Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 46 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 3 z 46

 • /A

Procedura Przetargowa 619/2020 Wykonanie i wymiana stopy mostu przeładunkowego

17.08.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Wykonanie i wymiana stopy mostu przeładunkowego

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 619/2020 jest wykonanie oraz wymiana stopy mostu przeładunkowego na terenie Działu Energetyki wg. Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oczekiwany termin realizacji:             do 30.09.2021 r.
Lokalizacja:                                         Chemików 1, Oświęcim, Obszar Energetyki
Posiadana dokumentacja*:                 Dział Utrzymania Ruchu, budynek A-108

UWAGA!
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga wizji lokalnej. Termin wizyty należy umawiać bezpośrednio z działem Utrzymania Ruchu, a dokładnie z Panem Adrianem Krukiem (tel. kom +48 885 982 141). Dodatkowo każda ustalona telefonicznie wizyta musi zostać potwierdzona drogą mailową. Potwierdzenie należy wysłać na adres: 
adrian.kruk2@remove-this.synthosgroup.com  oraz anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com.

* Zamawiający posiada dokumentację mostu przeładunkowego w formie papierowej. Dokumentacja pochodzi z lat 50-tych XX w. Możliwe udostępnienie dokumentacji do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty e-mail w terminie do: 21.09.2020 r. do godziny 12:00 na adres: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com.

Zamawiający informuje, iż w przypadku opóźnienia w złożeniu oferty we wskazanym powyżej terminie, oferty takie nie będą rozpatrywane w dalszym postepowaniu.

Szczegóły zapytania znajduja sie w pliku: "Zapytanie ofertowe POBJ 619_2020.pdf" oraz "Zapytanie ofertowe POBJ 619_2020 Załączniki 1,2,3,4.zip"

Informacja o wyniku postępowania 145/TZ/AW/2020 Dostawa: Reometr

11.08.2020

Dotyczy postępowania:145/TZ/AW/2020 - Dostawa: Reometr

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PN. „ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH”

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:     

Anton Paar Poland Sp. z o.o.
ul. Holubcowa 123, 02-854 Warszawa
NIP 7792409575    
REGON 302275648    

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

 

RFI NA SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH PMOZE_A

10.08.2020

Synthos S.A. („Synthos”), jako podmiot reprezentujący Cersanit S.A. („Cersanit”) w postępowaniach zakupowych dla mediów energetycznych w ramach Grupy Kapitałowej Michała Sołowowa zaprasza do złożenia niewiążącej oferty sprzedaży praw majątkowych PMOZE_A na wykonanie obowiązku umorzeniowego za lata 2021-2022

Oświęcim, 10 sierpnia 2020

ZAPYTANIE O PRZEDSTAWIENIE NIEWIĄŻĄCEJ OFERTY BUDŻETOWEJ NA SPRZEDAŻ PRAW MAJĄTKOWYCH PMOZE_A

Szanowni Państwo,

Synthos S.A. („Synthos”), jako podmiot reprezentujący Cersanit S.A. („Cersanit”) w postępowaniach zakupowych dla mediów energetycznych w ramach Grupy Kapitałowej Michała Sołowowa zaprasza do złożenia niewiążącej oferty sprzedaży praw majątkowych PMOZE_A na wykonanie obowiązku umorzeniowego za lata 2021-2022.

 

Cersanit to jedna z wiodących firm produkcyjnych na rynku europejskim z polskim kapitałem. Przedmiotem podstawowej działalności Cersanit jest produkcja i dystrybucja wyrobów wykorzystywanych do wykańczania i wyposażenia łazienek (produktów ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych oraz innych artykułów około łazienkowych). Firma jest zdecydowanym liderem na rynku polskim, a zakład produkcyjny w Wałbrzychu należy do największych i najnowocześniejszych na świecie.

Cersanit jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce, zużywając rocznie ok. 170 000 MWh energii elektrycznej. Spółka stara się o wpis na listę dużych odbiorców przemysłowych i planuje samodzielnie kupować PMOZE_A na rynku OTC.

 

Preferowany model współpracy

Cersanit jest dużym odbiorcą przemysłowym i umocowuje pracowników Synthos SA do zakupu praw majątkowych zielonych na rynku OTC na rachunek i w imieniu Cersanit SA.

Cersanit SA jest podmiotem z którym zostanie podpisana umowa ramowa. Za całość rozliczeń odpowiada Cersanit SA.

W ofercie prosimy o uwzględnienie co najmniej następujących informacji:

 1. Szacunkowa cena
 2. Warunki realizacji, terminy dostaw i płatności
 3. Wzór umowy ramowej

 

Preferowane warunki rozliczeń

 1. Zakup w transzach w cenie odnoszącej się do cen rozliczeniowych dla transakcji sesyjnych TGE;
 2. Termin dostawy: marzec 2022 oraz marzec 2023;
 3. Rozliczenie w formie transakcji pozasesyjnej na Towarowej Giełdzie Energii;

Zapotrzebowanie Cersanit SA na prawa majątkowe „zielone” w ciągu roku

Szacujemy, że roczne zapotrzebowanie Cersanit na wykonanie obowiązku umorzeniowego dla praw majątkowych „zielonych” to 33 150 MWh.

 

Złożenie Oferty

Oferta budżetowa powinna być złożona przez Oferenta do dnia 13 sierpnia 2020 do godz. 10.00 zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

Jednocześnie Oferta powinna zawierać pełną nazwę Oferenta, jego adres i dane rejestrowe, a także dane osób odpowiedzialnych za dalsze prowadzenie rozmów w związku ze składaną Ofertą.

