Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

62/TZ/DWDM/2018 - Dostawa Gęstościomierz – 2 szt. PAKIET 2 pytań i odpowiedzi

24.05.2018

Dotyczy postępowania: 62/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

62/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 2

Oświęcim, dnia 24.05.2018 r.

 

Dotyczy postępowania: 62/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zmiana 2

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisu § 10.2 Umowy, po przez ograniczenie limitu kar umownych do 20% tylko dla pkt. 1- 5 tj.: z wyłączeniem kar w zakresie bezpieczeństwa oraz dokonuje wykreślenia zapisów dotyczących Gwarancji Bankowych w § 10.4

 Zmiana 3

Zamawiający informuje, iż dokonuje poprawek omyłek pisarskich w treści Umowy.

W związku z powyższym Zmianami, Zamawiający wycofuje dokument: 62 2018 Umowa dostawa i montaż Gęstosciomierze 2 szt.pdf i zastępuje go nowym: 62 2018 Umowa REW1 dostawa i montaż Gęstościomierze 2 szt.pdf

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

 

Załączniki:

  1. 62 2018 Umowa REW1 dostawa i montaż Gęstościomierze 2 szt.pdf
  2. 62 2018 Umowa REW1 Tryb śledzenia zamian.pdf

62/TZ/DWDM/2018 - Dostawa Gęstościomierz – 2 szt. PAKIET 1 pytań i odpowiedzi

23.05.2018

Dotyczy postępowania: 62/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

62/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 1
Oświęcim, dnia 23.05.2018 r.

Dotyczy postępowania: 62/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY
I

nformujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1
Czy zostanie dopuszczony gęstościomierz, który posiada zamiast kamery okno wzierne/ obserwacyjne z soczewką powiększającą, pozwalającą obserwować strukturę próbki z większą dokładnością niż kamera.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

62/TZ/DWDM/2018 - Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.

21.05.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

l.dz. nr 62/TZ/DWDM/2018

 

 

Oświęcim 21.05.2018    

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Dostawa Gęstościomierz – 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zgodnych z przeznaczeniem i celem Gęstościomierzy ilości 2 sztuk wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami opisanymi w specyfikacji wymagań użytkownika (SPECYFIKACJA TECHNICZNA) stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie, zapoznanie Zamawiającego z obsługą oraz próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek-174.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in. prac badawczych nad środkami ochrony roślin.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.                                                                                                                                                           

Kody CPV:    38400000-9

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

  • Kwestie techniczne:

p. Andrzej Raczek, e-mail: Andrzej.Raczek@remove-this.synthosgroup.com , tel.: +48 33 847-24-02

 

 
  1. Ofertę – należy złożyć w terminie
 

30.05.2018

do godz. 14.00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

 

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający informuje, iż wykonawcy na etapie przed składaniem ofert przysługuje prawo zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na istotne pytania oraz prawo wnioskowania o zmiany lub dopuszczenia. Pytania, Wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na adres email dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com w terminie przynajmniej 2 dni roboczych (dzień składania ofert nie wlicza się) przed wyznaczonym terminem składania ofert.  Odpowiedzi na ww. będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.synthosgroup.com/b2b/biezace-przetargi-i-ogloszenia/ oraz na stronie Baza konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Prosimy o potwierdzenie gotowości do złożenia oferty cenowej poprzez e-mail do p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com

Szczegóły w załaczniku: 62 2018 Zapytanie dostawa i montaż Gęstosciomierze 2 szt.pdf

Załączniki:

- Załącznik nr 1Specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4 –  Wzór umowy.

Zapytanie ofertowe 96/TZ/BW/2018: Reaktor metalowy 2 l (2 szt.), reaktor metalowy 4,5 – 5l (1 szt.), mieszadło wstęgowe (2 szt.)

18.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 11/TZ/BW/2018 WAGA LABORATORYJNA DO STREFY EX / LABORATORY PLATFORM EX BALANCE

17.05.2018

„ Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” POIR.02.01.00-00-0127/15-00

Zapytanie ofertowe 86/TZ/BW/2018 Automatyczny przyrząd do badania adhezji

16.05.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Ofertę należy złożyć w terminie 30.05.2018r łącznie na adresy:
1. e-mail:
barbara.warchal@synthosgroup.com

oraz
w zamkniętej kopercie na adres: Barbara Warchał
SYNTHOS S.A.
Budynek E 119, pokój 16
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 86/TZ/BW/2018"wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Zapytanie ofertowe 380/2018 - "Remont średni kotła OP-140 nr 9"

14.05.2018

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Remont średni kotła OP-140 nr 9"

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy wysłać ofertę najpóźniej do dnia 28.05.2018 do godz. 12:00. W celu udostępnienia dokumentacji przetargowej należy wysłać maila na adres: michal.madejczyk@synthosgroup.com

61/TZ/DWDM/2018 Dostawa Wagi analityczne 4 szt. Pytania i odpowiedzi PAKIET 2

10.05.2018

Dotyczy postępowania: 61/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Wagi analityczne – 4 szt.” w ramach projektu: "Rozbudowa Centrum Badawczo – Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

61/TZ/DWDM/2018 -Pakiet 2

Oświęcim, dnia 10.05.2018 r.

