Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

56/TZ/DWDD/2018 Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

24.03.2018

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych” ZAPYTANIE OFERTOWE pt.: Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

l.dz. nr 56/TZ/DWDD/2018

 

 

Oświęcim, 24.03.2018  

                                          

POIR.02.01.00-00-0127/15 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:

Dostawa Chromatografów cieczowych i gazowych -10 szt.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnych, zgodnych z przeznaczeniem i celem Chromatografów cieczowych i gazowych w Pakietach opisanych poniżej tj.:

 

Pakiet 1:             Chromatograf cieczowy HPLC-UV-VIS                  - 3 sztuki

Pakiet 2:             Chromatograf cieczowy HPLC-DAD-RID               - 1 sztuka

Pakiet 3:             Chromatograf cieczowy UHPLC-DAD-RID            - 1 sztuka

Pakiet 4:             Chromatograf gazowy z detektorem FID                 - 4 sztuki

                           Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS        - 1 sztuka

oraz wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1A i 1B niniejszego Zapytania ofertowego.

Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje również: dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem, montaż, uruchomienie urządzenia, zapoznanie Zamawiającego z obsługą, próby odbiorowe na terenie Synthos - Oświęcim, budynek B-174. Pakiet 1-3 oraz Chromatograf gazowy z detektorem FID dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na parter. Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem na I piętro.

Celem przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in:

1. Chromatograf cieczowy HPLC-UV-VIS - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

2. Chromatograf cieczowy HPLC-DAD-RID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

3. Chromatograf cieczowy UHPLC-DAD-RID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

4. Chromatograf gazowy z detektorem FID - oznaczania substancji aktywnych w środkach pestycydowych

5. Chromatograf gazowy z detektorem FID i MS - badanie składu formulacji ŚOR.

Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1A i 1B

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Kwestie handlowe:

p. Dominik de Mehlem, e-mail: dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-26-82

  • Kwestie techniczne:

p. Liwacz Slawomir, e-mail: Slawomir.Liwacz@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847-23-88

 
  1. Ofertę – należy złożyć w terminie
 

27.04.2018

do godz. 14.00

  • w formie elektronicznej na adres e-mail:

  dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com lub za pomocą linka „Oferty powinny być przesłane wyłącznie TUTAJ”

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Do: Dominik de Mehlem

Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe ………………….. wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Szczegóły w załacznikach poniżej.                                                                                                                                        

 

Informacja o wyniku postępowania / Information about the tender's winner 836/TZ/AT/2017

16.03.2018

"Expansion of the Research and Development Center at Synthos S.A. in the scope of innovative chemical products" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

"Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”  POIR.02.01.00-00-0127/15-00.

Informacja o wyniku postępowania 531/TZ/MMB/2017

09.03.2018

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego l.dz. nr 531/TZ/MMB/2017 na dostawę i uruchomienie suszarki próżniowej do rozpuszczalników palnych z modułem próżniowym wybrano ofertę firmy:

 

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ŚLĄSK

 

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

592/TZ/BWDM/2017 Zakup Chromatografu LCMS Informacja o wyborze

20.02.2018

Oświęcim, dnia 20.02.2018 r.

Dotyczy postępowania: 592/TZ/BWDM/2017 - Zakup Chromatografu LCMS 

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertfirmy: "SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, NIP: 118-178-86-00

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 

Zapytanie ofertowe - 153/2018 - Optymalizacja pracy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9

12.02.2018

Szanowni Państwo,

FirmaSynthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Optymalizacja pracy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin z kotła nr 9."

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy o przesłanie maila na adres: michal.madejczyk@synthosgroup.com w celu otrzymania załączników uprawnijących udział w przetargu.

Zapytanie ofertowe - 150/2018 - Przeniesienie agregatu prądotwórczego z Tarnowa do Oświęcimia

12.02.2018

Szanowni Państwo,

Firma Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828 ogłasza przetarg na:

"Przeniesienie agregatu prądotwórczego z Tarnowa do Oświęcimia."

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, to prosimy o przesłanie maila na adres: michal.madejczyk@synthosgroup.com w celu otrzymania załączników uprawnijących udział w przetargu.

Zapytanie ofertowe 531/TZ/MMB/2017 - Pytania i odpowiedzi

07.02.2018

531/TZ/MMB/2017 Pakiet 1 Publiczny

Oświęcim, dnia 07.02.2018 r.

Dotyczy postępowania: 531/TZ/MMB/2017 pt.: „SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM” w ramach  projektu:  "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00.


PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści moduł próżniowy z pompą w wersji ATEX, bez cyfrowego wyświetlacza ciśnienia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1:
Zamawiającym dopuszcza moduł próżniowy z pompą w wersji ATEX bez cyfrowego wyświetlacza ciśnienia, ale z manometrem tarczowym.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści moduł próżniowy z pompą w wersji ATEX oraz cyfrowym wyświetlaczem ciśnienia, ale bez spełnienia ochrony ATEX? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2:
Zamawiającym dopuszcza moduł próżniowy z pompą w wersji ATEX z cyfrowym wyświetlaczem ciśnienia bez spełnienia ochrony ATEX.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.


Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

W związku z ww. zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 12.02.2018 do godz. 23:59.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail:  magdalena.mazur-bucka@synthosgroup.com oraz w zamkniętej kopercie na adres:

Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Magdalena Mazur-Bucka
Bud. E-119 p. 19
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 531/TZ/MMB/2017 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej. 
 

Przedłużenie terminu składania ofert dla zapytanie ofertowego nr 531/TZ/MMB/2017 - SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM

05.02.2018

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert dla postępowania ofertowego l.dz. 531/TZ/MMB/2017, dotyczącego:
SUSZARKA PRÓŻNIOWA DO ROZPUSZCZALNIKÓW PALNYCH Z MODUŁEM PRÓŻNIOWYM
Nowy termin składania ofert to  12 lutego 2018, godz. 23:59.

„Dostosowanie Instalacji oczyszczania ścieków MPOŚ Oświęcim do wymagań Dyrektywy Wodnej 91/271/EWG poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii intensyfikacji redukcji związków azotu” - Układ odwadniania osadów

02.02.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem układu do odwadniania osadu wraz z instalacją zasilająco-sterowniczą wg. specyfikacji wymagań Zamawiającego stanowiącej załącznik 1 niniejszego Zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe nr 825/2017 Dyspersje 2017 - pomieszczenie lakiernicze

01.02.2018

Szanowni Państwo,

Firma SYNTHOS S.A. ¤ ul. Chemików 1 ¤ 32-600 Oświecim ¤ Polska  zastoupená  Synthos S.A. ¤ ul. Chemików 1 ¤ 32-600 Oświecim ¤ Poland ¤ The District Court in Krakow, XII Economic Department of the National Court Registry, KRS 0000038981, Id: 070472049 ¤ Share capital: 39,697,500 PLN ¤ acting through Synthos S.A. (organizační složka) ¤ O. Wichterleho 810 ¤ 278 01 Kralupy n. Vlt. ¤ Czech Republic ¤ VAT: CZ28226313 ¤ File No. A 59670 kept at the Municipal Court in Prague ogłasza przetarg na:

"Dyspersje 2017 - pomieszczenie lakiernicze"

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

© 2017 Synthos. All rights reserved.