 

Prosimy o przesłanie ofert pocztą elektroniczną na adresy:

 

Oferent nie ma prawa dochodzenia od Synthos lub Spółek roszczeń z tytułu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Postępowaniu Ofertowym.

Kontakt do osoby reprezentującej Grupę

Osoba prowadząca:

Piotr Rzeczko

Kierownik ds. Analiz i Operacji Giełdowych

M.: +48-608-480-500

e-mail: Piotr.rzeczko@remove-this.synthosgroup.com

 

Do wiadomości:

Ryszard Chmura

Kierownik Działu Planowania, Rozliczania Produkcji i Obrotu Energią

M.: +48-783-293-966

e-mail: Ryszard.Chmura@remove-this.synthosgroup.com

 

Dominik de Mehlem

Dyrektor Dział Obrotu Mediami Energetycznymi

M. +48-885-991-879

e-mail: Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com

Procedura przetargowa 145/TZ/AW/2020 Reometr - Pakiet pytań i odpowiedzi 1

31.07.2020

Dotyczy postępowania: 145/TZ/AW/2020 pt.: „Dostawa:  Reometr” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo wykreślenie ze wzoru umowy następujących zapisów:

 1. 2.4.11.
 2. 3.2.3.
 3. 3.2.4.
 4. 3.2.5.
 5. Cały punkt 3.4.

 

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ww. punktów z Załącznika nr 4 - Wzór umowy.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A

23.07.2020

Oświęcim, 22.07.2020 r.

 

 

Informacja o prowadzeniu postępowania ofertowego

 

 

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy że prowadzone jest postępowanie ofertowe na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A.

Dokumentacja wykonawcza jest w posiadaniu Synthos.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest podpisanie umowy o poufności.

W przypadku zainteresowania w/w przetargiem prosimy o kontakt:

- Elżbieta Kowalówka – Lider Zespołu Zakupów Strategicznych, tel. +48785902325

e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com 

- Barbara Warchał – Specjalista ds. Zakupów, tel. +48338472043

e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

Po otrzymaniu informacji o gotowości do złożenia oferty i podpisaniu umowy o poufności zostaną udostępnione                 materiały przetargowe.

 

Termin składania ofert: 12.08 2020 r.

Oświęcim, 22.07.2020 r.

 

 

Informacja o prowadzeniu postępowania ofertowego

 

 

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy że prowadzone jest postępowanie ofertowe na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A.

Dokumentacja wykonawcza jest w posiadaniu Synthos.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest podpisanie umowy o poufności.

W przypadku zainteresowania w/w przetargiem prosimy o kontakt:

- Elżbieta Kowalówka – Lider Zespołu Zakupów Strategicznych, tel. +48785902325

e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com 

- Barbara Warchał – Specjalista ds. Zakupów, tel. +48338472043

e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

Po otrzymaniu informacji o gotowości do złożenia oferty i podpisaniu umowy o poufności zostaną udostępnione                 materiały przetargowe.

 

Termin składania ofert: 12.08 2020 r.

Procedura przetargowa 145/TZ/AW/2020 Reometr

23.07.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: Reometr (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Celem Przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: pomiarów reologicznych klejów PSA oraz Woodmax.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do            31.07.2020 r.       do godz. 16:00

- w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

- w zamkniętej kopercie na adres:

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Budynek E119 piętro 2 pokój 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 145/TZ/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania w załącznikach.

629/2020 AGRO - dostawa i montaż stacjonarnych myjek ciśnieniowych

23.07.2020

Szanowni Państwo,

Zgłaszamy chęć zakupu stacjonarnych myjek ciśnieniowych dla obszaru Synthos AGRO, zgodnie z danymi w załączniku. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego.

Zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w formie mailowej w terminie do 31.07.2020 r., na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com

W razie pytań proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Anna Wójcik
Tel. +48 33 847 24 98
Mob. + 48 885 510 480

426/2020 POJEMNIK TERMOSTATYCZNY - zapytanie ofertowe

22.07.2020

Zwracam się z prośbą o prośbą o przesłanie oferty cenowej na POJEMNIK TERMOSTATYCZNY, zgodnie z danymi w załączniku.

Ofertę należy przesłać w formie mailowej, na adres: BARBARA.WARCHAL@SYNTHOSGROUP.COM

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

 

Pozdrawiam / Best Regards

Barbara Warchał

Specjalista ds. Zakupów / Buyer

Dział Zakupów Technicznych

 

tel. +48 33 847 20 43

Dostawa suszarni laboratoryjnej l.dz. nr 89/TZ/AW/2020

22.07.2020

Przedmiotem zapytania jest dostawa suszarni laboratoryjnej wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego zaproszenia. Suszarnia laboratoryjna będzie służyć do opracowania technologii pozwalającej na otrzymanie suchej formy proliposomów oraz mikrokapsułkowania.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

 • Kwestie handlowe:

Barbara Warchał, e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 20 43

 • Kwestie techniczne:

Tadeusz Rusin, e-mail: tadeusz.rusin@remove-this.synthosgroup.com, tel: +48 33 847 38 75

tel. kom.: +48 601 429 007

Ofertę – należy złożyć w terminie do:

2020-07-31

do godz. 23:59 w formie elektronicznej

 • na adres e-mail:

barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

oraz

 
 • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

Ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Barbara Warchał, bud. E-119, pok 17

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 89/TZ/AW/2020wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej do Zamawiającego.

 

 

 

Procedura przetargowa nr. 595/2020 - Wiata magazynowa na odpady EPS

14.07.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Wiata magazynowa na odpady EPS" wraz z kanalizacją deszczową, przemysłową, instalacją oświetleniową i przebudową drogi, zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach

Termin składania ofert 28.07.2020 do godz. 12:00.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyże,j Państwa oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com