Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

 • /A

Zapytanie ofertowe 1220/2019 - Wymiana kolumn lp.137 i lp.138 w F-101

18.09.2019

Zapytanie ofertowe 271/TZ/KG/2019 Pompa zębata bezpulsacyjna

17.09.2019

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:


Pompa zębata bezpulsacyjna


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa pompy zębatej bezpulsacyjnej wg. specyfikacji wymagań
użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego zaproszenia.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.


Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV-42122100-1 Pompy cieczowe


Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2019-09-25 do godz. 23:59 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.
· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 271/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.

Informacja o wyniku postępowania 110/TZ/KG/2019 Zbiornik ciśnieniowy z mieszadłem na preemulsje

16.09.2019

Oświęcim, 16.09.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 110/TZ/KG/2019- Zbiornik ciśnieniowy z mieszadłem na preemulsje


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie MEGAN S.C.


Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny.

Procedura przetargowa 1163/2019 Dostawa szkła i wyposażenia laboratorium

13.09.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający – GRUPA SYNTHOS

 z siedzibą w Oświęcimiu,

przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, zaprasza do złożenia oferty na

DOSTAWY Szkła i wyposażenia laboratorium DLA SPÓŁEK SYNTHOS

 

 

                                                                           Procedura Przetargowa nr 1163/2019

 

Postanowienia ogólne:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  w każdym czasie bez podania przyczyny.
 1.  Oferta powinna zawierać:
 1. pełną nazwę  oferenta oraz nr oferty wraz z nr rewizji,
 2. adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe,
 3. cena zgodnie ze specyfikacją, w których będą zawarte koszty produkcji, koszty transportu (DAP Synthos),
 4. progi rabatowe na produkty z poza specyfikacji technicznej
 5. termin ważności oferty (min. 90 dni),
 6. gwarancja – jeśli dotyczy
 7. warunki płatności (min 30 dni),
 8. czas dostawy dla produktów z umowy (tabela cen jednostkowych),
 9. czas dostawy dla produktów z poza umowy.
 1. Warunki postępowania przetargowego:
 1. Możliwość dostarczenia towaru do wszystkich Spółek Synthos w umówionym terminie na terenie całej Polski (Oświęcim, Sochaczew, Nowa Sarzyna);
 2. Komunikacja w języku polskim;
 3. Dostawca zapewnia stałe ceny minimum na okres 2 lat;
 4. Wyznaczenie osoby kontaktowej w sprawie zamówień, reklamacji i kontraktu;
 5. Podane w tabeli ilości są szacowane na okres 3 lat. W zależności od danego roku mogą ulegać zmianom.
 6. Warunki handlowe zgodnie z OWZ.
 1. Uzupełnienie załącznika „Specyfikacja Techniczna – Szkło i wyposażenie laboratorium
 1. Należy wypełniać tylko brakujące pola – Cena jednostkowa (netto), waluta, termin realizacji oraz komentarz;
 2. Wpisywać proponowane zamienniki muszą spełniać wszelkie wymagane normy i być odpowiednikiem produktu z kolumny „Opis”);
 3. Ceny należy podać dla przyjętej jednostki
 4. W przypadku braku dostępności w ofercie produktu 1:1 pole z ceną należy zostawić puste;
 5. Nie dodawać wierszy oraz dodatkowych kolumn
 6. Wszelkie komentarze oraz wyjaśnienia można wpisywać w kolumnie „komentarz”
 1. Oferty należy wysłać elektronicznie w terminie do 30.09.2019r. na adres email: kamila.ganobis@remove-this.synthosgroup.com
 1. Na decyzję Zamawiającego dotyczącą unieważnienia postępowania bez podania przyczyny nie przysługuje Oferentowi prawo wniesienia protestu.
 1. Wszelkie koszty związane z udziałem Oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi Oferent.

 

 1. Postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg procedur własnych Zamawiającego.

 

 1. Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania zawarte są w załączniku.

