Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Invitation to tender 836/TZ/AT/2017 - Measurement equipment for adhesive cohesion according to FINAT method

18.12.2017

"Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

SYNTHOS S.A. announces the tender for the delivery, installation and commissioning of measurement equipment for adhesive cohesion according to FINAT method.

The details of tender as well as all documents and instruction of proper preparation and submission of the offer are contained in the attachments.
The offers shall be submitted till January, 8th, 2018 until 11:59 pm.

zapytanie ofertowe "wagosuszarka" 437/TZ/DW/2017

18.12.2017

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

 
  1. Ofertę – należy złożyć w terminie do
 

2018-01-03

do godz. 23:59:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

 

Dominika.Wegrzyn@synthosgroup.com 

 

w kopii do:

Piotr.Palen@synthosgrop.com oraz

 

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominika Wegrzyn

Budynek E119 p. 21b

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 437/TZ/DW/2017wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Przedłużenie terminu składania ofert dla zapytanie ofertowego nr 532/TZ/MMB/2017 - SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM

18.12.2017

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert dla postępowania ofertowego l.dz. 532/TZ/MMB/2017, dotyczącego:
SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM
Nowy termin składania ofert to  22 grudnia 2017, godz. 23:59.
 

zapytanie ofertowe l.dz. nr 608/TZ/DW/2017 Zmywarka laboratoryjna i system oczyszczania wody

14.12.2017

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Celem i przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i montaż zmywarek laboratoryjnych (2 szt.) i systemów do oczyszczania wody (2szt.) wraz ze szkoleniem personelu z obsługi urządzeń.

Ofertę – należy złożyć w terminie do

2017-12-27

do godz. 23:59:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

 

Dominika.Wegrzyn@synthosgroup.com 

 

w kopii do:

Piotr.Palen@synthosgrop.com oraz

 

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos S.A.

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominika Wegrzyn

Budynek E119 p. 21b

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 608/TZ/DW/2017wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 455/TZ/BW/2017 - Mieszadła laboratoryjne

13.12.2017

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Postępowanie nr 532/TZ/MMB/2017 - SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM

11.12.2017

Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych. POIR.02.01.00-00-0127/15-00

SYNTHOS S.A. ogłasza przetarg na na dostawę i montaż suszarki prózniowej do rozpuszczalników palnych z modułem próżniowym.
Szczegóły dotyczące przetargu oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach.
Termin składania ofert: 18.12.2017, godz. 23:59.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu numer 544/TZ/BW/2017 na dostawę komory klimatycznej

05.12.2017

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

587/TZ/AT/17 - Przebudowa kotłów nr 5 i 6 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna na paliwo gazowe

30.11.2017

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1 („Zamawiający”) zapraszamy Państwa do złożenia oferty w procedurze przetargowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa kotłów nr 5 i 6 w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna na paliwo gazowe.”

 

Termin wizji lokalnej to 12.12.2017 r.

Termin składania ofert upływa 2.01.2018 r.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w załącznikach:

  1. RfQ 587_TZ_AT_2017 Przebudowa kotłów nr 5 i 6 w SD7 na paliwo gazowe.pdf
  2. Załącznik 1. 587_TZ_AT_2017 Opis techniczny Przedmiotu Kontraktu.pdf

W przypadku jakichkolwiek pytań osobami uprawnionymi do kontaktów są:

sprawy handlowe: Agata Tyc - tel. +48 33 847 20 33, e-mail: agata.tyc@remove-this.synthosgroup.com

sprawy techniczne: Sławomir Przybyłowski - tel.+48 33 847 43 39, e-mail: slawomir.przybylowski@remove-this.synthosgroup.com

 

Aktualizacja 13.12.2017

Termin składania ofert został wydłużony do 5.02.2018 r.

Pytania Oferentów i udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się w folderze FTP:

adres: ftp.synthosgroup.com

login: K5_K6
hasło: SmQRCYwQeRgfZMT

 

 

POBJ 662/2017 - Wykonanie robót budowlano - montażowych przeniesienie zbiornika ługu - Zapytanie Ofertowe

11.09.2017

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie robót budowlano - montażowych przeniesienie zbiornika ługu”

Oświęcim, 11.09.2017

Zapytanie Ofertowe POBJ 662/2017

 

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie robót budowlano - montażowych przeniesienie zbiornika ługu”

1.      WPROWADZENIE – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z przeniesieniem zbiornika ługu wg. opracowanej dokumentacji nr FP-1719F i FP-1719-R-001 w ramach projektu inwestycyjnego I145/16SA „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostosowanie istniejącego obwiązania zbiornika ługu i doprowadzenia mediów do nowoprojektowanego zbiornika ługu o tym samym numerze w innej lokalizacji oraz zabudowy innych urządzeń jak np. armatura AKPiA zgodnie z w/w dokumentacją wraz z udzieleniem min. 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot zamówienia oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej. 

