminie 04.04.2017 do godziny 23.59

• na adres e-mail: pawel.z@abindustry.com, dominik.demehlem@synthosgroup.com 

oraz

• w zamkniętej kopercie na adres:            AB Industry S.A.,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy, Paweł Zawadziński

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr PD0676-019"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

  

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania. 

120/TZ/DM/2017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ - ANULACJA

22.03.2017

Anulacja postępowania

 

Oświęcim, dnia 22.03.2017 r.

 

 

 

Dotyczy postępowania: POBJ 120/TZ/DM/2017 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

Zamawiający informuje, iż anuluje postępowanie ofertowe nr 120/TZ/DM/2017 z dnia 8.03.2017r. na dostawę oraz wykonanie instalacji wody oczyszczonej w pomieszczeniach należących do Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje zainteresowanych Oferentów, iż ww. zadanie będzie prawdopodobnie kontynuowane bezpośrednio przez w Jagiellońskie Centrum Innowacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji Oferenci proszeni są o bezpośredni kontakt z Panem Z-cą Dyrektora ds. Infrastruktury Rafałem Szkaradkiem T: +48 12 297 46 06 | K: +48 509 990 682 F: +48 12 297 46 46 | E:rafal.szkaradek(małpa)jci(kropka)pl , ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków [LIFE SCIENCE PARK] |www.jci.pl

 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

PD0676-20 DOSTAWA WAG I DRUKARKI

21.03.2017

PD0676-020

 

  

Oświęcim, dnia 21 marca 2017     

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP:


 

DOSTAWA WAG I DRUKARKI

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wag i drukarki wg. Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik „a” niniejszego zaproszenia, będącej częścią półtechnicznej instalacji badawczo-rozwojowej w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie.

 

Zakres usług Dostawcy obejmuje dostawę.

 

              Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

              Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

             

CPV:       38311100-9         39311200-0         30123500-2

 

Kompletna specyfikacja techniczna stanowi Załącznik "a" do niniejszego Zapytania Ofertowego.

PD0676-019 DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ

21.03.2017

PD0676-019

 

  

Oświęcim, dnia 21 marca 2017     

"Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych"

POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZAKUP:

 

  DOSTAWA CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI LABORATORYJNEJ

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodziarki i zamrażarki laboratoryjnej wg. Specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik „a1” i „a2” niniejszego zaproszenia, będącej częścią półtechnicznej instalacji badawczo-rozwojowej w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie.

 

Zakres usług Dostawcy obejmuje dostawę, rozładunek wraz z wniesieniem i posadowienie

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

             

CPV:       39711100-0

 

Kompletna specyfikacja techniczna stanowi Załączniki "a1" i „a2” do niniejszego Zapytania Ofertowego.

120/TZ/DM/2017 DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ - Pytania i odpowiedzi PAKIET 2

15.03.2017

Pakiet 2

Oświęcim, dnia 15.03.2017 r.

 

Dotyczy postępowania: POBJ 120/TZ/DM/2017 pt.: „DOSTAWA ORAZ WYKONANIE INSTALACJI WODY OCZYSZCZONEJ”  w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów wody po zmiękczaczach oraz I stopniu osmozy, ponieważ brak tego dokumenty w przesłanym zapytaniu. Chodzi nam o parametry fizykochemiczne wody tj. np.: przewodnictwo, zawartość krzemionki, zawartość dwutlenku węgla, twardość.

Parametry te mają wpływ na dobór optymalnego rozwiązanie technologicznego dla II stopnia oczyszczania wody.

 

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje ww. parametrami. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca powinien skalkulować cenę z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z braku uzyskania informacji o ww. parametrach. Zamawiający jednocześnie informuje, iż istniejąca instalacja jest napuszczona wodą od ok. 4 tygodni i wyświetla się tryb awarii, co oznacza, że woda w instalacji jest wodą stojącą, silnie zanieczyszczoną bakteryjnie. Koszty oczyszczenia instalacji i doprowadzenia do osiągniecia parametrów osiągalnych po I stopniu oczyszczania nie są po stronie Wykonawcy i nie powinny być uwzględniane w ofercie.  

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com