 

Wykaz Spółek Grupy Synthos biorących udział w przetargu wraz z lokalizacjami:

 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Synthos AGRO z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Synthos CARE z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań osobą uprawnioną do kontaktów jest:

Kamila Ganobis                – tel. +48 33 847 38 48                                 

 

 

Załączniki:

Zał. 1 Specyfikacja Techniczna – Szkło i wyposażenie laboratorium

 

Informacja o wyniku postępowania 78/TZ/KG/2019 Suszarka próżniowa

10.09.2019

Oświęcim, 10.09.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Suszarka póżniowa


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Kendrolab Sp. z o. o.

Informacja o wyniku postępowania 68/TZ/KG/2019 Disolwer laboratoryjny

10.09.2019

Oświęcim, 10.09.2019r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Dosolwer laboratoryjny


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TEST sp. z o.o.

Przedłużenie terminu składania ofert 139/TZ/KG/2019 Komora klimatyczna do badań starzeniowych

09.09.2019

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A.
w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla
projektu:
– zapytanie ofertowe l.dz. nr 139/TZ/KG/2019


Komora klimatyczna do badań starzeniowych


Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 11.09.2019r. do godziny 23:59.


Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz
prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Zapytanie ofertowe 139/TZ/KG/2019 Komora klimatyczna do badań starzeniowych

30.08.2019

l.dz. nr 139/TZ/KG/2019


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:


Komora klimatyczna do badań starzeniowych


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa komory klimatycznej do badań starzeniowych wg.
specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego
zaproszenia.


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.


Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV-38970000-5 – Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2019-09-09 do godz. 23:59 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.
· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:


Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Kamila Ganobis Budynek E119 p 18
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 139/TZ/KG/2019 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.

Przedłużenie terminu składania ofert 99/TZ/KG/2019 Nalewarka półautomatyczna

29.08.2019

Oświęcim, dnia 29.08.2019 r.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
z dnia 20.08.2019r.


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A.
w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert dla
projektu:
– zapytanie ofertowe l.dz. nr 99/TZ/KG/2019


Nalewarka półautomatyczna


Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 02.09.2019r. do godziny 23:59.
Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz
prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Zapytanie ofertowe- wynajem lokalu gastronomicznego

28.08.2019

Grupa Synthos zaprasza do przetargu na prowadzenie lokalu gastronomicznego na terenie firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. w nowo powstałym budynku działu Logistyki.

W przypadku zainteresowania, uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji Państwa oferty wraz z warunkami prowadzenia działalności.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli:

Pani Grażyna Pelc

e-mail: Grazyna.Pelc@remove-this.synthosgroup.com

Tel.: + 48 669 470 487, + 48 33 847 25 26

 

Poniżej informacje w sprawie zapytania:

 

 1. Powierzchnia pomieszczeń – mapa w załączeniu
 1. Kantyna                                     39,18 m2
 2. Zmywalnia                                4,63 m2
 3. Kuchnia cateringowa             19,87
 4. Magazyn                                   6,74
 5. Łazienka                                    5,03
 6. Wiatrołap                                 3,79
 7. Łazienka                                   4,13
 1. Przeznaczenie – prowadzenie lokalu gastronomicznego.
 2. Wyposażenie i urządzenia pokrywa Najemca.
 3. Koszty poniesione  na adaptację nie będą mogły być rozliczone w czynszu.
 4. Zaleca się przed przystąpieniem do przetargu wizję lokalną w terenie.
 5. Nie ma możliwości zmiany w trakcie umowy  przeznaczenia  wynajmu pomieszczeń.
 6. Nie ma możliwości podnajmowania lokalu.
 7. Czynsz najmu zostanie ustalony w przetargu.
 8. Umowa zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia.
 9. Najemca nie  może bez zgody pisemnej  dokonywać jakichkolwiek zmian adaptacyjnych.
 10. Zakaz sprzedaży piwa i  napojów alkoholowych.
Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com