Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Zapytanie o ofertę budżetową RDF

20.05.2020

W imieniu Grupy Kapitałowej Synthos zwracam się z prośbą o przesłanie oferty budżetowej (wstępnej) zawierającej warunki dostawy RDF na potrzeby Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu.

W związku z tym  proszę o zapoznanie się z treścią poniżej i przesłanie oferty budżetowej zawierającej poniższe warunki dla realizacji wnioskowanych dostaw. Proszę o przesłanie oferty w możliwie najkrótszym w terminie, najlepiej do końca tego tygodnia (22.05.2020).

 

Podstawowe dane oferty:

Zamawiający i miejsce dostawy:

SYNTHOS DWORY 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32 600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490507 , o numerze NIP: 959 17 62 828 i numerze REGON: 260133662.

 

Okres obowiązywania ewentualnej umowy:  5 lat

Wolumen: 50 000 ton rocznie

 

Sposób dostawy/rozliczenie:

Dostawy miesięczne, wolumen ok. 4 100 ton/miesiąc.

Dostawy będą odbywać się transportem samochodowym na plac przy siedzibie firmy.

 

Gwarantowane parametry surowca:

Wartość opałowa z zakresu 10-20 GJ/t, pozostałe parametry zależne od oferowanego przez Państwo typu surowca.

 

Procedura zamawiania/dostawy i rozładunku :

Szczegóły procedury zostaną ustalone później, wymagane będzie ważenie transportów na wadze przy wjeździe na teren firmy.

 

Cena:

Zależna od jakości surowca, Synthos Dwory 7 jest otwarte na Państwa propozycje.

 

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

sprawy handlowe: Norbert Talik, T. +48 -33-847-39-62 E. Norbert.Talik@synthosgroup.com

sprawy techniczne: Bogusław Brandys, T +48 -33-847-21-70 E. Boguslaw.Brandys@synthosgroup.com

sprawy logistyki/dostaw:  Bogusław Brandys, T +48 -33-847-21-70 E. Boguslaw.Brandys@synthosgroup.com

Zapytanie o ofertę budżetową Biomasa typu zrębki

20.05.2020

W imieniu Grupy Kapitałowej Synthos zwracam się z prośbą o przesłanie oferty budżetowej (wstępnej) zawierającej warunki dostawy biomasy typu zrębki na potrzeby Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu

W imieniu Grupy Kapitałowej Synthos zwracam się z prośbą o przesłanie oferty budżetowej (wstępnej) zawierającej warunki dostawy biomasy typu zrębki na potrzeby Synthos Dwory 7 z siedzibą w Oświęcimiu.  

W związku z tym  proszę o zapoznanie się z treścią poniżej i przesłanie oferty budżetowej zawierającej poniższe warunki dla realizacji wnioskowanych dostaw. Proszę o przesłanie oferty w możliwie najkrótszym w terminie, najlepiej do końca tego tygodnia (22.05.2020).

 

Podstawowe dane oferty:

Zamawiający i miejsce dostawy:

SYNTHOS DWORY 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1, 32 600 Oświęcim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490507 , o numerze NIP: 959 17 62 828 i numerze REGON: 260133662.

 

Okres obowiązywania ewentualnej umowy:  5 lat

Wolumen: 50 000 ton rocznie

 

Sposób dostawy/rozliczenie:

Dostawy miesięczne, wolumen ok. 4 100 ton/miesiąc.

Dostawy będą odbywać się transportem samochodowym na plac przy siedzibie firmy.

 

Gwarantowane parametry surowca:

Wartość opałowa z zakresu 10-20 GJ/t, pozostałe parametry zależne od oferowanego przez Państwo typu surowca.

 

Procedura zamawiania/dostawy i rozładunku :

Szczegóły procedury zostaną ustalone później, wymagane będzie ważenie transportów na wadze przy wjeździe na teren firmy.

 

Cena:

Zależna od jakości surowca, Synthos Dwory 7 jest otwarte na Państwa propozycje.

 

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami:

sprawy handlowe: Norbert Talik, T. +48 -33-847-39-62 E. Norbert.Talik@remove-this.synthosgroup.com

sprawy techniczne: Bogusław Brandys, T +48 -33-847-21-70 E. Boguslaw.Brandys@remove-this.synthosgroup.com

sprawy logistyki/dostaw:  Bogusław Brandys, T +48 -33-847-21-70 E. Boguslaw.Brandys@remove-this.synthosgroup.com

 

Informacja o wyborze wykonawcy 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy

18.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy

 

POIR.01.01.01-00-1050/19 PN. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA BIO-BUTADIENU Z SUROWCÓW ODNAWIALNYCH”

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

Firma Chempur
Ul. Jana Lortza 70a
41-940 Piekary Śląskie
VAT id: 653-000-89-98

Uzasadnienie:
Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Pakiet1 Pytania i Odpowiedzi - Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości: 16-54 kT w roku 2020 i 75 – 150 kT w roku 2021.