 

2.      HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO i PROJEKTU:

          -       potwierdzenie udziału w akcji ofertowej do dnia:                             13.09.2017                                      

          -       pytania techniczne i handlowe można przesyłać do dnia:                18.09.2017

          -       złożenie ofert do dnia:                                                                            20.09.2017                                      

          -       zakładany termin wykonania Przedmiotu zamówienia do:              31.12.2017

 

3.      PROPONOWANE (do negocjacji) WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność: 100% po wykonaniu zamówienia

Termin płatności: 60 dni po dostarczeniu faktury VAT wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

4.      FORMAT CENOWY OFERTY:

Oferta ma zawierać cenę łączną całego Przedmiotu zamówienia - wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmujące wykonanie kompletnego i bez usterkowego Przedmiotu zamówienia mającego na celu wykonanie nowego zbiornika ługu i montaż w innej lokalizacji dla umożliwienia magazynowania ługu sodowego do neutralizacji pH w basenach ściekowych znajdujących się w budynku E-139

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie składania ofert.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności podatki i cła związane z wykonaniem Przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia WYKONAWCA doliczy podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych VAT.

 

5.      WALUTA ZAMÓWIENIA:

Oferta ma zostać złożona w walucie polskiej tj. PLN.

 

6.      OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

sprawy handlowe: Dominik de Mehlem          T. 33 847 26 82 E. Dominik.deMehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com

sprawy techniczne: 

Waldemar Cichy                      T. 33 847 22 44 lub 691 412 856 E. Waldemar.Cichy(małpa)synthosgroup(kropka)com

Marek Barcik                            T. 33 847 34 04 lub 691 412 367 E. Marek.Barcik(małpa)synthosgroup(kropka)com

Robert Mieszczak                    T. 33 847 31 19 lub 691 413 126 E. Robert.Mieszczak(małpa)synthosgroup(kropka)com

      

7.      PYTANIA I KOMENTARZE:

Wszelkie pytania i komentarz powinny zostać złożone zgodnie z terminem wskazanym w pkt. 2 bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt z dostawcami z DW do pozostałych.

 

8.      SKŁADANIE OFERT:

Ofertę należy przesłać zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2 Zapytania Ofertowego w wersji elektronicznej za pomocą linka POBJ „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ” i na adres: dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com.

W przypadku opóźnienia w złożeniu oferty z przyczyn leżących po stronie oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.

 

9.      WAŻNOŚĆ OFERTY:

Oferta ma zostać złożona z minimum 90 dniowym terminem ważności.

 

10.   INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg. procedur wewnętrznych Zamawiającego.

Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie firma składająca ofertę.

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert złożonych przez firmy uczestniczące w przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranym oferentem.

 

Zadanie będzie realizowane na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego, Ogólnych Warunków Zamówień Usług (OWZU) Zamawiającego, Wymogów w zakresie BHP i Obowiązków Wykonawcy. Złożenie oferty będzie traktowane jednoznacznie z akceptacją istotnych postanowień niniejszego Zapytania oraz jego załączników z rozszerzeniem o następujące punkt:

1.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

           a.        2,0% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w wykonaniu Zlecenia;

           b.        0,5% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji powstały z winy Wykonawcy, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

           c.         w wysokości 50,00 PLN w przypadku stwierdzenia braku kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej;

           d.        w wysokości 500,00 PLN za każdorazowe udokumentowane naruszenie przepisów BHP, skutkujące bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników;

           e.        w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że  pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub prekursora. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu“ rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez zakładową służbę ochrony Zamawiającego  lub inne wskazane przez Zamawiającego instytucje/organy.

           f.         w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych używał otwartego ognia( w tym palenie papierosów) w miejscach do tego niewyznaczonych.

2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej Zamawiającemu kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.        Realizacja przedmiotu UMOWY będzie w formie „pod klucz“ w związku, z czym WYKONAWCA oświadcza, iż wszystkie prace towarzyszące i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu UMOWY zostały uwzględnione w cenie i nie mogą być rozpatrywane, jako roboty dodatkowe.