Dotyczy postępowania: 61/TZ/DWDM/2018 pt.: „Dostawa Wagi analityczne – 4 szt.” w  ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie:2

§ 5.3 i 5 – powołują się na listę załączników wymaganą do faktury jednak w przytaczanym pkt. 2 nie ma żadnej listy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma na myśli Protokół odbioru.

Pytanie:3

§ 6.5 – jaką inspekcję chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o ewentualne inspekcje/wizytę w dostawcy w czasie realizowania niniejszej umowy i mające na celu potwierdzenie poprawności wykonywania przedmiotu umowy.

 

Pytanie:4

§ 6.13 – w jakim celu mamy dostarczyć Państwu takie dane skoro jest to tylko dostawa?

- dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU wykazu osób uprawnionych do wykonywania prac, podpisywania i pobierania zezwoleń na wykonywaną pracę oraz oświadczenia o ważności okresowych szkoleń BHP i badań lekarskich,

 -zapłaty wszystkich ceł, opłat i podatków za import materiałów do miejsca docelowego – dopisał bym że dotyczy to wykonania UMOWY

- do przedstawienia kopii UMOWY na wywóz odpadów związanych z realizacją niniejszej UMOWY – nie dotyczy tego zamówienia

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, iż Przedmiotem umowy nie jest tylko dostawa, ale również rozładunek, wniesienie, montaż, uruchomienie, zapoznanie Zamawiającego z obsługą oraz próby odbiorowe u ZAMAWIAJĄCEGO (ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, budynek-174.

 

Wykonawca zgodnie z umową odpowiedzialny jest za utylizację (wywóz i utylizacja we własnym zakresie lub za pośrednictwem firmy) wszelkich odpadów pochodzących z realizacji przedmiotu umowy, które Zamawiający zdecyduje nie pozostawić do dalszego wykorzystania.  

 

Pytanie:5

§ 6.14 O co chodzi z upoważnieniami w ostatnim myślniku - przedstawienia imiennego wykazu osób upoważnionych z jego strony do podpisywania i odbierania zezwoleń jednorazowych na prace. Upoważnione mogą być tylko osoby posiadające szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji ww. §.

 

Pytanie:6

§ 11.4. Proponuję wykreślenie - wystarczy odstąpienie i rozliczenie, a nie dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie.

 

Pytanie:7

§ 12.3 i 12.5 – co do przejścia własności praw do dokumentacji. Jeśli daną dokumentację robimy w sposób powtarzalny itp. dla wielu wag, to nie ma mowy o przeniesieniu praw do tej dokumentacji. Zapis trzeba wykreślić. Jeżeli Państwo chcecie mieć prawa autorskie to wagi trzeba to osobno wycenić.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji ww. §.

 

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji wzoru Umowy, co powoduje wycofanie poprzedniego wzoru i zastąpienie go nowym pt.: 61 2018 REW1 Umowa dostawa i montaż Wagi analityczne.pdf.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Załączniki;

  1. 61 2018 REW1 Umowa dostawa i montaż Wagi analityczne.pdf.
  2. Wersja porównawcza ww. Umowy z poprzednia wersją.  

103/TZ/DM/2018 AUDYT PROJEKTU HDS - Informacja o wyniku postępowania

09.05.2018

Dotyczy postępowania: 103/TZ/DM/2018 - AUDYT PROJEKTU HDS „Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

Oświęcim, dnia 9.05.2018 r.

Dotyczy postępowania:103/TZ/DM/2018   

 

AUDYT PROJEKTU HDS

„Opracowanie innowacyjnych materiałów zwiększających funkcjonalność opon samochodowych” POIR.01.01.01-00-1370/15-00.

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  "AS AUDYT, SZKOLENIA JACEK SUDOWSKI, ul. Podhalańska 10/11 85-132 Bydgoszcz, NIP: 556-12-90-48”

 

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Prezdłużenie terminu składania ofert - Zapytanie ofertowe numer 11/TZ/BW/2018 Waga laboratoryjna do strefy EX / Laboratory platform Ex balance

07.05.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia: 09.05.2018 do godziny 23:59.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

© 2017 Synthos. All rights reserved.