18.05.2020

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pakiet nr1 znjduje się w załączniku: Pakiet1 Pytania i odpowiedzi Węgiel 2020 21 202020518.pdf

Informacja o wyborze wykonawcy 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Etanol

13.05.2020

POIR.01.01.01-00-1050/19 PN. „OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA BIO-BUTADIENU”

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:  

             

Destylacje Polskie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9
64-600 Oborniki
NIP 778-14-26-245
REGON 300049959

 

Uzasadnienie:

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy Zmiana terminu składania ofert Pakiet4

12.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020pt.: „Dostawa surowca - Aldehyd octowy “w  ramach  projektu:  POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 3:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 14.05.2020 r. do godziny 16.00. Ofertę należy złożyć:

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:„Zapytanie ofertowe 83/ZS/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania

Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości: 16-54 kT w roku 2020 i 75 – 150 kT w roku 2021

12.05.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: „Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości: 16-54 kT w roku 2020 i 75 – 150 kT w roku 2021”

Oświęcim, 12.05.2020

RFQ - Zapytanie Ofertowe

pt.: Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości: 16-54 kT w roku 2020 i 75 – 150 kT w roku 2021.

 

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej pt.: Sukcesywna dostawa miału węglowego w ilości: 16-54 kT w roku 2020 i 75 – 150 kT w roku 2021

 

WPROWADZENIE – OPIS I CEL PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia  jest zakup wraz z dostawą miału węglowego do zasilania kotłów parowych w dwóch opcjach transportu:

  1. loco stacja kolejowa Dwory-Monowice zarządzana przez Rail Polska sp. z o.o (Kod stacji: 51 077487) – Opcja 1,
  2. loco stacja kolejowa zlokalizowana na terenie Polski i wskazana przez Wykonawcę – Opcja 2.

Przedmiot zamówienia przedstawiony w ofercie musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, winien posiadać odpowiednie normy i atesty.

Celem przedmiotu zamówieniajest dostawa paliwa do kotłów parowych służących do łącznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.  

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

- złożenie ofert:                                                                                                                      do 22.05.2020

- dostawy próbne wg. pkt.13 dla nowych dostawców:                                                     do 15.06.2020

- finalne negocjacje i podpisanie umowy:                                                       w terminie możliwie najszybszym.

 

OSOBY UPRAWNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

 

Dominik de Mehlem tel: +48-885 991 879 E. Dominik.deMehlem@remove-this.synthosgroup.com

 

PYTANIA I KOMENTARZE:

Pytania, Wnioski o zmiany lub dopuszczenia powinny zostać sformułowane w sposób jasny, czytelny i jednoznacznie brzmiący oraz przesłane na adres email dominik.demehlem@remove-this.synthosgroup.com w terminie przynajmniej 3 dni roboczych (dzień składania ofert nie wlicza się) przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

 

Szaczegóły w załczniku - RFQ Dostawa miału węglowego na 2020 21.pdf

 

 

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy Zmiana terminu składania ofert

08.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020pt.: „Dostawa surowca - Aldehyd octowy “w  ramach  projektu:  POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zmiana 2:

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia: 12.05.2020 r. do godziny 16.00. Ofertę należy złożyć:

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Bud. E-119 p. 16

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe 83/ZS/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania

Procedura przetargowa nr. 83/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Aldehyd octowy Pakiet pytań i odpowiedzi 2

06.05.2020

Dotyczy postępowania: 83/ZS/AW/2020pt.: „Dostawa surowca - Aldehyd octowy “w  ramach  projektu:  POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załączniku: "83_ZS_AW_2020 Acetaldehyd Pytania Question i odpowiedzi Reply Pakiet2.pdf" treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Procedura przetargowa nr. 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca - Etanol Pakiet pytań i odpowiedzi 1 oraz 2

06.05.2020

Dotyczy postepowania przetargowego nr. 84/ZS/AW/2020 - Dostawa surowca – Etanol. POIR.01.01.01-00-1050/19 pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania bio-butadienu z surowców odnawialnych”

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY


Informujemy, iż Zamawiający przedstawia w załączniku: „84_ZS_AW_2020 Etanol Pytania i odpowiedzi Pakiet1.pdf" oraz "84_ZS_AW_2020 Etanol Pytania i odpowiedzi Pakiet2.pdf" treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

 

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com