Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę KOMORY DO BADAŃ MROZOODPORNOŚCI

08.07.2020

Przedmiotem zapytania jest dostawa komory do badań mrozoodporności wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego zaproszenia. Komora będzie służyć do prowadzenia badań mrozoodporności dyspersji, tynków i hydroizolacji zgodnie z obowiązującymi normami w warunkach rzeczywistego użytkowania.

  1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
  • Kwestie handlowe:

Barbara Warchał, e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 20 43

  • Kwestie techniczne:

Tadeusz Rusin, e-mail: tadeusz.rusin@remove-this.synthosgroup.com, tel: +48 33 847 38 75

tel. kom.: +48 601 429 007

 
  1. Ofertę – należy złożyć w terminie do:
 

2020-07-21

do godz. 23:59 w formie elektronicznej

  • na adres e-mail:

barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

Ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Barbara Warchał, bud. E-119, pok 17

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr32/TZ/KG/2020 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Anulowanie postępowania 31/TZ/AW/2020 Dostawa: Reometr

30.06.2020

ANULOWANIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Postępowanie numer 31/TZ/AW/2020 Dostawa: Reometr

Informujemy, iż postępowanie ofertowe nr 31/TZ/AW/2020 z dnia 12.06.2020 r. na dostawę reometru (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, yposażeniem i dokumentami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika zostało anulowane.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

Procedura przetargowa na usługi branży AKPiA: utrzymanie ruchu, eksploatacja, serwis, remonty

30.06.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy że prowadzone są postępowania ofertowe na wykonywanie remontów, przeglądów, kalibracji,  wzorcowania, sprawdzania i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów pomiarowych i sterowania oraz tras pomiarowych, systemu przygotowania powietrza pomiarowego, szaf pomiarowych  oraz świadczenie usług  związanych z obsługą eksploata­cyjną przemysłowych systemów pomiarów i automatyki w Spółkach Synthos zlokalizowanych w Oświęcimiu.

W przypadku zainteresowania w/w przetargami prosimy o kontakt:

- Elżbieta Kowalówka – Lider Zespołu Zakupów Strategicznych, tel. 33/847 25 74, +48785902325

e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com 

- Barbara Warchał – Specjalista ds. Zakupów, tel. +48338472043

e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

Po otrzymaniu informacji o gotowości do złożenia oferty zostaną udostępnione materiały przetargowe.

 

Termin składania ofert: 20 lipca 2020 r.

 

31/TZ/AW/2020 Reometr - Pakiet pytań i odpowiedzi 2

25.06.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Dotyczy postępowania: 31/TZ/AW/2020 pt.: „Dostawa:  Reometr” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zamawiający odpowiedział na pytania zadane w trakcie trwania postepowania przetargowego. Szczegóły zjadują się w załączniku: 31_TZ_AW_2020_Pytania i odpowiedzi Pakiet 2.zip

Zamawiający informuje o zmianie Załącznika A. Szczegóły: 31_TZ_AW_2020_Pytania i odpowiedzi Pakiet 2.zip

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

51/TZ/AW/2020 Spektrofotometr FTIR z przystawką - Pakiet pytań i odpowiedzi 1

22.06.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Dotyczy postępowania: 51/TZ/AW/2020 pt.: „Dostawa:  Spektrofotometr FTIR z przystawką” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr o rozdzielczości lepszej niż 0,75 cm-1 ?

Odpowiedź 1
Zamawiający nie dopuszcza spektrofotometru o rozdzielczości gorszej niż 0,5 cm-1 , a zatem m.in. o rozdzielczości 0,75 cm-1. Ze względu na specyfikę pomiarów istotne są dla Zamawiającego widma o wysokiej rozdzielczości.

 

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci interferometru ustawionego na stałe, nieczułego na odchylenia lustra, drgania mechaniczne oraz efekty termiczne? Interferometr wykorzystujący lustra kubiczne, które eliminują problem pochylenia się luster w trakcie ruchu interferometru, zatem interferometr nie wymaga dynamicznego justowania (które to w gruncie rzeczy jest korygowaniem błędów powstających w trakcie pracy interferometru).

