Bieżące przetargi i ogłoszenia - Synthos S.A.

Bieżące przetargi i ogłoszenia

  • /A

Procedura przetargowa 145/TZ/AW/2020 Reometr - Pakiet pytań i odpowiedzi 1

31.07.2020

Dotyczy postępowania: 145/TZ/AW/2020 pt.: „Dostawa:  Reometr” w  ramach  projektu: "Rozbudowa  Centrum  Badawczo  –  Rozwojowego  Synthos  S.A.  w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych" POIR.02.01.00-00-0127/15-00

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, WNIOSKI, ZMIANY DO TREŚCI ZAPYTANIA I UMOWY

 

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień/zmian do treści w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

 

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo wykreślenie ze wzoru umowy następujących zapisów:

  1. 2.4.11.
  2. 3.2.3.
  3. 3.2.4.
  4. 3.2.5.
  5. Cały punkt 3.4.

 

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia ww. punktów z Załącznika nr 4 - Wzór umowy.

 

Zamawiający informuje również, iż Oferentom, którzy złożyli już oferty przysługuje prawo wycofania złożonej oferty oraz prawo złożenia nowej, jeżeli uznają oni, iż w/w zmiana wpływa na ich treść.

Pytania i odpowiedzi, zmiany oraz wyjaśnienia do treści Zapytania, stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A

23.07.2020

Oświęcim, 22.07.2020 r.

 

 

Informacja o prowadzeniu postępowania ofertowego

 

 

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy że prowadzone jest postępowanie ofertowe na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A.

Dokumentacja wykonawcza jest w posiadaniu Synthos.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest podpisanie umowy o poufności.

W przypadku zainteresowania w/w przetargiem prosimy o kontakt:

- Elżbieta Kowalówka – Lider Zespołu Zakupów Strategicznych, tel. +48785902325

e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com 

- Barbara Warchał – Specjalista ds. Zakupów, tel. +48338472043

e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

Po otrzymaniu informacji o gotowości do złożenia oferty i podpisaniu umowy o poufności zostaną udostępnione                 materiały przetargowe.

 

Termin składania ofert: 12.08 2020 r.

Oświęcim, 22.07.2020 r.

 

 

Informacja o prowadzeniu postępowania ofertowego

 

 

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą  w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, informujemy że prowadzone jest postępowanie ofertowe na wykonanie robót w branży budowlano-montażowej związanych z modernizacja instalacji Lateksu A.

Dokumentacja wykonawcza jest w posiadaniu Synthos.

Przed przystąpieniem do przetargu wymagane jest podpisanie umowy o poufności.

W przypadku zainteresowania w/w przetargiem prosimy o kontakt:

- Elżbieta Kowalówka – Lider Zespołu Zakupów Strategicznych, tel. +48785902325

e-mail: elzbieta.kowalowka@remove-this.synthosgroup.com 

- Barbara Warchał – Specjalista ds. Zakupów, tel. +48338472043

e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

Po otrzymaniu informacji o gotowości do złożenia oferty i podpisaniu umowy o poufności zostaną udostępnione                 materiały przetargowe.

 

Termin składania ofert: 12.08 2020 r.

Procedura przetargowa 145/TZ/AW/2020 Reometr

23.07.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Synthos S.A. w zakresie innowacyjnych produktów chemicznych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i celem urządzenia: Reometr (1szt.) wraz z dodatkowymi wymaganiami, wyposażeniem i dokumentami określonymi w specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej Załącznik nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego.

Celem Przedmiotu zamówienia jest umożliwienie ZAMAWIAJĄCEMU przeprowadzenia na Przedmiocie zamówienia m.in: pomiarów reologicznych klejów PSA oraz Woodmax.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

Ofertę – należy złożyć w terminie do            31.07.2020 r.       do godz. 16:00

- w formie elektronicznej na adres e-mail:  anna.wojcik2@synthosgroup.com

oraz

- w zamkniętej kopercie na adres:

SYNTHOS S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Do: Anna Wójcik
Budynek E119 piętro 2 pokój 16

z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 145/TZ/AW/2020” wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

Oferty złożone zarówno za pośrednictwem e-maili jak i pocztą po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej do Zamawiającego.

 

Szczegóły zapytania w załącznikach.

629/2020 AGRO - dostawa i montaż stacjonarnych myjek ciśnieniowych

23.07.2020

Szanowni Państwo,

Zgłaszamy chęć zakupu stacjonarnych myjek ciśnieniowych dla obszaru Synthos AGRO, zgodnie z danymi w załączniku. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzenia na terenie zakładu Zamawiającego.

