Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

227/TZ/KG/2018- Spektrofotometr- Pytania i odpowiedzi

24.09.2018

Dotyczy postepowania 227/TZ/KG/2018 pt.: Spektrofotometr” w ramach projektu: POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Zamawiający informuje, iż opublikował Pakiet pytań i odpowiedzi.

Zapytanie ofertowe nr 227/TZ/KG/2018 Spektrofotometr UV-VIS

17.09.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

59/TZ/DWDD/2018 - Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt. - Informacja o wyniku postępowania

14.09.2018

Informacja o wyniku postępowania

Oświęcim, dnia 14.09.2018 r.

Dotyczy postępowania:59/TZ/DWDD/2018

 

Dostawa Wagi precyzyjne - 9 szt.

 

 

 

 

 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał oferty firmy:  

 

Pakiet 1:

Mettler – Toledo  Sp. z o.o.

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 21

NIP: 521-10-10-340

 

Pakiet2:

Radwag Wagi Elektroniczne – W. Lewandowski

ul. Bracka 28, 26-600 Radom

Nip: 796-000-03-27

O/Kraków – ul. Wielicka 25, 30-663 Kraków.

Oferty obejmują wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskały największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 4 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

14.09.2018

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 28.09.2018 do godziny 14.00 The Customer extends the deadline for submitting Offers by: SEPTEMBER 28, 2018 to 14:00

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 4

 

Oświęcim, dnia 14.09.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANYDO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 6:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 28.09.2018 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Refers to proceedings: 132 /TZ/ BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGESTHE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

 

 

Change 6:

The Customer extends the deadline for submitting Offers by: SEPTEMBER 28, 2018 to 14:00. The offer should be submitted:

•             in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

 

and

•             in a sealed envelope to the following address:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oswięcim, Poland

To: Dominik de Mehlem, bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

 

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

„Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu” - branża elektryczna i AKPiA

31.08.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych i AKPiA w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu”. wg. specyfikacji wymagań Zamawiającego oraz udostępnionej dokumentacji do niniejszego Zapytania ofertowego.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 121/TZ/BW/2018 Statywy teleskopowe szt 3 Statyw do przygotowania próbek z mieszadłem

30.08.2018

Oświęcim, 30.08.2018r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”
Statywy teleskopowe szt 3
Statyw do przygotowywania próbek z mieszadłem
Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Megan s.c.

Rozstrzygnięcie przetargu nr 126/TZ/BW/2018- Zbiornik ciśnieniowy- przenośny - poj. 7 do 10l.

28.08.2018

Oświęcim, 28.08.2018r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”
Zbiornik ciśnieniowy- przenośny - poj. 7l do 10l
Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie PUPH NIWA spółka komandytowa.

132/TZ/BWDM/2018 Pytania/Question PAKIET 3 Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi / Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors

23.08.2018

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 14.09.2018 do godziny 14.00 The Customer extends the deadline for submitting Offers by: SEPTEMBER 14, 2018 to 14:00.

132/TZ/BWDM/2018 -Pakiet 3

 

Oświęcim, dnia 23.08.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 132/TZ/BWDM/2018 pt.: „Dostawa Laboratoryjnej mieszarki zamkniętej z rotorami zazębiającymi” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY

DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 5:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 14.09.2018 do godziny 14.00. Ofertę należy złożyć:

 

 

•             w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

•             w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem  Bud. E-119 p. 13

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Refers to proceedings: 132 /TZ/ BWDM / 2018 on: “Delivery of Laboratory internal mixer with interlocking rotors” as part of the project:"Expansion of the Research and Development Center of Synthos S.A. in the field of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

QUESTIONS AND ANSWERS, CLARIFICATIONS, CONCLUSIONS, CHANGES

THE CONTENT OF INVITATION TO TENDER AND CONTRACT

 

Please be advised that the Purchaser presents below the content of the questions and answers / clarifications / changes to the content in the procedure on the above-described scope

 

Change 5:

The Customer extends the deadline for submitting Offers by: SEPTEMBER 14, 2018 to 14:00. The offer should be submitted:

 

•             in an electronic form to the e-mail address:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com or via the lint „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”/ "Offers should be sent only HERE"

 

and

•             in a sealed envelope to the following address:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1, 32-600 Oswięcim, Poland

To: Dominik de Mehlem, bldg. E-119 p. 13

with the annotation:

„Request for Quotation ………………….. with a note „Tender-do not open‘’

 

Offers submitted both via e-mail and post after the designated date will not be considered. The date and time of receiving the tender by the Customer in the electronic and paper version  is taken into consideration.

 

Customer informs also that the Bidders who have already filed the offer are entitled to withdraw the submitted tender and the submin to a new one, if they consider that above-described change affects their content.

 

Questions and answers, changes and clarifications to the content of the invitation to tender, are an integral part of the documentation procedure.

 

Przedłużenie terminu dla przetargu numer 126/TZ/BW/2018 Zbiornik ciśnieniowy- przenośny- poj. 7l do 10l

09.08.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 13.08.2018 do godziny 23:59.

Rozstrzygnięcie przetargu numer 91/TZ/BW/2018

01.08.2018

„Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” POIR.02.01.00-00-0127/15-00 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com