Odpowiedź 2
Zamawiający nie dopuszcza ofert spektrometrów z interferometrami opartymi na lustrach kubicznych, gdyż zgodnie z wiedzą korygują one tylko odchylenia kątowe, a nie korygują odchyleń poprzecznych. Zamawiający podtrzymuje zatem wymóg zaoferowania spektrometru z justowaniem dynamicznym.

 

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr nie posiadający funkcji justowania interferometru, ponieważ system nie wymaga dynamicznego justowania, zapewniając maksymalną energię wiązki za każdym razem, funkcja ta nie jest potrzebna?

Odpowiedź 3
Zamawiający pozostaje przy wymogach opisanych w Specyfikacji Technicznej spektrofotometru (Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna Spektrofotometr FTIR.pdf).

 

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuszcza spektrometr komunikujący się z komputerem przez złącze USB-LAN zapewniające również możliwość wpięcia spektrometru do sieci lokalnej oraz zdalnej diagnostyki urządzenia?

Odpowiedź 4
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

 

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie bez możliwości otwierania i zapisywania plików w formatach gaml (GAML), abs/ras (WinFIRST)? Dostępne są za to formaty ENVI, XML, MATHLAB4 i 5.

Odpowiedź 5
Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania oprogramowania z możliwością otwierania i zapisywania plików w formatach GAML i WinFIRST.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

31/TZ/AW/2020 Reometr - Pakiet pytań i odpowiedzi 1

22.06.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Dotyczy postępowania: 31/TZ/AW/2020 pt.: „Dostawa:  Reometr” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 1
Zamawiający informuje, iż w związku z omyłką Zamawiającego wycofuje i zastępuje nową rewizją: Załącznik nr 1 opublikowany w dn.: 12.06.2020 r. oraz Załącznik A opublikowany w dn.: 12.06.2020 r.
Szczegóły znajdą Państwo w załączniku do informacji: 31_TZ_AW_2020_Pytania i odpowiedzi Pakiet 1.zip

 

Zmiana 2
Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 30.06.2020 r. do godziny 17.00. Ofertę należy złożyć:
• w formie elektronicznej na adres e-mail:   anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

oraz

• w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:Zapytanie ofertowe 31/TZ/AW/2020- oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Budowa XPS - Orurowanie

17.06.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Budowa XPS - Orurowanie”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 504/2020 jest wykonanie prac branży mechanicznej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego.

Termin realizacji:                  09.2020-01.2021

Lokalizacja:                          Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 30.06.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Aby uzyskać załączniki, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

Przeglądy, konserwacje i naprawy SSP i SAOL

15.06.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Przeglądy, konserwacje i naprawy SSP i SAOL”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 476/2020 są przeglądy, konserwacje i naprawy SSP i SAOL wg Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1.

Lokalizacja: ul. Chemików 1, Oświęcim: 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 30.06.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@remove-this.synthosgroup.com

Szczegóły w załączniku.

Aby uzyskać załączniki nr 2, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

Procedura przetargowa 31/TZ/AW/2020 Reometr

12.06.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: Reometr (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Celem Przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: pomiarów reologicznych klejów PSA oraz Woodmax.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do            25.06.2020 r.       do godz. 17:00

- w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

- w zamkniętej kopercie na adres:

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Budynek E119 piętro 2 pokój 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 31/TZ/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania w załącznikach.

Procedura przetargowa 51/TZ/AW/2020 Spektrofotometr FTIR z przystawką

12.06.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: Spektrofotometr FTIR z przystawką (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna Spektrofotometr FTIR.pdf) niniejszego Zapytania Ofertowego.

Celem Przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: wykonywania widm w podczerwieni spoin klejowych.

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do            25.06.2020 r.       do godz. 17:00

- w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

- w zamkniętej kopercie na adres:

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Budynek E119 piętro 2 pokój 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 51/TZ/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania w załącznikach.