Procedura przetargowa nr. 293/2020 - Dostawa i zabudowa nowego Turbogeneratora

16.03.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Dostawę i zabudowe nowego Turbogeneratora”

Termin składania ofert 30.04.2020r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” zabudowy Turbogeneratora parowego o całkowitej generowanej mocy elektrycznej brutto ok. 30 MWel oraz z całkowitym przepływem pary świeżej 7,8 MPa i temperaturze 500°C na poziomie 190 t/h wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Turbogenerator zostanie podłączony do istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Kontraktu wraz z pełną infrastrukturą, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Kontraktu wraz z załącznikami. Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

Procedura przetargowa nr. 254/2020 - Dostawa oraz montaż Kotła Odzysknicowego (KO) i montaż Turbiny Gazowej (GT)

10.03.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"dostawę, montaż i uruchomienie kotła/ów odzysknicowego/ych oraz montażu turbin/y gazowej/ych włącznie z urządzeniami pomocniczymi przy nadzorze dostawcy Turbiny Gazowej".

Termin składania ofert 15.05.2020r.

Kocioł/y odzysknicowy/e (KO) będzie dopasowany do wydajności turbin/y gazowych/wej (GT), tak aby osiągał/y łączną wydajność pary świeżej (8MPa, 500°C) w ilości 140t/h (+/-10). Zakłada się, że kocioł/y będzie/ą generował/y 60 do 80% swojej mocy maksymalnej na strumieniu spalin z GT, a pozostała część na gazie ziemnym spalanym w palnikach zainstalowanych w kotle/łach odzysknicowym/wych. Przewidywana moc turbin/y gazowych/wej od 65MWe do 120MWe.

W przypadku zabudowy jednego układu tj. 1GT+ 1KO, kocioł musi umożliwiać pracę bez turbiny gazowej na 100% maksymalnej znamionowej wydajności trwałej (WMT). Układ taki będzie wyposażony dodatkowo w komin baypass-owy umożliwiający prace GT bez KO.

Uwaga: Zamawiający jest obecnie na etapie procedowania dostawy turbin/y gazowych/wej. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Zmawiający preferuje, aby dostarczany kocioł pracował na jednym parametrze tj. 8,0MPa.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy (z wyłączeniem dostawy Turbiny Gazowej – GT), budowę i montaż (GT przy nadzorze dostawcy GT), uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

 

 

Informacja o wyniku postępowania 112/TZ/G/2019 Titrator

27.02.2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

 

Postępowanie nr 112/TZ/KG/2019- Titrator

 

 

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:

VWR International Sp. z o.o.

30-434 Kraków

ul. Owocowa 6

NIP: 583-27-05-185

 

 

 

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych             w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Informacja o wyniku postępowania 321/TZ/KG/2019 Pompa do polimeru

27.02.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

 

Postępowanie nr 321/TZ/KG/2019- Pompa do polimeru

 

 

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:

GAA-Lobex Sp. z o.o.

37-500 Jaroslaw

ul. Traugutta 39

NIP 792 000 38 45

 

 

 

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych             w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Procedura przetargowa nr. 187/2020 - Ograniczenie LZO - wentylacja F-139

20.02.2020

Szanowni Państwo,

Firma
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Ograniczenie LZO - wentylacja F-139"

Termin składania ofert 10.03.2020r.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową, niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:
Michał Domasik,
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Bud E-119, II piętro pokój 16.

Procedura przetargowa nr. 169/2020 - Dostawa turbiny gazowej

20.02.2020

Szanowni Państwo,

Firma
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Dostawę, nadzór nad montażem i uruchomienie Turbozespołu Gazowego"

Termin składania ofert 15.03.2020r.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@remove-this.synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

 

Budowa XPS - instalacja tryskaczowa i zraszaczowa

14.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - instalacja tryskaczowa i zraszaczowa”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 168/2020 jest wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 28.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

1487/2019 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MWe - Wyniki postępowania

13.02.2020

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

RAWICOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Szubińska 10
89-210 Łabiszyn
NIP: 5621803666
KRS 0000453738

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym

Budowa XPS - AKPiA

10.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - AKPiA”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 139/2020 jest wykonanie prac branży AKPiA zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                      obiekt H-101 do 15.06.2020

                                                 obiekt H-115 do 31.08.2020

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 21.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Budowa XPS - HVAC

05.02.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - HVAC”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 119/2020 jest wykonanie instalacji HVAC zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego będącą Załącznikiem nr 1 do niemniejszego zapytania.

Termin realizacji:                       30.06.2020 r.

Lokalizacja:                               Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 19.02.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.