Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 42 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 42

  • /A

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy Pakiet pytań i odpowiedzi 2

06.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020pt.: „Dostawa surowca - Aldehyd octowy “w  ramach  projektu:  POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załączniku: "83_ZS_AW_2020 Acetaldehyd Pytania Question i odpowiedzi Reply Pakiet2.pdf" treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Procedura przetargowa nr. 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Etanol Pakiet pytań i odpowiedzi 1 oraz 2

06.05.2020

Dotyczy postepowania przetargowego nr. 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca – Etanol. POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY


Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załączniku: „84_ZS_AW_2020 Etanol Pytania i odpowiedzi Pakiet1.pdf" oraz "84_ZS_AW_2020 Etanol Pytania i odpowiedzi Pakiet2.pdf" treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy Pakiet pytań i odpowiedzi 1

04.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020pt.: „Dostawa surowca - Aldehyd octowy “w  ramach  projektu:  POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załączniku: "83_ZS_AW_2020 Acetaldehyd Pytania Question i odpowiedzi Reply Pakiet1.pdf" treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

 

Procedura przetargowa nr. 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Etanol

30.04.2020

POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Dostawa surowca – Etanol

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca etanolu 96 %, zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa surowca do testów przy produkcji bio-butadienu.

 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Alkohol etylowy (etanol)

Parametr

Wymagania

Wygląd i barwa

bezbarwny, przezroczysty, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych

Moc w temperaturze 20 °C

min. 96,2 %obj.

Zawartość aldehydów w przeliczeniu na aldehyd octowy

max. 0,3 g/hl spirytusu 100  %obj.

Zawartość fuzli w przeliczeniu na alkohol izobutylowy

max. 0,3 g/hl spirytusu 100  %obj.

Zawartość alkoholu metylowego

max. 20 g/hl spirytusu 100  %obj.

Zawartość kwasów w przeliczeniu na kwas octowy

max. 1,5 g/hl spirytusu 100  %obj.

Zawartość estrów w przeliczeniu na octan etylu

max. 1,3 g/hl spirytusu 100  %obj.

Obecność furfuralu

niedopuszczalna

 

Rozpoczęcie dostaw: maj 2020 rok.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie           8.05.2020           do godz. 16:00

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

  1. w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik 
Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 84/ZS/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy

29.04.2020

POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Dostawa surowca - Aldehyd octowy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca aldehydu octowego zgodnie z wymaganiami użytkownika podanym poniżej:

 

Wymagania jakościowe Aldehydu octowego

Zawartość                                        min. 99,0 %
Pozostałość po odparowaniu           max. 0,01%
Żelazo                                               max. 0,001%
Ołów                                                 max. 0,001%

Celem przedmiotu zamówienia jest dostawa surowca aldehyd octowy do testów przy produkcji bio-butadienu.

Kody CPV:  24326100-6   - Związki z aldehydową grupą funkcyjną

Rozpoczęcie dostaw: maj 2020 rok.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie            8.05.2020           do godz. 16:00

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

  1. w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik  Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe 83/ZS/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Procedura przetargowa nr. 293/2020 - Dostawa i zabudowa nowego Turbogeneratora

16.03.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Dostawę i zabudowe nowego Turbogeneratora”

Termin składania ofert 30.04.2020r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” zabudowy Turbogeneratora parowego o całkowitej generowanej mocy elektrycznej brutto ok. 30 MWel oraz z całkowitym przepływem pary świeżej 7,8 MPa i temperaturze 500°C na poziomie 190 t/h wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi. Turbogenerator zostanie podłączony do istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Kontraktu wraz z pełną infrastrukturą, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są we wzorze Kontraktu wraz z załącznikami. Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

Procedura przetargowa nr. 254/2020 - Dostawa oraz montaż Kotła Odzysknicowego (KO) i montaż Turbiny Gazowej (GT)

10.03.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"dostawę, montaż i uruchomienie kotła/ów odzysknicowego/ych oraz montażu turbin/y gazowej/ych włącznie z urządzeniami pomocniczymi przy nadzorze dostawcy Turbiny Gazowej".

Termin składania ofert 15.05.2020r.

Kocioł/y odzysknicowy/e (KO) będzie dopasowany do wydajności turbin/y gazowych/wej (GT), tak aby osiągał/y łączną wydajność pary świeżej (8MPa, 500°C) w ilości 140t/h (+/-10). Zakłada się, że kocioł/y będzie/ą generował/y 60 do 80% swojej mocy maksymalnej na strumieniu spalin z GT, a pozostała część na gazie ziemnym spalanym w palnikach zainstalowanych w kotle/łach odzysknicowym/wych. Przewidywana moc turbin/y gazowych/wej od 65MWe do 120MWe.

W przypadku zabudowy jednego układu tj. 1GT+ 1KO, kocioł musi umożliwiać pracę bez turbiny gazowej na 100% maksymalnej znamionowej wydajności trwałej (WMT). Układ taki będzie wyposażony dodatkowo w komin baypass-owy umożliwiający prace GT bez KO.

Uwaga: Zamawiający jest obecnie na etapie procedowania dostawy turbin/y gazowych/wej. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wszystkie niezbędne dane do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Zmawiający preferuje, aby dostarczany kocioł pracował na jednym parametrze tj. 8,0MPa.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy (z wyłączeniem dostawy Turbiny Gazowej – GT), budowę i montaż (GT przy nadzorze dostawcy GT), uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

 

 

Informacja o wyniku postępowania 112/TZ/G/2019 Titrator

27.02.2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

 

Postępowanie nr 112/TZ/KG/2019- Titrator

 

 

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:

VWR International Sp. z o.o.

30-434 Kraków

ul. Owocowa 6

NIP: 583-27-05-185

 

 

 

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych             w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Informacja o wyniku postępowania 321/TZ/KG/2019 Pompa do polimeru

27.02.2020

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

               

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 

 

Postępowanie nr 321/TZ/KG/2019- Pompa do polimeru

 

 

 

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrał ofertę firmy:

GAA-Lobex Sp. z o.o.

37-500 Jaroslaw

ul. Traugutta 39

NIP 792 000 38 45

 

 

 

 

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych             w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Procedura przetargowa nr. 187/2020 - Ograniczenie LZO - wentylacja F-139

20.02.2020

Szanowni Państwo,

Firma
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Ograniczenie LZO - wentylacja F-139"

Termin składania ofert 10.03.2020r.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową, niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:
Michał Domasik,
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Bud E-119, II piętro pokój 16.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com