Zainteresowanych zapraszam do złożenia oferty w formie mailowej w terminie do 31.07.2020 r., na adres: anna.wojcik2@synthosgroup.com

W razie pytań proszę o kontakt.
Z poważaniem,
Anna Wójcik
Tel. +48 33 847 24 98
Mob. + 48 885 510 480

426/2020 POJEMNIK TERMOSTATYCZNY - zapytanie ofertowe

22.07.2020

Zwracam się z prośbą o prośbą o przesłanie oferty cenowej na POJEMNIK TERMOSTATYCZNY, zgodnie z danymi w załączniku.

Ofertę należy przesłać w formie mailowej, na adres: BARBARA.WARCHAL@SYNTHOSGROUP.COM

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

 

Pozdrawiam / Best Regards

Barbara Warchał

Specjalista ds. Zakupów / Buyer

Dział Zakupów Technicznych

 

tel. +48 33 847 20 43

Dostawa suszarni laboratoryjnej l.dz. nr 89/TZ/AW/2020

22.07.2020

Przedmiotem zapytania jest dostawa suszarni laboratoryjnej wraz z montażem, uruchomieniem urządzenia wg. specyfikacji wymagań użytkownika stanowiącej załącznik 1 niniejszego zaproszenia. Suszarnia laboratoryjna będzie służyć do opracowania technologii pozwalającej na otrzymanie suchej formy proliposomów oraz mikrokapsułkowania.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Kwestie handlowe:

Barbara Warchał, e-mail: barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com, tel.: +48 33 847 20 43

  • Kwestie techniczne:

Tadeusz Rusin, e-mail: tadeusz.rusin@remove-this.synthosgroup.com, tel: +48 33 847 38 75

tel. kom.: +48 601 429 007

Ofertę – należy złożyć w terminie do:

2020-07-31

do godz. 23:59 w formie elektronicznej

  • na adres e-mail:

barbara.warchal@remove-this.synthosgroup.com

 

oraz

 
  • w zamkniętej kopercie na adres:

 

Synthos SA

Ul. Chemików 1

32-600 Oświęcim

Barbara Warchał, bud. E-119, pok 17

z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe nr 89/TZ/AW/2020wraz z dopiskiem „oferta – nie otwierać‘’

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej do Zamawiającego.

 

 

 

Procedura przetargowa nr. 595/2020 - Wiata magazynowa na odpady EPS

14.07.2020

Szanowni Państwo,

Firma

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) - z siedzibą w Oświęcimiu 32-600, przy ul. Chemików 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rejestru KRS 0000490507, podatnik podatku VAT NIP 9591762828

ogłasza przetarg na:

"Wiata magazynowa na odpady EPS" wraz z kanalizacją deszczową, przemysłową, instalacją oświetleniową i przebudową drogi, zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach

Termin składania ofert 28.07.2020 do godz. 12:00.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana wzięciem udziału w procedurze przetargowej, prosimy o kontakt na adres michal.domasik@synthosgroup.com

W przypadku przesłania oferty po terminie wskazanym powyże,j Państwa oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszej części przetargu.

Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postepowania przetargowego.

Z poważaniem

Informacja o wyborze wykonawcy 51/TZ/AW/2020 Spektrofotometr FTIR z przystawką

14.07.2020

POIR.02.01.00-00-0127/15-00 PN. „ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH”

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, iż Zamawiający w wyniku przeprowadzenia w/w postępowania wybrał ofertę firmy:             

Spectro-Lab
ul. Warszawska 100/102
05-092 Łomianki         

Oferta obejmuje wykonanie pełnego zakresu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, oraz uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

Modernizacja osadnika OM-4/II

13.07.2020

W imieniu firmy Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Nadwiślańskiej 4, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Modernizacja osadnika OM-4/II

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 571/2020 jest Modernizacja osadnika OM-4/II wg Specyfikacji Technicznej Zamawiającego

Termin realizacji:                17.11.2020 r

Lokalizacja:                        MPOŚ, Nadwiślańska 4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 24.07.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Aby uzyskać załączniki, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

Budowa XPS - SSP LAN CCTV

13.07.2020

W imieniu firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. s.j. w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, zapraszamy Państwa firmę do wzięcia udziału w akcji ofertowej dotyczącej tematu:

Budowa XPS - SSP LAN CCTV

Przedmiotem zapytania ofertowego numer 594/2020 jest dostawa materiałów i urządzeń  oraz wykonanie prac branży montażowej z zakresu branży SSP, LAN, CCTV wg Specyfikacji Technicznej Zamawiającego

Termin realizacji:                30.11.2020 r

Lokalizacja:                        Chemików 1, Oświęcim: Budynek H-113, H-115

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza wizje lokalną.

Ofertę należy złożyć w terminie 24.07.2020 do godziny 12:00 na adres e-mail: michal.madejczyk@synthosgroup.com

Aby uzyskać załączniki, należy, wysłać wiadomość o udziale w przetargu na ww. adres mailowy.

 

Synthos Spółka Akcyjna
ul. Chemików 132-600Oświęcim+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com