Procedura przetargowa nr. 1113/2020 - Wymiana kolektorów pary

13.01.2021

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Wymiana kolektorów pary” na podstawie warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 28.01.2021 do godz. 23:59

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Zmiana terminu składania ofert -Postępowanie przetargowe 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności

08.01.2021

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do procedury przetargowej 1010/2020. Nowy termin składania ofert: 25.01.2021 r. godzina 10:00Ofertę należy wysłać na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 1 - Specyfikacja techniczna Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty niezbędne jest:
1. podpisanie Umów o zachowaniu poufności (załącznik),
2. przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Synthos i MPOŚ. Teminy zostały wyznaczone na dzień 12.01.2021 r oraz 14.01.2021 r. od godziny 9:00.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w kwestiach związanych z wizją lokalną:
Michał Gola - Kierownik ds. Eksplo. i Wsparcia Techn. - tel. +48 33 847 38 19; tel. kom. +48 885 985 920
Marcin Gibas - Kierownik ds. Projektów - tel. + 48 33 847 38 19; tel. kom. + 48 661 330 9674

Informacja o wyniku postępowania 240/TZ/KG/2020- Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący

11.12.2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 240/TZ/KG/2020- Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie:
VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
UL. LIMBOWA 5
PL-80-175 GDAŃSK
NIP: 5832705185


Cena: 19.000 PLN netto


Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny.

Procedura przetargowa nr. 1067/2020 Budowa rozdzielni 110kV A-143

08.12.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Budowa rozdzielni 110kV A-143” na podstawie warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 01.02.2021 do godz. 23:59

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Produkcja dyspersji w reaktorze 251D - prace wielobranżowe

25.11.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Produkcja dyspersji w reaktorze 251D - prace wielobranżowe”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1007/2020 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji oraz wykonanie kompleksowych prac i dostaw  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego.

Termin realizacji:                  09.03.2021

Lokalizacja:                          Chemików 1, Oświęcim: Budynek F-170

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 04.12.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Aby uzyskać załączniki, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

Zapytanie ofertowe 240/TZ/KG/2020 Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący

20.11.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa obrabiarki wieloczynnościowej do drewna wg.
specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego
zaproszenia.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV- 38000000-5 sprzęt laboratoryjny
Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-11-30 do godz. 15:00 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.
· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Recepcja, bud. D-8
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 240/TZ/KG/2020 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.

Postępowanie przetargowe 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności

19.11.2020

Szanowni Państwo,

Spółka Synthos zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postepowaniu przetargowym numer 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności.

Przedmiotem zaproszenia ofertowego numer 1010/2020 jest opracowanie studium wykonalności dla zabudowy mocy fotowoltaicznych do 30MW na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zapytanie ofertowe - termin spotkania należy ustalić indywidualnie z osobami wskazanymi w pkt. kontakt Kwestie techniczne.

 

Ofertę należy złożyć w terminie 18.12.2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

 

UWAGA:

Przed wizja lokalną należy podpisać 3 (trzy) umowy o zachowaniu poufności dołączone
do Zaproszenia. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Anna Wójcik
Synthos S.A., Budynek E-119, II piętro, pok. 16
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Synthos/Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego

10.11.2020

Szanowni Państwo,

 

Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1 planuje w najbliższym czasie wszcząć postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą:


Opracowanie projektu bazowego wraz z opracowaniami towarzyszącymi rozbudowy zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału ww. postepowaniu, to prosimy o wysłanie zgłoszenia (wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w Zaproszeniu  projekt bazowy NID.pdf) najpóźniej do dnia 19.11.2020 r.

Obsługa urządzeń komputerowych w Grupie Synthos S.A.

05.11.2020

W imieniu firmy Synthos S.A. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Obsługa urządzeń komputerowych w Grupie Synthos S.A.

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 977/2020 jest dostarczenie w ramach umowy, usług związanych z diagnozą, naprawą oraz wsparciem dla urządzeń komputerowych oraz elektroniczny będących w posiadaniu Grupy Synthos w lokalizacjach Oświęcim, Nowa Sarzyna, Sochaczew, Kraków oraz innych przyszłych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 20.11.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Procedura przetargowa nr. 254/2020 - Dostawa oraz montaż Kotła Odzysknicowego (KO) i montaż Turbiny Gazowej (GT) [aktualizacja]

04.11.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

informuje, że wybrała dostawcę Turbiny Gazowej, tym samym została zrewidowana dokumentacja zakresu technicznego na

"dostawę, montaż i uruchomienie kotła/ów odzysknicowego/ych oraz montażu turbin/y gazowej/ych włącznie z urządzeniami pomocniczymi przy nadzorze dostawcy Turbiny Gazowej".

Termin składania ofert najpóźniej do dnia 18.12.2020r.


Przedmiot Zapytania

Kocioł/y odzysknicowy/e (KO) będzie dopasowany do wydajności turbin/y gazowych/wej (GT), tak aby osiągał/y łączną wydajność pary świeżej (8MPa, 500°C) w ilości 140t/h (+/-10). Zakłada się, że kocioł/y będzie/ą generował/y 60 do 80% swojej mocy maksymalnej na strumieniu spalin z GT, a pozostała część na gazie ziemnym spalanym w palnikach zainstalowanych w kotle/łach odzysknicowym/wych. Przewidywana moc turbin/y gazowych/wej od 65MWe do 120MWe.

W przypadku zabudowy jednego układu tj. 1GT+ 1KO, kocioł musi umożliwiać pracę bez turbiny gazowej na 100% maksymalnej znamionowej wydajności trwałej (WMT). Układ taki będzie wyposażony dodatkowo w komin baypass-owy umożliwiający prace GT bez KO.

Zmawiający preferuje, aby dostarczany kocioł pracował na jednym parametrze tj. 8,0MPa.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy (z wyłączeniem dostawy Turbiny Gazowej – GT), budowę i montaż (GT przy nadzorze dostawcy GT), uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.