Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

 • /A

Ogłoszenie - Wynajem sprężarki gazu ziemnego wysokometanowego

19.01.2021

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

Ogłasza, że poszukuje możliwości długoterminowego wynajmu sprężarki gazu ziemnego wysokometanowego o następujących parametrach: / Inform, thathe is looking for possibility of long-term rent of a high-methane natural gas compressor with  parameters as follow:

 • Inlet pressure of natural gas: 1,5 – 2,5 MPa(g)
 • Required pressure of natural gas at the outlet:
  OPTION 1: 4 – 8,4 MPa(g)
  OPTION 2: 2,7 MPa(g)
  Pressure change rate: <= 0,5 bar/s
 • Required flow of natural gas: ca. 4,5 – 8 kg/s (please specify the technical minimum of compressor)
 • Period of potential operation: 2023 (Q1 – Q3)
 • Outdoor operation
 • 6 kV or higher if necessary electricity connection (please specify max power connection necessary for compressor operation)

W przypadku braku możliwości wypożyczenia rozważymy zakup jednostki / If renting is not available, purchase of the unit can be also considered.

Odpowiedzi powinny zawierać: / Replies shall consist of:

 • Description of the bidder experience
 • Brief description of the proposed solution for option 1 & 2
 • Additional questions/data necessary for more detailed offer
 • Rough estimation of renting cost (cost/month) for option 1 & 2

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana złożeniem oferty, prosimy o kontakt na adres: / If your company is interested in submitting an offer, please contact us at:

michal.domasik@remove-this.synthosgroup.com

Z poważaniem

 

Procedura przetargowa nr. 1113/2020 - Wymiana kolektorów pary

13.01.2021

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Wymiana kolektorów pary” na podstawie warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 28.01.2021 do godz. 23:59

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Zmiana terminu składania ofert -Postępowanie przetargowe 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności

08.01.2021

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do procedury przetargowej 1010/2020. Nowy termin składania ofert: 25.01.2021 r. godzina 10:00Ofertę należy wysłać na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

Jednocześnie Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian w Załączniku nr 1 - Specyfikacja techniczna Zamawiającego.

Przed złożeniem oferty niezbędne jest:
1. podpisanie Umów o zachowaniu poufności (załącznik),
2. przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Synthos i MPOŚ. Teminy zostały wyznaczone na dzień 12.01.2021 r oraz 14.01.2021 r. od godziny 9:00.

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami w kwestiach związanych z wizją lokalną:
Michał Gola - Kierownik ds. Eksplo. i Wsparcia Techn. - tel. +48 33 847 38 19; tel. kom. +48 885 985 920
Marcin Gibas - Kierownik ds. Projektów - tel. + 48 33 847 38 19; tel. kom. + 48 661 330 9674

Informacja o wyniku postępowania 240/TZ/KG/2020- Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący

11.12.2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie
innowacyjnych produktów chemicznych”


Postępowanie nr 240/TZ/KG/2020- Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący


Firma Synthos SA będąca Zamawiającym zawiadamia, iż realizacja przedmiotu zamówienia została
powierzona firmie:
VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
UL. LIMBOWA 5
PL-80-175 GDAŃSK
NIP: 5832705185


Cena: 19.000 PLN netto


Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych
w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi
kryteriami oceny.

Procedura przetargowa nr. 1067/2020 Budowa rozdzielni 110kV A-143

08.12.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

„Budowa rozdzielni 110kV A-143” na podstawie warunków techniczno-handlowych zawartych w treści zapytania ofertowego.

Termin składania ofert 01.02.2021 do godz. 23:59

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zdecyduje czy Państwa oferta będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Produkcja dyspersji w reaktorze 251D - prace wielobranżowe

25.11.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

„Produkcja dyspersji w reaktorze 251D - prace wielobranżowe”

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 1007/2020 jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji oraz wykonanie kompleksowych prac i dostaw  zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Zamawiającego.

Termin realizacji:                  09.03.2021

Lokalizacja:                          Chemików 1, Oświęcim: Budynek F-170

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 04.12.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Aby uzyskać załączniki, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

Zapytanie ofertowe 240/TZ/KG/2020 Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący

20.11.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w
zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”


ZAPYTANIE OFERTOWE pt.:
Termostat laboratoryjny grzewczo-chłodzący


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa obrabiarki wieloczynnościowej do drewna wg.
specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 (Specyfikacja techniczna) niniejszego
zaproszenia.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
Kody CPV:
Główny kod CPV:
Kod CPV- 38000000-5 sprzęt laboratoryjny
Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę – należy złożyć w terminie do 2020-11-30 do godz. 15:00 w formie elektronicznej
oraz w zamkniętej kopercie.
· w formie elektronicznej na adres e-mail:
kamila.ganobis@synthosgroup.com
· w zamkniętej kopercie na adres:
Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Recepcja, bud. D-8
z dopiskiem:
„Zapytanie ofertowe nr 240/TZ/KG/2020 wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’


Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą
rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i
papierowej do Zamawiającego.

Postępowanie przetargowe 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności

19.11.2020

Szanowni Państwo,

Spółka Synthos zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postepowaniu przetargowym numer 1010/2020 - Rozbudowa mocy fotowoltaicznej na terenach Synthos i MPOŚ - Studium wykonalności.

Przedmiotem zaproszenia ofertowego numer 1010/2020 jest opracowanie studium wykonalności dla zabudowy mocy fotowoltaicznych do 30MW na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. oraz Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga obowiązkowego przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zapytanie ofertowe - termin spotkania należy ustalić indywidualnie z osobami wskazanymi w pkt. kontakt Kwestie techniczne.

 

Ofertę należy złożyć w terminie 18.12.2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail: anna.wojcik2@remove-this.synthosgroup.com

 

UWAGA:

Przed wizja lokalną należy podpisać 3 (trzy) umowy o zachowaniu poufności dołączone
do Zaproszenia. Podpisane i zeskanowane umowy o poufności należy przesłać na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com

Oryginały umów o poufności w dwóch podpisanych egzemplarzach należy wysłać na adres:

Anna Wójcik
Synthos S.A., Budynek E-119, II piętro, pok. 16
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

Synthos/Informacja o planowanym wszczęciu postepowania przetargowego

10.11.2020

Szanowni Państwo,

 

Spółka Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. z siedzibą w Oświęcimiu 32-600 przy ul. Chemików 1 planuje w najbliższym czasie wszcząć postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą:


Opracowanie projektu bazowego wraz z opracowaniami towarzyszącymi rozbudowy zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji dyspersji i klejów

zgodnie z danymi zawartymi w załączniku.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału ww. postepowaniu, to prosimy o wysłanie zgłoszenia (wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w Zaproszeniu  projekt bazowy NID.pdf) najpóźniej do dnia 19.11.2020 r.

Obsługa urządzeń komputerowych w Grupie Synthos S.A.

05.11.2020

W imieniu firmy Synthos S.A. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Obsługa urządzeń komputerowych w Grupie Synthos S.A.

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 977/2020 jest dostarczenie w ramach umowy, usług związanych z diagnozą, naprawą oraz wsparciem dla urządzeń komputerowych oraz elektroniczny będących w posiadaniu Grupy Synthos w lokalizacjach Oświęcim, Nowa Sarzyna, Sochaczew, Kraków oraz innych przyszłych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć w terminie 20.11.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

© 2017 Synthos. All rights reserved.

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com