Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 2 z 46 - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia - Strona 2 z 46

  • /A

Procedura przetargowa nr. 254/2020 - Dostawa oraz montaż Kotła Odzysknicowego (KO) i montaż Turbiny Gazowej (GT) [aktualizacja]

04.11.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

informuje, że wybrała dostawcę Turbiny Gazowej, tym samym została zrewidowana dokumentacja zakresu technicznego na

"dostawę, montaż i uruchomienie kotła/ów odzysknicowego/ych oraz montażu turbin/y gazowej/ych włącznie z urządzeniami pomocniczymi przy nadzorze dostawcy Turbiny Gazowej".

Termin składania ofert najpóźniej do dnia 18.12.2020r.


Przedmiot Zapytania

Kocioł/y odzysknicowy/e (KO) będzie dopasowany do wydajności turbin/y gazowych/wej (GT), tak aby osiągał/y łączną wydajność pary świeżej (8MPa, 500°C) w ilości 140t/h (+/-10). Zakłada się, że kocioł/y będzie/ą generował/y 60 do 80% swojej mocy maksymalnej na strumieniu spalin z GT, a pozostała część na gazie ziemnym spalanym w palnikach zainstalowanych w kotle/łach odzysknicowym/wych. Przewidywana moc turbin/y gazowych/wej od 65MWe do 120MWe.

W przypadku zabudowy jednego układu tj. 1GT+ 1KO, kocioł musi umożliwiać pracę bez turbiny gazowej na 100% maksymalnej znamionowej wydajności trwałej (WMT). Układ taki będzie wyposażony dodatkowo w komin baypass-owy umożliwiający prace GT bez KO.

Zmawiający preferuje, aby dostarczany kocioł pracował na jednym parametrze tj. 8,0MPa.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy (z wyłączeniem dostawy Turbiny Gazowej – GT), budowę i montaż (GT przy nadzorze dostawcy GT), uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny.

Aby uzyskać dokumentacje przetargową niezbędne jest podpisanie dokumentu o zachowaniu poufności (w załączeniu)

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o przesłanie skanu podpisanego dokumentu do: michal.domasik@synthosgroup.com a oryginał na adres:

Michał Domasik,

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna,

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,

Bud E-119, II piętro pokój 16.

202/TZ/BW/2020 TERMOSTAT LABORATORYJNY Z CHŁODZENIEM

28.10.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę: TERMOSTAT LABORATORYJNY Z CHŁODZENIEM


Przedmiotem zapytania jest dostawa TERMOSTATU LABORATORYJNEGO Z CHŁODZENIEM wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego zaproszenia. Termostat będzie służyć do prowadzenia polimeryzacji laboratoryjnych.

 

ZMIANA TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
TERMOSTAT LABORATORYJNY Z CHŁODZENIEM

Zamawiający informuje, iż zmienia termin złożenia oferty, oraz miejsce złożenia oryginału oferty, tj:
Ofertę – należy złożyć w terminie do:
                                                                        2020-11-10           do godz. 15:00 w formie elektronicznej
• na adres e-mail:
barbara.warchal@synthosgroup.com
oraz
• w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos SA
Ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Bud D-8, Dział Zakupów Technicznych


z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 202/TZ/BW/2020 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej do Zamawiającego.

898/2020 REMONT KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STROPÓW +10,0M W E-145

27.10.2020

Ofertę należy złożyć w terminie do 10.11.2020 r. do godziny 12:00

 

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin zakończenia prac zamówienia: do 31.03.2021 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Kwestie handlowe:

Elzbieta Kowalówka, e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com,

tel.: +48 33 847 25 74, kom. +48 785 902 325

Kwestie techniczne:

Sławomir Bożek. Starszy Specjalista ds. Mechanicznych, e-mail: slawomir.bozek@remove-this.synthosgroup.com,

tel.: +48691412750

836/2020 AGRO - Dostawa, montaż i uruchomienie młyna perełkowego dyskowego

06.10.2020

W imieniu firmy Synthos Agro Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„AGRO - Dostawa, montaż i uruchomienie młyna perełkowego dyskowego”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 836 jest dostawa (wraz z montażem, wpięciem do mediów i uruchomieniem) nowego młyna perełkowego dyskowego o pojemności komory mielącej ok.150l zgodnie ze specyfikacją techniczną Zamawiającego stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Celem zadania jest zwiększenie zdolności produkcyjnej linii 600.

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie oferty w terminie 05.11.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail:  

anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com.

Szczegóły przetargu znajdą Państwo w załączniku.

Informacja o planowanym ogłoszeniu postepowania przetargowego/Projekt bazowy

30.09.2020

Szanowni Państwo,

 

Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1 planuje w najbliższym czasie ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą:
Opracowanie projektu bazowego wraz z opracowaniami towarzyszącymi rozbudowy dwóch instalacji w istniejących zakładach produkcyjnych Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. j
zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału ww. postepowaniu, to prosimy o wysłanie zgłoszenia (wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w Zaproszeniu – projekt bazowy.pdf) do Pana Michała Madejczyka najpóźniej do dnia 09.10.2020 r.