4.        W odniesieniu do dokumentacji stworzonej na podstawie Zamówienia, WYKONAWCA z chwilą otrzymania Wynagrodzenia przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo wszelkie majątkowe prawa autorskie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych z prawem z prawem do zbycia, używania łącznego nieograniczonej ilości kopii i nabytej wersji podstawowej, do wykorzystania w dowolnej ilości na wszystkich polach eksploatacji

5.        WYKONAWCA oświadcza, iż znany jest mu cel wykorzystania dokumentacji koncepcyjnej, a w związku z tym, WYKONAWCA zobowiązuje się do nie wykonywania względem ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych oraz zapewni, że pracownicy WYKONAWCY nie będą wykonywać względem ZAMAWIAJĄCEGO takich praw.

 Załączniki:

                    Załącznik nr 1 - FP-1719F i FP-1719-R-001

                                        Uwaga: Ofertę należy przygotować w oparciu o załączone Projekty Wykonawcze i  przedmiary robót czytając je łącznie.

                    Załącznik nr 2 – ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY LUB ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO NA

                                         TERENIE SYNTHOS w Oświęcimiu

                     Załącznik nr 3 - Wymogi w zakresie BHP

                     Załącznik nr 4 - Obowiązki Wykonawcy

                     Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Zamówień Usługi. 

POBJ 661/2017 - Wykonanie zbiornika ługu - Zapytanie Ofertowe

11.09.2017

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie zbiornika ługu"

Oświęcim, 7.09.2017

Zapytanie Ofertowe POBJ 661/2017

 

W imieniu firmy Synthos S.A. siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Wykonanie zbiornika ługu  - Funkcjonalizator”

 

1.      WPROWADZENIE – PRZEDMIOT ZADANIA:

Przedmiotem zadania jest wykonanie i montaż na fundamencie zbiornika ługu wraz z wężownicą wg. opracowanej dokumentacji nr FP-1719-O-001 (złącznik nr. 1) w ramach projektu inwestycyjnego I145/16SA „Opracowanie i wdrożenie do produkcji związków krzemoorganicznych do funkcjonalizacji kauczuków syntetycznych”

 

Zakres Przedmiotu zadania obejmuje również: wykonawstwo/zakup, dostawę i rozładunek oraz montaż ww. zbiornika i wężownicy na terenie Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w Oświęcimiu, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim wraz z dokumentacja rejestracyjną dla potrzeb UDT i udzieleniem 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na Przedmiot zadania z uwzględnieniem kosztów przeglądów wymaganych w tym okresie.  

 

2.      HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO i PROJEKTU:

-       potwierdzenie udziału w akcji ofertowej do dnia:                             11.09.2017                                      

-       pytania techniczne i handlowe można przesyłać do dnia:                14.09.2017

-       złożenie ofert do dnia:                                                                            18.09.2017                                      

-       zakładany termin wykonania Przedmiotu zadania do:                      22.12.2017

 

3.      PROPONOWANE (do negocjacji) WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność: 100% po wykonaniu zadania

Termin płatności: 60 dni po dostarczeniu faktury VAT wystawionej na podstawie obustronnie podpisanego protokołu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania.

 

4.      FORMAT CENOWY OFERTY:

Oferta ma zawierać cenę łączną całego Przedmiotu zadania - wynagrodzenie jest ryczałtowe i obejmujące wykonanie kompletnego i bez usterkowego Przedmiotu zadania mającego na celu umożliwienie magazynowania ługu sodowego do neutralizacji pH w basenach ściekowych znajdujących się w budynku E-139

 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu zadania oraz których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji możliwej do przewidzenia na etapie składania ofert.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszystkie opłaty w szczególności podatki i cła związane z wykonaniem Przedmiotu zadania z zastrzeżeniem, iż do wynagrodzenia WYKONAWCA doliczy podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych VAT.

 

5.      WALUTA ZAMÓWIENIA:

Oferta ma zostać złożona w walucie polskiej tj. PLN.