Dane kontaktowe podane zostały w zaproszeniu.

Procedura przetargowa 829/2020 - Stacja redukcji gazu

25.09.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Budowa stacji redukcji gazu na terenie zakładu Synthos Dwory7” na podstawie projektu budowlanego oraz warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 16.10.2020 do godz. 23:59

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

619/2020 Wykonanie i wymiana stopy mostu przeładunkowego / Zmiana terminu składania ofert

17.09.2020

dotyczy:„Wykonanie i wymiana stopy mostu przeładunkowego”

Lokalizacja:                                         Chemików 1, Oświęcim, Obszar Energetyki

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia: 30.09.2020 r.

UWAGA!
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga wizji lokalnej. Termin wizyty należy umawiać bezpośrednio z działem Utrzymania Ruchu, a dokładnie z Panem Adrianem Krukiem (tel. kom +48 885 982 141). Dodatkowo każda ustalona telefonicznie wizyta musi zostać potwierdzona drogą mailową. Potwierdzenie należy wysłać na adres: adrian.kruk2@synthosgroup.com  oraz anna.wojcik2@synthosgroup.com.

 

730/2020 - Zabudowa stacji korekty pH wody kotłowej / Zmiana terminu składania ofert

17.09.2020

Dotyczy: „730/2020 - Zabudowa stacji korekty pH wody kotłowej”

Lokalizacja: Chemików 1, Oświęcim, Budynek kotłów energetycznych A-110
Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2021 r.

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu skłądania ofert do dnia 30.09.2020 r.

          

UWAGA!

* W celu uzyskania Załącznika nr 5 należy wypełnić oraz podpisać Umowę o zachowaniu poufności będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania. Oryginał umowy w 2 egzemplarzach powinien zostać wysłany na adres:

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Chemików, 32-600 Oświęcim
Z dopiskiem: do p. Anny Wójcik

* Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga wizji lokalnej na terenie zamawiającego. Termin wizyty należy umawiać bezpośrednio z Działem Inwestycji, a dokładnie z Panem Marcinem Gibasem (tel. kom +48 661 330 967) lub z Panem Andrzejem Raczkiem (tel. kom +48 783 293 994). Dodatkowo każda ustalona telefonicznie wizyta musi zostać potwierdzona drogą mailową. Potwierdzenie należy wysłać na adres: marcin.gibas@synthosgroup.com; andrzej.raczek@synthosfgroup.com oraz anna.wojcik2@synthosgroup.com.

Procedura przetargowa nr. 774/2020 - Przyłącz gazu

14.09.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Budowa przyłącza gazowego na terenie zakładu Synthos Dwory7” na podstawie projektu budowlanego oraz warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 28.09.2020 do godz. 23:59 ulega zmianie w dniu 22.09

Nowy termin składania ofert 09.10.2020 do godz. 23:59

 

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

730/2020 - Zabudowa stacji korekty pH wody kotłowej

21.08.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu: „Zabudowa stacji korekty pH wody kotłowej”

 

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 730/2020 jest wykonanie zabudowy automatycznych układów korekcji pH wody kotłowej na terenie Działu Energetyki wg. Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Lokalizacja: Chemików 1, Oświęcim, Budynek kotłów energetycznych A-110
Planowany termin zakończenia zadania: 30.09.2021 r.

Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty poprzez e-mail w terminie do dnia 31.08.2020 r.                       

UWAGA!

* W celu uzyskania Załącznika nr 5 należy wypełnić oraz podpisać Umowę o zachowaniu poufności będącym Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania. Oryginał umowy w 2 egzemplarzach powinien zostać wysłany na adres:

Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Chemików, 32-600 Oświęcim
Z dopiskiem: do p. Anny Wójcik

* Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga wizji lokalnej na terenie zamawiającego. Termin wizyty należy umawiać bezpośrednio z Działem Inwestycji, a dokładnie z Panem Marcinem Gibasem (tel. kom +48 661 330 967) lub z Panem Andrzejem Raczkiem (tel. kom +48 783 293 994). Dodatkowo każda ustalona telefonicznie wizyta musi zostać potwierdzona drogą mailową. Potwierdzenie należy wysłać na adres: marcin.gibas@remove-this.synthosgroup.com; andrzej.raczek@remove-this.synthosfgroup.com oraz anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com.

 

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty e-mail w terminie do: 15.09.2020 r. do godziny 12:00 na adres: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Zamawiający informuje, iż w przypadku opóźnienia w złożeniu oferty we wskazanym powyżej terminie, oferty takie nie będą rozpatrywane w dalszym postepowaniu.

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com