 

6.      OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

sprawy handlowe: Dominik de Mehlem          T. 33 847 26 82 E. Dominik.deMehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com

sprawy techniczne: 

Waldemar Cichy                      T. 33 847 22 44 lub 691 412 856 E. Waldemar.Cichy(małpa)synthosgroup(kropka)com

Marek Barcik                            T. 33 847 34 04 lub 691 412 367 E. Marek.Barcik(małpa)synthosgroup(kropka)com

Robert Mieszczak                    T. 33 847 31 19 lub 691 413 126 E. Robert.Mieszczak(małpa)synthosgroup(kropka)com

      

7.      PYTANIA I KOMENTARZE:

Wszelkie pytania i komentarz powinny zostać złożone zgodnie z terminem wskazanym w pkt. 2 bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt z dostawcami z DW do pozostałych.

 

8.      SKŁADANIE OFERT:

Ofertę należy przesłać zgodnie z harmonogramem określonym w pkt. 2 Zapytania Ofertowego w wersji elektronicznej za pomocą linka POBJ „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ” i na adres: dominik.demehlem(małpa)synthosgroup(kropka)com.

 

W przypadku opóźnienia w złożeniu oferty z przyczyn leżących po stronie oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty.

 

9.      WAŻNOŚĆ OFERTY:

Oferta ma zostać złożona z minimum 90 dniowym terminem ważności.

 

10.   INFORMACJE DODATKOWE:

Postępowanie ofertowe prowadzone będzie wg. procedur wewnętrznych Zamawiającego.

Po rozpatrzeniu ofert o decyzji Zamawiającego oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Umowa zostanie zawarta z wybranym kontrahentem.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie firma składająca ofertę.

Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty.

Z tytułu nieuwzględnienia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje podczas oceny ofert złożonych przez firmy uczestniczące w przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranym oferentem.

 

Zadanie będzie realizowane na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego, Ogólnych Warunków Zamówień Usług (OWZU) Zamawiającego, Wymogów w zakresie BHP i Obowiązków Wykonawcy. Złożenie oferty będzie traktowane jednoznacznie z akceptacją istotnych postanowień niniejszego Zapytania oraz jego załączników z rozszerzeniem o następujące punkt:

1.        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.        2,0% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w wykonaniu Zlecenia;

b.        0,5% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji powstały z winy Wykonawcy, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c.         w wysokości 50,00 PLN w przypadku stwierdzenia braku kompletnego sprzętu ochrony indywidualnej;

d.        w wysokości 500,00 PLN za każdorazowe udokumentowane naruszenie przepisów BHP, skutkujące bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników;

e.        w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że  pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, środka zastępczego lub prekursora. Pod pojęciem „pod wpływem alkoholu“ rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub krwi potwierdzone badaniami przez zakładową służbę ochrony Zamawiającego  lub inne wskazane przez Zamawiającego instytucje/organy.

f.         w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) każdorazowo w razie wykrycia faktu, że pracownik Wykonawcy w czasie pracy lub w trakcie przebywania na terenie Zamawiającego lub podmiotów powiązanych używał otwartego ognia( w tym palenie papierosów) w miejscach do tego niewyznaczonych.

2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej Zamawiającemu kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.        Realizacja przedmiotu UMOWY będzie w formie „pod klucz“ w związku, z czym WYKONAWCA oświadcza, iż wszystkie prace towarzyszące i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu UMOWY zostały uwzględnione w cenie i nie mogą być rozpatrywane, jako roboty dodatkowe.

4.        W odniesieniu do dokumentacji stworzonej na podstawie Zamówienia, WYKONAWCA w chwila otrzymania Wynagrodzenia przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO bezwarunkowo wszelkie majątkowe prawa autorskie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych z prawem z prawem do zbycia, używania łącznego nieograniczonej ilości kopii i nabytej wersji podstawowej, do wykorzystania w dowolnej ilości na wszystkich polach eksploatacji

5.        WYKONAWCA oświadcza, iż znany jest mu cel wykorzystania dokumentacji koncepcyjnej, a w związku z tym, WYKONAWCA zobowiązuje się do nie wykonywania względem ZAMAWIAJĄCEGO roszczeń wynikających z autorskich praw osobistych lub dóbr osobistych oraz zapewni, że pracownicy WYKONAWCY nie będą wykonywać względem ZAMAWIAJĄCEGO takich praw.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Dokumentacja nr FP-1719-O-001

Załącznik nr 2 – ZGŁOSZENIE WYPADKU PRZY PRACY LUB ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO NA TERENIE SYNTHOS w Oświęcimiu

Załącznik nr 3 - Wymogi w zakresie BHP

Załącznik nr 4 - Obowiązki Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Ogólne Warunki Zamówień Usługi.

© 2017 Synthos. All rights reserved.